Za přijmutí změny hospodaření v příměstských lesích města Děčína

    Petice dle čl.18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním -

       Za přijmutí změny hospodaření v příměstských lesích města Děčína


Málokteré město má takové bohatství v množství lesů, vklíněných přímo do jeho intravilánu nebo navazujících na jeho bezprostřední okolí. Mnoho obyvatel využívá jejich blízkosti pro krátkodobou rekreaci, či každodenní procházky. Tyto lesy jsou většinou na základě požadavků obcí vyhlašovány za lesy zvláštního určení jako lesy příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí.

Takto jsou v lesním hospodářském plánu Lesů města Děčín pojímány lesy v oblasti Stoliční hory, Červeného vrchu, Pastýřské stěny, Písečného vrchu a Popovického vrchu.

Mimoprodukční funkce lesa by v nich měla být podle dikce zákona nadřazena funkci produkční, veškerá činnost v lese by na vymezeném území měla být prováděna se zřetelem na to, že na daném území je pro vlastníka lesa a pro jeho lesního správce důležitější, že les je využíván lidmi k oddechu, procházkám, sportování a rekreaci.

My, níže podepsaní občané města Děčína, jsme silně znepokojeni tím, že v našem městě a jeho lesích se tomu tak neděje a že hospodářská opatření v nich jsou bezohledně prováděna se stejnými cíli jako v lesích hospodářských, tj. s prioritním uplatňováním ekonomických zájmů.

Dnes jsou v děčínských příměstských lesích při obnově používány zcela běžně i velkoplošné holosečné prvky, které degradují lesní prostředí, z něhož postupně mizí řada významných druhů rostlin a zvířat a dochází k pozvolnému ochuzování lesních půd.

Minimálně je využíváno přirozené zmlazení těžených porostů, které genetickým původem zvyšuje odolnost vůči negativním vlivům a snižuje ekonomickou nákladnost hospodaření.

Žádáme tímto Radu města Děčín, aby přehodnotila svoji politiku ve vztahu k městským lesům, a uvedla ji v soulad s jemnějšími a citlivějšími způsoby hospodaření, zejména v lesích zvláštního určení s příměstskou rekreační funkcí, protože stávající správce městských lesů – Lesní úřad, tuto filozofii nesdílí.

Tato nová politika by měla být urychleně zakomponována přinejmenším do rámcových směrnic nového lesního hospodářského plánu a její dodržování podléhat efektivnějším a účinnějším kontrolním mechanizmům, než je metodické vedení odborem životního prostředí.

Petiční výbor:    

Petr Kovács, Na výšinách 28, 405 02, Děčín IV
Ing. Karla Škorpilová, Hrnčířská 1307/6, Děčín I
Jiří Špidla, Ovesná 178, Děčín XVII, 405 02
Barbora Přibylová Kočková, Plzeňská 79/1, 405 02, Děčín IV


Petr Kovács    Kontaktujte autora petice