ZA ČISTOU VODU STŘEDNÍ VLTAVY

Petice občanů, určená Senátu České republiky

ZA ČISTOU VODU STŘEDNÍ VLTAVY

ÚVOD

Rekreační využití Střední Vltavy občany Prahy a Středních Čech bylo významnou součástí záměru vlády ČSR už v 30. letech 20. století při plánování staby slapské přehrady. Obdobně je tomu i v oblasti Orlické přehrady. I další části Střední Vltavy mají významnou rekreační funkci, na které je stále více závislý i rozvoj a prosperita okolních obcí.
V průběhu posledních deseti let pozorujeme postupné a stále výraznější zhoršování kvality vody, což začíná výrazně zhoršovat životní prostředí v celé oblasti. Např. na Slapském jezeře je 28 přírodních koupališť,  velmi navštěvovaných občany Prahy a Středočeského kraje. Dlouhodobě rostoucí množství  sinic už ohrožuje zdraví obyvatel.

Je nám známo, že sinice se v létě vyskytují i na jiných místech, ale střední Vltava má všechny předpoklady (průtok, teplota) k tomu, aby množení sinic bylo omezeno.

Podepsaní členové našeho sdružení i další občané jsou znepokojeni uvedeným stavem a kromě toho na různých úsecích zjišťují, že některé státní orgány zřejmě dostatečně neplní své úkoly. Příčinou je zřejmě to, že negativní vývoj není způsoben jedinou jasnou příčinou, ale celou řadou drobných selhání, a žádný z orgánů se necítí za narůstající katastrofu odpovědným.

VÝSLEDKY POZOROVÁNÍ

Většina podepsaných  v oblasti dlouhodobě žije, nebo tam vlastní nemovitosti, a tak mají možnost dlouhodobě pozorovat kvalitu vody i vlivy, které na ni působí. V dalších odstavcích uvádíme hlavní pozorované příčiny zhoršování biologické kvality vody. Kromě první, všeobecně známé příčiny, mají značný negativní vliv i příčiny další. Složitost řešení tohoto problému je dána tím, že trvale stoupající výskyt škodlivých sinic je způsoben vzájemnou kombinací uvedených příčin, takže nelze označit jednoho jediného viníka a ke zlepšení stavu je nutná součinnost řady odpovědných organizací.

 

1.  Nárůst množství živin ve vodě (eutrofizace)

Příčinou je  řada špatně fungujících ČOV (čistíren odpadních vod) a zřejmě i nedostatečná kontrola ze strany některých inspektorů ČIŽP, kteří vadný stav tolerují. Další významnou příčinou je i splavování zemědělských umělých hnojiv a dále též  odpadní vody a fekálie, svedené nebo splavované mimo existující ČOV z malých obcí, samot, chatových osad, z plavidel, okolí přírodních koupališť a z početných stanovišť rybářů.

Závažnou chybou je to, že stát (a proto i EU) podporují výstavbu ČOV  jen v obcích s počtem obyvatel větším než 2 000. Protože obce v okolí Střední Vltavy jsou vesměs malé, platí zde lapidární „stokrát nic umořilo osla“. Tento přístup je bezpodmínečně nutno změnit. Podíl na znečištění má přirozeně i nekázeň a sobectví některých obyvatel a vlastníků nemovitostí. To je ale vždy způsobeno nefungujícím prosazováním zákona.
Příslušné orgány:  MŽP, ČIŽP, MMR, stavební úřady.

 

3.  Zvýšená teplota říční vody

V letním období, kdy bývá kalamita sinic největší, je Vltava u Týna n/Vlt. ohřívána elektrárnou Temelín o cca 5°C. V případě plánovaného rozšíření Temelína o dalších 100 až 200% hrozí další oteplení vltavské vody. Vyšší teplota vody výrazně zvyšuje nebezpečí sinic.

 

Jestliže nějaká průmyslová činnost využívá nějakou součást životního prostředí, měla by ji vracet ve stavu, v jakém si ho vypůjčila. To samozřejmě vyvolá nějaké náklady, ale ty musí nést příslušný podnikatel. Tím je v tomto případě polostátní podnik ČEZ, který vykazuje vysoké zisky, ale zjevně za cenu poškození životního prostředí. Vrácení teploty říční vody v letním období na původní hodnotu by jeho ekonomika zřejmě i po rozšíření bez problému unesla.

Příslušné orgány:  MP, MŽP, MMR

3.   Mechanické působení na sinice uvolňuje toxiny

Lodní motory se šrouby malého průměru o vysokých otáčkách uvolňují podle zjištění Biologického ústavu ČAV v Brně toxiny ze sinic a tím zvyšují pravděpodobnost ohrožení zdraví osob. V tomto směru by měla být upravena vyhláška o motorové plavbě na vodních plochách, nebo vyhláška o technických podmínkách plavby.
Příslušné orgány:  MD

4.   Nedostatky v provozu vltavské kaskády a režimu vodních ploch (Orlík, Slapy)

Slapské jezero je vzdáleno pouze 40 km od Prahy, a je tak nejbližší velkou rekreační oblastí pro hlavní město s 1,240.000 obyvateli. V provozním režimu jezera je rekreace uvedena na jednou z posledních míst, i když v původním záměru z 30. let byla jedním ze tří hlavních účelů stavby: zabránění povodním  v Praze, výroba elektřiny a rekreace. Zásadní chybou je dnes to, že neexistuje kapacitní studie  maximálního zatížení vodní plochy různými činnostmi. Tak např. MD uděluje povolení provozovat motorové čluny každému, kdo splní technické podmínky, bez ohledu na jejich počet. O letních víkendech, kdy břehy jezera navštěvují desetitisíce lidí, je provoz motorových člunů tak hustý, že nad hladinou bývá viditelná vrstva zapáchajícího smogu. Jedná se m. j.  o velmi nebezpečné fotooxidanty, které výrazně ohrožují zdraví. Kromě toho máme dokumentováno, že zhruba polovina vlastníků motorových člunů nedodržuje stanovené maximální rychlosti a tím produkuje nadměrné množství škodlivin. Říční policie projíždí po jezeře pouze dvakrát denně a to ve 12 a v 18 hodin. To k ukáznění motoristů na vodě přirozeně nestačí.

I množství rybářských stanovišť bez hygienických zařízení přesahuje únosnou mez.

Plavidla a hausbóty jsou sice vesměs vybaveny chemickými WC a někdy i nádrží na odpadní vodu, ale nikde v okolí jezera nemají možnost, kam je vyprazdňovat, a tak jim nezbývá nic jiného, než jejich obsah vylévat na břeh a ti otrlejší přímo do jezera. Máme k dispozici snímky hausbótu, vypouštějící odpadní vodu v ústí  Maredského potoka na říčním km 98,5.

Hygienická služba kontroluje pouze 4 z 28 veřejných koupališť. Většina nemá hygienická zařízení a okolí pak podle toho vypadá.

Na ostatních úsecích Střední Vltavy je situace podobná, i když ne tak křiklavá.

Na Orlickém jezeře dochází v létě k tomu, že se u hráze akumuluje extrémní množství sinic. Tam je zjevně vliv temelínského oteplení větší. Pravděpodobně obsluha elektrárny odpouští v noci vrstvu sinic z hladiny do dalšího toku místo toho, aby se v místech největší koncentrace chemicky a mechanicky likvidovaly. Byl by to možná vydatný zdroj biomasy.

Příslušné orgány:  MD, Povodí Vltavy, Střč. kraj

5.  Nedostatky v legislativě a v prosazování zákona

Jedná se zejména o vodní zákon a zákon o plavbě. Podle zákona prosazeného lobbisty v roce 1995 je Střední Vltava „významnou vodní cestou“, kterou ve skutečnosti není. Významná vodní cesta musí být použitelná v obou směrech, a to Vltava nikdy nebyla. Tato definice je pouze záminkou pro plánování nákladných stavebních úprav koryta řeky, výtahů na lodě a dalších zbytečných investic. Zákon dostatečně  nechrání životní prostředí a existující zákonná opatření nejsou dostatečně prosazována, jak ukazují předchozí odstavce.

Česká legislativa nezná pojem "rekreační oblast, rekreační osada" – které mají odlišný účel, využití a  požadavky na životní prostředí proti intravilánu obcí (nedostatek zákona o obcích). Tím se liší od legislativy EU, kde je rekreační charakter území podporován, viz např. soutěže o „Modrou vlajku EU“.

Příslušné orgány:  Legislativní rada vlády, legislativní odbory ministerstev

NÁVRH POSTUPU  KE ZLEPŠENÍ STAVU

 

Pokud se neprovedou zásadní opatření, hrozí nejen nevratné ekologické škody, ale i ekonomický úpadek celé oblasti. Navrhujeme proto následující kroky.

1.  Vypracovat odbornou  analýzu všech uvedených faktorů.

Zjistit vliv jednotlivých výše uvedených faktorů na  stav životního prostředí na Střední Vltavě včetně nádrží u Slap a Orlíku. Náměty pro analýzu jsou obsaženy v této petici. Nutná je okamžitá odborná a nezávislá kontrola funkce čistíren odpadních vod v oblasti. V závěru analýzy navrhnout potřebná systémová opatření ke zlepšení stavu.


2.  Státní orgány (MŽP, MD 'vč. podřízených organizací jako Státní plavební správa, Ředitelství vodních cest, MZ a Povodí Vltavy, MV a poříční policie, Středočeský kraj) by měly provést potřebná  opatření.

3.  Vypracovat kvalifikovanou studii o důsledcích rozšíření JET na teplotu vody ve Vltavě a seznámit s ní veřejnost. Získat časový průběh množství tepla (průtok a delta T) odváděného Vltavou z JET. Přimět provozovatele JET (tím je polostátní organizace ČEZ), aby nesl náklady spojené s odstraněním ekologických následků oteplení vody v letním období.

4.  Vypracovat kapacitní studii o maximálním možném zatížení plochy přehradních jezer Slapy a Orlík některými činnostmi (motor. čluny, hausbóty, rybářská stanoviště bez WC).

5.  Dosavadní evidenci a kontrolu koupališť hygienickou službou rozšířit na všechna existující koupaliště a stanovit jejich vybavení.

 

6.  Zabránit vzniku pololegálních staveb přímo na březích jezer,

které vznikají vinou pasivity některých stavebních úřadů. Provést kontrolu legálnost staveb postavených v pásmu do 50 m od vodní hladiny. Provést kontrolu existujících staveb na březích, které nejsou zapsány v katastru nemovitostí.

7.  Opatření promítnout do rozpočtu obcí a zajistit zdroje financování.


Je třeba si uvědomit, že jedině rychlá a cílevědomá opatření zabrání hrozící ekologické katastrofě a dopadem na celou oblast. Žádáme Senát parlamentu České republiky, aby potřebná opatření prosadil.

 

Vypracoval: výbor Sdružení pro ochranu přírody a krajiny v oblasti Slapského jezera (SOPK), IČ 638301082,  ve složení:

RNDr. Dagmar Altmanová, předs. SOPK

Dr. Petr Závada, místopředseda SOPK

Ing. Pavel Filka, CSc., jednatel SOPK, kontaktní osoba

pfilka.ifp@gmail.com tel. 775 227 094

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji VÝBOR sopk, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...