Výzva k vypuštění nemoci COVID-19 z nařízení vlády č. 453/2009 Sb.

Vážený pane předsedo vlády, vážený pane ministře spravedlnosti,  

dne 13. 3. 2020 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 75/2020 Sb., jímž bylo novelizováno nařízení vlády č. 453/2009 Sb., které stanoví seznam nakažlivých lidských nemocí, nakažlivých nemocí zvířat a rostlin a škůdců užitkových rostlin pro účely trestního zákoníku (dále také jen „Nařízení“).

Jediným předmětem této novely Nařízení bylo rozšíření seznamu nakažlivých lidských nemocí o onemocnění COVID-19, a to v souvislosti s tehdy nastupující pandemií tohoto onemocnění. V důsledku této novely tak každý může čelit trestnímu stíhání pro úmyslné či nedbalostní spáchání trestného činu šíření nakažlivé lidské nemoci ve smyslu ustanovení § 152 a 153 trestního zákoníku.

Jsme přesvědčeni, že v současné době není důvod, aby toto onemocnění bylo v předmětném Nařízení zahrnuto, jak bude patrné ze zdůvodnění níže. Vyzýváme Vás proto, aby vláda České republiky bezodkladně novelou nařízení vlády č. 453/2009 Sb. onemocnění COVID-19 z uvedeného seznamu vyřadila.  

Tuto výzvu opíráme zejména o následující argumenty:

1.      V současné době virus způsobující onemocnění COVID-19 dávno dosáhl úrovně tzv. komunitního šíření. V konkrétních případech tak není možné zjistit zdroj infekce, tedy určit osobu, která mohla virus rozšířit, s takovou jistotou, aby bylo možné dovodit její trestněprávní odpovědnost (a to ani v případě nedbalostního jednání). V případě, kdy je původce respiračního onemocnění rozšířen fakticky v celé populaci, nelze ani naplnit samotnou skutkovou podstatu příslušných trestných činů, tedy způsobit nebo zvýšit nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé nemoci.

2.      Jakkoliv může být COVID-19, zejména u zranitelných osob, potenciálně závažným onemocněním, drtivá většina populace již není imunitně naivní a s onemocněním se setkala nebo proti němu byla očkována. Jak potvrzují veřejná prohlášení zástupců vlády České republiky i mezinárodních institucí, onemocnění COVID-19 v tuto chvíli nepředstavuje natolik mimořádnou hrozbu jednotlivcům ani společnosti, aby byla odůvodněna kriminalizace jeho šíření. To dokládá například dokument Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) nazvaný COVID-19 surveillance guidance - Transition from COVID-19 emergency surveillance to routine surveillance of respiratory pathogens, jenž navrhuje, že by se COVID-19 měl zařadit po bok dalších respiračních onemocnění, která mohou mít rovněž za následek vážný průběh nebo úmrtí, jako jsou chřipka nebo respirační syncytiální virus. Pokud tato onemocnění nejsou v dotčeném nařízení uvedena, nedává smysl a je v rozporu s účelem trestního práva uvádět v tomto seznamu onemocnění COVID-19.

3.      Pozitivní test na koronavirus SARS-CoV-2 (ať už metodou rt-PCR nebo antigenním testem) není důkazem o infekčnosti pacienta, z něhož by bylo možné dovodit trestněprávní odpovědnost konkrétní osoby. Metoda rt-PCR nerozlišuje mezi přítomností viabilního viru schopného přenosu nákazy a mrtvého zlomku viru, falešná pozitivita může nastat i u antigenních testů. Názor, že pozitivně testovaná osoba je nutně přenašečem, který je dosud uplatňován dokonce i v řízeních před orgány činnými v trestním řízení, přitom vychází z právně nezávazné tzv. „case definition“, zveřejněné v minulosti Evropským centrem pro kontrolu nemocí (ECDC) a následně převzaté i Státním zdravotním ústavem pro účely epidemiologického sledování. ECDC ve svém dokumentu uvedlo, že každou osobu, která je pozitivně testována na přítomnost částí viru SARS-CoV-2 prostřednictvím tzv. rt-PCR testu, je třeba označit za „případ“ onemocnění COVID-19. To však lze vztáhnout výhradně k epidemiologickému šetření, nikoliv ke stanovení lékařské diagnózy, natož k právní odpovědnosti. Hypotézu o tom, že případný pachatel trestného činu šíření nakažlivé lidské nemoci dle ustanovení § 152 či 153 trestního zákoníku je nositelem nákazy koronaviru SARS-CoV-2, tak není možné dokázat s jistotou potřebnou pro stanovení trestněprávní odpovědnosti.

Touto výzvou pochopitelně nemáme v úmyslu obhajovat nezodpovědné chování, kdy symptomatický pacient nedbá základních opatření pro zabránění přenosu nemoci na ostatní. To se však vztahuje nejen na COVID-19, ale i na další respirační nemoci, které mohou vést k závažnému průběhu onemocnění nebo úmrtí, a jejichž šíření kriminalizováno není. Vzhledem k tomuto „dvojímu metru“, vzhledem k povaze skutkové podstaty trestných činů šíření nakažlivé lidské nemoci a vzhledem k principu subsidiarity trestní represe považujeme za nezbytné onemocnění COVID-19 ze seznamu nakažlivých lidských nemocí pro trestněprávní účely vyřadit.

S pozdravem  

Pro Libertate – Institut práva a občanských svobod, z. s.

JUDr. Tomáš Nielsen, předseda    

Výzvu osobně podpořili (v abecedním pořadí):

prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc., přednosta Kliniky infekčních nemocí 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a FN Bulovka Praha, člen výboru Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP, člen Národního institutu pro zvládání pandemie

prof. MUDr. Jiří Beran, CSc., epidemiolog a mluvčí Charty 2022

MUDr. Emil Berta, Ph.D., anesteziolog a intenzivista, primář jednotky intenzivní péče

MUDr. Mgr. Jan Brodníček, praktický lékař, pneumolog

MUDr. Vladimír Čížek, angiolog, lymfolog, soudní znalec v oboru angiologie, předseda etické komise

MUDr. Milouš Derner, radiolog

MUDr. Alena Dernerová, dětský neurolog

MVDr. Václav Fejt, mikrobiolog, člen Národního institutu pro zvládání pandemie

RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D., učitel matematiky a Data Science specialista, odborný asistent Katedry matematické analýzy a aplikace matematiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

MUDr. Martin Gabryš, neurointenzivista, neurochirurgie FN Olomouc

MUDr. Jana Gandalovičová, kardioložka

MUDr. Radan Gocal, internista

RNDr. Lucia Houfková, matematička, členka Národního institutu pro zvládání pandemie

MUDr. Jitka Chalánková, praktická lékařka pro děti a dorost, senátorka Parlamentu České republiky

RNDr. Jaroslav Janošek, Ph.D., vysokoškolský pedagog, editor medicínských textů

Mgr. Irena Kolárová, advokátka, členka Institutu práva a občanských svobod, z. s.

doc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D., biostatistik, vysokoškolský pedagog

MVDr. Roman Kovařík, epizootolog

MUDr. Mgr. Jana Králová, praktická lékařka pro děti a dorost

RNDr. Zuzana Krátká, Ph.D., klinický imunolog – analytik, členka Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků

Mgr. Vladimír Mrkvička, advokát, spoluzakladatel Institutu práva a občanských svobod, z. s.

JUDr. Tomáš Nielsen, advokát, předseda Institutu práva a občanských svobod, z. s. a mluvčí Charty 2022

JUDr. Jindřich Rajchl, advokát a mluvčí Charty 2022

prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D. MBA, přednostka Kliniky tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Ing. Robert Straka, Ph.D., matematik, vědec a vysokoškolský pedagog – AGH im. Stanislawa Staszica, člen Národního institutu pro zvládání pandemie

Mgr. Ondřej Svoboda, exekutor, místopředseda Institutu práva a občanských svobod, z. s.

MUDr. Hana Štefaničová, kardioložka, sportovní lékařka

prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D., klinický imunolog, alergolog, vakcinolog, člen Národního institutu pro zvládání pandemie

Mgr. Lenka Trkalová, advokátka, spoluzakladatelka Institutu práva a občanských svobod, z. s.

JUDr. Petr Vacek, advokát, spoluzakladatel Institutu práva a občanských svobod, z. s.

JUDr. Vladana Vališová, LL.M., advokátka

Mgr. Marcela Valtrová, advokátka a zapsaná mediátorka

MUDr. Hana Zelená, Ph.D., mikrobioložka a viroložka, předsedkyně Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků, členka Národního institutu pro zvládání pandemie


Tomáš Nielsen    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Tomáš Nielsen bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...