Výzva k občanům – bytová výstavba ve Žďáře nad Sázavou

Ve Žďáře nad Sázavou 13.6.2024

Výzva k občanům – bytová výstavba ve Žďáře nad Sázavou

___________________________________________________________________

 

Úvodem této výzvy bychom chtěli všechny občany Žďáru nad Sázavou informovat a upozornit na skutečnost, že nejsme proti výstavbě družstevních či jiných bytů ve Žďáře, ale jsme proti výstavbě družstevních bytů nebo jiných bytů v nevhodných lokalitách, jako je uvažovaná lokalita areálu bývalých jeslí na horní ul.Okružní ve Žďáře.

 

 Vedení města má v plánu výstavbu družstevních bytů soukromým investorem společností BDSO v lokalitě areálu bývalých jeslí na ul. Okružní horní ve Žďáře nad Sázavou. Do konce měsíce června 2024 chce vedení města podepsat se zmíněným investorem smlouvu o smlouvě budoucí na tuto výstavbu s tím, že do konce června 2025 plánují vyřízení stavebního povolení s tím, že výstavba (dvou 5-ti patrových budov) bude zahájena 1.10.2025 a dokončena by měla být do 31.6.2027.

 

Jak je možné, že vedení města Žďáru chce podepisovat smlouvu o smlouvě budoucí na výstavbu bytů v lokalitě, která není v souladu s aktuálním územním plánem a pro takovou výstavbu 5-ti patrových budov není určená?

 

Tato lokalita - areálu bývalých jeslí na ul. Okružní horní ve Žďáře nad Sázavou - je ve schváleném územním plánu města Žďáru (z 18.4. 2024) určena pro výstavbu občanské vybavenosti a ne pro výstavbu družstevních bytů.

 

Proč vedení města nevyužije stávající místo a objekt bývalé mateřské školky ke schválenému účelu, tedy k zajištění občanské vybavenosti, jako je např. školka, místo pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva, dočasné péče pro seniory apod… ?

 

Co se stane s touto smlouvou o smlouvě budoucí ve chvíli, kdy nebude odsouhlasena změna územního plánu, když stavba nebude v územním řízení povolena zejména z důvodu negativních dopadů na životní prostředí – tzv. EIA bude mít negativní stanovisko? Jaké sankce to bude mít pro město?

 

Vedení města prezentuje tuto výstavbu družstevních bytů jako to nejlepší a správné řešení, ale zapomíná veřejnost informovat o negativních dopadech, které by touto výstavbou vznikly a které by znehodnotily a nevratně poškodily spokojené bydlení všech obyvatel v této lokalitě žijících včetně nových rezidentů, kteří by se do nových bytů nastěhovali.

Proč vedení města nezvolí pro tuto výstavbu jiné a vhodnější lokality – územním plánem k tomuto určené – a proč chce znehodnotit a zničit spokojený život místních občanův této lokalitě?

Výstavba těchto plánovaných bytů se určitě dá realizovat v daleko přijatelnějších lokalitách, kde se tyto negativní dopady nebudou muset řešit a nebudou mít vliv na spokojené bydlení stávajících a nových rezidentů.

 

V této lokalitě je již dnes nedostatečná občanská vybavenost, proto se opětovně ptáme vedení města, jak bude město řešit občanskou vybavenost v lokalitě ZR3 a Klafar – kde narůstá výstavba bytů a počet obyvatel, která je v těchto částech města již takto nedostačující?

Touto plánovanou výstavbou by mělo dojít k navýšení počtu nových občanů (až 120 bytů a tímto pádem i navýšení počtu o 200 – 400 nových obyvatel), ale k tomuto navýšení počtu obyvatel vedení města nemá žádnou alternativu na zajištění občanské vybavenosti – jako je místo pro výchovu, školky, sociální služby a péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva, dočasné péče pro seniory apod.

 

Tento přístup jasně ukazuje na to, že občan je až na posledním místě, hlavně že jsme splnili volební slib. Nebo se zde hájí jiné zájmy?

Proč vedení města nestojí o názory občanů, zejména místních občanů zde žijících, týkající se současné občanské vybavenosti, jak jsou spokojeni s bydlením v této lokalitě a jak by je ovlivnila nová výstavba, jaký mají názor na hustotu dopravy, množství smogu, hluku, zda jim nevadí, že vlastníkům bytů a RD znehodnotí bydlení a investice, apod…?

Proč si nenechá vedení města zpracovat odbornou architektonickou studii na takto plánovanou výstavbu v této lokalitě - přitom si nechává zpracovávat studii na zkvalitnění životního prostředí na Stalingradě v místě u tzv Věžičky a přitom zde chtějí vykácet vzrostlé stromy a zničit již tak malou oázu přírody.

Proč vedení města nezveřejní stanovisko městského architekta p. Ryšky, který se k takovému záměru určitě musel vyjádřit - kdo jiný než architekt města Žďáru by měl hájit dodržování urbanistických a architektonických hodnot? Jestli ještě svoje stanovisko p architekt nesdělil nebo nenapsal, tak kdy se tak stane a kdy vedení města toto zveřejní? Chce vůbec vedení města znát názor architekta města Žďáru?

 

Město nás informuje o tom, jak touto výstavbou vznikne krásné a pohodové bydlení pro nové rezidenty a seniory (výstavba 5-ti patrových budov s garážemi a parkovacími plochami- cca 120 bytů), ale neinformuje nás o tom že takto zahuštěnou výstavbou zde bude značně negativně ovlivněna celá lokalita, zejména dojde ke zhoršení dopravní bezpečnosti dalším zahuštěním dopravy (120 nových bytů se rovná min.120 nových automobilů). Tato dopravní hustota je již nyní neúnosná a složitá včetně možností parkování. Proč vedení města z tohoto důvodu nebere ohled na zde žijící občany zejména na jejich bezpečnost? Samo město uznalo v letošním roce 2024, že hustota dopravy v této lokalitě je neúnosná a proto byl zaveden v ul. Okružní jednosměrný provoz. Také v minulosti si občané v této lokalitě (ulice Libická a Revoluční) stěžovali na nebezpečný a hlučný provoz a jediné co město udělalo, tak zřídilo radar na měření rychlosti. Že se tímto nic nevyřešilo už dále nikoho z vedení města nezajímá.

 

Dalším negativním dopadem v této lokalitě je zničení stávajícího životního prostředí, zejména zničení a vykácení vzrostlých stromů a keřů, které zde rostou desítky let, včetně zničení útočiště zde žijících živočichů (zejména ptactva), kteří si na tuto lokalitu zvykli. Proč chce vedení města zničit již tak malou oázu zeleně a přírody, když trendem dnešní doby je co nejvíce chránit přírodu a zdravé ovzduší?

Proč chce vedení města zamořit tuto lokalitu dalším navýšením smogu a hluku z dopravy včetně zvýšení oxidu uhelnatého v ovzduší, proti kterému dnes všichni bojují? Proč se vedení města staví proti dnešnímu trendu co nejméně zatěžovat životní prostředí hlukem, exhalacemi a vznikem uhlíkové stopy?

 

Dále musíme upozornit na skutečnost, že touto plánovanou výstavbou zničí soukromí zde žijících obyvatel (pohledy obyvatel budou slídit do oken sousedů, zahrad, bazénu či teras), včetně ztráty oslunění stávajících bytů a domů, které zde budou místo slunce mít stín a šero, což bude negativně ovlivňovat zejména zdraví zde žijících občanů.

Touto plánovanou výstavbou vznikají další dotazy na vedení města – přitom se jedná o relevantní dotazy, ale odpovědi na ně nikdy a nikde nebyly zveřejněny – ani písemně ani ústně.

 

       Jedná se např.o tyto další dotazy:

 

  • Jakým způsobem vedení města rozhodlo, že tento plánovaný projekt bude realizovat zrovna spol.BDSO a.s.? Proběhlo vůbec výběrové řízení na dodavatele takto plánované výstavby?
  • Má vedení města potřebné a relevantní informace o firmě BDSO a.s., která se uchází o zmiňovanou výstavbu – např: Jakým způsobem bude společnost BDSO financovat zmiňovanou výstavbu? Jaká je likvidita této firmy?
  • Jaká je historie této společnosti včetně zkušeností ve vazbě s výstavbou takových projektů? Má vedení města zpětnou vazbu od měst, kde tato firma působila a realizovala podobné stavby?
  • Kdo jsou partneři na které se společnost BDSO odvolává?
  • Jak bude zajištěn a ošetřen případný úpadek (insolvelence) zmiňované společnosti a kdo bude odpovědný za případný neúspěch tohoto projektu?
  • Jaká je odpovědnost města a jak je tedy zabezpečeno a ošetřeno, že to nedopadne stejně špatně jako Alzeimer centrum společnosti Senecura?
  • Firma BDSO a.s. inzeruje, že již je aktivní i v Chlumci nad Cidlinou, Litoměřicích, Jablonci nad Nisou, Lysé nad Labem a Liberci, kdy z těchto měst pocházejí lidé v dozorčích radách, a ve Žďáře nad Sázavou. Může město definovat, co znamená, že je "stavební" firma aktivní a kde přesně jsou ony vámi zmíněné výsadby zeleně realizovány?

 Jestliže chce město řešit bytovou výstavbu, tak by mělo zvolit jiný způsob prosazování a komunikace při řešení těchto zájmů, nikoli na úkor občanů žijících v daném místě a tím způsobit zhoršení kvality bydlení v dané lokalitě, ale i ve městě Žďár nad Sázavou.

 

Jak bude probíhat povolování této stavby - zejména schvalování územního rozhodnutí podle platného stavebního zákona 183/2006 – rozhodnutí o umístění stavby, změny využití území, změny vlivu užívání stavby, scelování pozemků, ochranná pásma atd…zejména s ohledem na §90.

Tato aktivita, která chce zabránit této plánované výstavbě družstevních bytů v lokalitě areálu bývalých jeslí na horní ul.Okružní ve Žďáře nad Sázavou, vznikla v době, kdy jsme se dověděli o této chystané výstavbě – tzn.na jaře 2024 – a následně po prezentaci této výstavby v kině v květnu 2024.

 

Touto aktivitou, kdy jsme zahájili podpisovou akci – Petice proti výstavbě družstevních bytů v lokalitě areálu bývalých jeslí na horní ul.Okružní ve Žďáře nad Sázavo - chceme Vás, občany informovat o špatném výběru lokality (ze strany vedení města) pro tuto výstavbu a o její negativních dopadech na danou lokalitu.

20240617_2132191.jpg

K dnešnímu dni – 14.6. 2024 máme cca 150 podpisů místních občanů, kteří jednoznačně nesouhlasí s touto výstavbou a s rozhodováním vedení města Žďáru nad Sázavou.

Proto žádáme další občany, aby se připojili k této výzvě, abychom společnými silami zabránili této nevhodné výstavbě družstevních bytů v lokalitě areálu bývalých jeslí na horní ul. Okružní ve Žďáře nad Sázavou.

 

I když myšlenka výstavby družstevních bytů je správná, ale v tomto případě - myšleno ve výběru lokality - je velice špatná a zásadně zhorší kvalitu bydlení a život občanů žijících v dané lokalitě a zejména těch občanů, kteří bydlí v přímém sousedství s plánovanou výstavbou.

Chceme zachovat stávající životní úroveň žití a bydlení v této lokalitě, která je již takto značně zatížena všemi negativními vlivy – zejména hustotou dopravy a z tohoto plynoucí negativní dopad na životní prostředí včetně kvality života.

 

Jsme proti realizaci tohoto projektu, který je zamýšlen bez respektu k lokalitě, kvalitě života stávajících obyvatel a vlastníků bytových jednotek a RD.

 

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 14.6. 2024


Ing. Ivan Pečinka, Anna Stará, MUDr. Darja Lodinská    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Ing. Ivan Pečinka, Anna Stará, MUDr. Darja Lodinská bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...