Výzva široké akademické obci v ČR k vyjádření solidarity s Palestinkami a Palestinci

Jako členové a členky akademické obce napříč univerzitami chceme vystoupit proti bezprecedentnímu násilí, které právě probíhá na Blízkém východě. Na teroristický útok Hamásu ze 7. října zareagovaly Izraelské vojenské síly bezprecedentní vlnou násilí vůči civilnímu obyvatelstvu v Gaze. Zatím muselo v Gaze zaplatit životem více jak 35 tisíc lidí a 1.7 milionu lidí bylo vysídleno (cca 75% obyvatel Pásma Gazy). Každý stát má jistě právo na ochranu vlastních občanů, žádná její forma nemůže zahrnovat zabití více než 35 tisíc osob, z nichž velkou část tvoří ženy a děti.

Zatímco my se v knihovnách našich univerzit připravujeme na zkoušky a píšeme závěrečné práce, v Gaze byly univerzity rozbombardovány a více jak půl milionu studujících byla odepřena možnost pokračovat ve vzdělávání. Funkční není žádná univerzita a přístup ke vzdělání je armádou odpírán i žactvu základních a středních škol. Naprostá většina z nich byla nucena spolu se svými rodinami opustit své domovy a každý den bojují v nuzných podmínkách o přežití.

Protože se v našem akademickém prostředí setkáváme s ignorováním faktů v otázce konfliktu, jednostranným přejímáním izraelského pohledu, podporou a spoluprací s Izraelem a dokonce nepřijatelným zacházením se studentstvem podporujícím Palestinu, vystupujeme nyní s následujícími požadavky:

  • Požadujeme, aby akademičky a akademici veřejně vystoupili*y proti válečným zločinům probíhajícím nyní na území Gazy a postavili*y se proti černobílému vedení veřejné diskuze a proti dehumanizaci Palestinců a Palestinek. Ta je značně ovlivněná veřejnoprávními médii, přitom expertní analýza Masarykovy univerzity vyhodnotila konání ČT jako jednostranné ve prospěch Izraele a dehumanizující palestinské občanstvo (viz: https://img.ceskatelevize.cz/press/7079.pdf). ·        Vymezujeme se proti selektivní solidaritě a požadujeme, aby byla aplikována stejně na všechny postižené konfliktem.
  • Požadujeme důsledné dodržování akademického etického kodexu a odsuzujeme nepřijatelné praktiky v podobě politicky motivovaného překračování pravomocí ze strany vedoucích pracovníků a pracovnic univerzity.
  • Vyzýváme k pozastavení spolupráce českých univerzit s izraelskými univerzitami a instucemi, které nerovně přistupují k izraelskému a palestinském studenstvu a mají vazby na izraelské ozbrojené síly.
  • Požadujeme na akademické půdě systémově kritický přístup ve vzdělávání o historickém vývoji, vzájemných vztazích na palestinsko-izraelském území a kritický přístup k informacím a rétorice z válečného prostředí.
  • Nesouhlasíme s vyvěšováním izraelských vlajek na budovy univerzit v době, kdy Izrael čelí obvinění z genocidy a je vyzýván OSN, ICJ a množství jednotlivých států k zastavení ofenzívy.

Ač se Izrael snaží prezentovat jakožto jediná demokracie na Blízkém východě, nečelí mezinárodní kritice za svůj postoj vůči palestinskému obyvatelstvu poprvé. Organizace jako Amnesty International ho dlouhodobě označují za apartheidní stát, v němž Palestinci a Palestinky nemají základní občanská práva, a který se pomocí tzv. osad nelegálně rozšiřuje na úkor palestinského území a obyvatelstva. Prokurátor Mezinárodního trestního soudu, podal žádost o vydání zatykače na jeho politické představitele. I přes tyto alarmující fakta Česká republika i česká veřejnoprávní média nadále nekriticky stojí na straně Izraele.

Celá situace je mimo jiné katastrofická i z hlediska životního prostředí a dlouhodobému dopadu na místní obyvatele. Dopadající bomby mimo budovy, které bude potřeba opět postavit, také zničily úrodnou půdu, a tím efektivně dělají území Gazy neobyvatelným.

Bez ohledu na to, jaké termíny používáme, nelze nadále jakkoliv omlouvat jakékoli válečné zločiny, a to nejen vraždění Hamásu, ale i násilí, které páchají izraelské vojenské složky na palestinském obyvatelstvu.

 

- - - - -  EN - - - - -

 

An appeal to the academic community in the Czech Republic to express solidarity with the Palestinians

As members of the academic community across universities, we want to speak out against the unprecedented violence currently taking place in the Middle East. The Israeli military forces responded with an unprecedented wave of violence against the civilian population in Gaza after the Hamas terrorist attack of 7 October. 

While every state certainly has the right to protect its own citizens, no form of protection can involve the killing of more than 35,000 people, a large proportion of whom are women and children. While we are in our university libraries preparing for exams and writing our final papers, universities in Gaza have been bombed and more than half a million students don’t have the opportunity to continue their education anymore. Currently, there is no functioning university and access to education is being denied by the military even to primary and secondary school. The vast majority of students have been forced to flee their homes along with their families and are struggling in squalid conditions to survive every day. 

As we are faced with ignoring the facts of the conflict, unilaterally adopting the Israeli perspective, supporting and collaborating with Israel, and even unacceptable treatment of pro-Palestinian students in our academical environment, we now come forward with the following demands:

DEMANDS:     

•    We demand that academics publicly speak out against the war crimes taking place in Gaza and oppose the black and white management of public discourse and the dehumanization of Palestinians. The environment is heavily influenced by the public media, while an expert analysis by Masaryk University assessed the actions of the public television broadcaster Czech Television (ČT) as one-sided in favour of Israel and dehumanising the Palestinian people.

•    We demand strict adherence to the academic code of ethics and condemn unacceptable practices in the form of politically motivated overstepping of authority on the part of university managers and staff.   

•    We call for the suspension of cooperation between Czech universities and Israeli universities and institutions that treat Israeli and Palestinian students unequally and have ties to the Israeli armed forces.

•    We call for a systemically critical approach in academia to educate about historical developments, interactions in the Palestinian-Israeli territories, and a critical approach to information and rhetoric from the war zone. 

•    We oppose the flying of Israeli flags on university buildings at a time when Israel is facing charges of genocide and is being called upon by the UN, the ICJ and a number of individual states to stop the offensive.

 

Although Israel tries to present itself as the only democratic state in the Middle East, this is not the first time it has faced international criticism for its attitude towards the Palestinian population. It has long been described as an apartheid state in which Palestinians and Palestinian women have no basic civil rights and which is illegally expanding through the settlements at the expense of the Palestinian territory and population by organizations such as Amnesty International. The Prosecutor of the International Criminal Court has filed a request for an arrest warrant for its political leaders. Despite these alarming facts, the Czech Republic and the Czech public media continue to uncritically side with Israel.

The whole situation is, among other things, catastrophic in terms of the environment and the long-term impact on the local population. The bombs falling outside the buildings that will have to be rebuilt have also destroyed fertile land, effectively making the Gaza Strip uninhabitable. No matter what terms we use, there can no longer be any justification for any war crimes, not only the murder of Hamas, but also the violence perpetrated by the Israeli military against the Palestinian population.


Univerzity za klima    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Univerzity za klima bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Tyto informace nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...