ZA OTEVŘENOU ŠKOLNÍ ZAHRADU V ROZTOKÁCHAdresáti:
Mgr. Alena Gabaľová, ředitelka ZŠ Roztoky, Školní náměstí 470, Roztoky, 25263
Jan Jakob, starosta, městský úřad Roztoky, 5. května 2, Roztoky, 25263

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V září tohoto roku jsme jako rodiče dětí, které jsou přihlášené na mimoškolní aktivity v budově školní družiny ZŠ v Roztokách, s údivem zjistili, že dosud přístupná školní zahrada je nyní opatřena několika cedulemi, zakazujícími vstup do prostor zahrady komukoliv kromě žáků a pracovníků školy.

Toto rozhodnutí zcela uzavřít školní zahradu veřejnosti i dětem, které do prostor školy přicházejí za svými kroužky a aktivitami (na cedulích je uvedené mateřské centrum Rožálek a sdružení Roztoč), považujeme za velmi nešťastné a apelujeme tímto na vedení školy i na vedení města Roztoky.

Zahrada byla po léta využívána jako prostor pro hry a oddech roztockých dětí a rodin, byla místem přirozeného prolínání dětí různého věku, rodin i starších lidí odpočívajících při cestě na oběd na lavičce,  příjemnou a otevřenou bránou do školy pro budoucí školáky, kteří mohli získat přirozeně kladné naladění vůči prostředí, kde zanedlouho budou trávit mnoho času. Jedná se o bezpečnou zelenou plochu v centru města, kde je hřišť pro děti poskrovnu.

V rámci projektů z minulých let se mnozí rodiče aktivně účastnili dobrovolných prací na zkrášlení a osázení vybraných částí školní zahrady.

Především je ale uzavření zahrady v rozporu s deklarovaným programem samotné školy, tak jak je oficielně publikován na webových stránkách (na odkazu http://www.zsroztoky.cz/index.php?option=com_content&=article&id=76&Itemid=68- Školní vzdělávací program 1. a 2. část. )

V programu například čteme:

"Společným tématem, které se však prolíná celou prací školy v nejrůznějších podobách, je úsilí o rozvoj pozitivních a odpovědných vztahů k sobě, ostatním lidem, společnosti a přírodě. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli nazvat náš školní vzdělávací program: „Škola pro všechny."


Spolupráce uvnitř i vně školy
spolupráce 1. a 2. stupně, školní družiny, školního klubu
týmová práce sboru
spolupráce jako jedna z výchovných a výukových metod
spolupráce se zřizovatelem
spolupráce s místními organizacemi pracujícími s mládeží
spolupráce se zahraničními školami
spolupráce s rodiči
spolupráce s MŠ, Mateřským centrem, ZUŠ, Městskou policií, školami v  rámci regionu, Středočeským muzeem, místní knihovnou, občanskými sdruženími apod.


Jsme přesvědčeni, že zmíněné pozitivní a odpovědné vztahy se nedají vytvářet na základě systému příkazových a zákazových tabulek.

Pokud je obavou nedodržování pořádku, čistoty či pravidel bezpečnosti v prostorách zahrady, lze toto ošetřit prostřednictvím provozního řádu – je-li oficielně publikován, stává se správce odpovědným pouze za stav zařízení, nikoli za případné zranění uživatele a naopak, i nevhodně se chovající uživatel prostoru může být postižitelný pokutou.

Příklad provozního řádu pro hřiště otevřené veřejnosti lze nalézt například na http://www.overenehriste.cz/users/files/dokumenty/Vest_MSMT_01_2008%5B1%5D.pdf anebo na http://www.skolanovavesnn.cz/skolni-zahrada/ (zde přímo otevřená školní zahrada základní školy v Nové vsi nad Nisou).

A že lze zvolit i zcela jiný přístup ukazuje řada dalších příkladů - na mnoha místech České republiky dochází ke zcela opačnému vývoji a školní zahrady jsou otevírány veřejnosti – viz Liberec (http://www.skolaprozivot.cz/kunraticka), Lipová (http://www.skolaprozivot.cz/lipova ) Hradec Králové http://www.hradeckralove.org/hradec-kralove/hriste-u-mnohych-skol-a-skolek-jsou-otevrena-i-verejnosti a mnoho dalších míst.

Nemusíme ani jezdit daleko do regionů – otevřená a společně užívaná je zahrada a hřiště u žalovské školy (byť ve správě města) nebo hřiště v ZŠ Mikoláše Alše v Praze-Suchdole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hřiště ZŠ Mikoláše Alše v Praze-Suchdole

 

VYZÝVÁME ŘEDITELKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY JAKOŽTO OSOBU POVĚŘENOU SPRÁVOU MAJETKU ŠKOLY A STAROSTU ROZTOK JANA JAKOBA ZA VEDENÍ MĚSTA JAKOŽTO ZŘIZOVATELE ZŠ A VLASTNÍKA POZEMKŮ – NEDOPUSŤTE, ABY SE ZAHRADA PROMĚNILA V NEPŘÍSTUPNOU ZÓNU.
OBNOVME ŠKOLNÍ ZAHRADU JAKO OTEVŘENÝ PROSTOR PRO MÍSTNÍ OBYVATELE.


Petiční výbor ve složení:
Bc. Ridina Ahmedová, Muhlbergerova 1294, Roztoky, 25263
Mgr. Kateřina Vincourová, Tiché údolí 18, Roztoky, 25263
Ing. arch Eva Smolíková, Čapkova 1625, Roztoky 25263


Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněna Bc Ridina Ahmedová, Muhlbergerova 1294, Roztoky, 25263


Bc. Ridina Ahmedová    Kontaktujte autora petice