STOP VÁLCE!

311461790_1062274344452171_7011564657047569408_n.jpg

Petice § 1 zákona č. 85/1990 Sb.


STOP VÁLCE!!!


Deklarace podle §1, Hlavy IV., zákona č. 1/2021 OP, Jednací řád

 


Násilí plodí násilí a Zbraně plodí smrt!
Každý rozumný a uvažující člověk chápe, že válka zničí všechno a všechny!

 

1) Ze svobodné vůle, jako lidská bytost, prohlašuji, že odmítám válku a válečné štváčství v jakékoliv podobě na všech kontinentech.

 

2) Ve válkách by umírali naši synové a dcery, vnukové, matky, otcové, naši blízcí, přátelé a kamarádi, byly by zničeny naše majetky, které si celý život po generace pracně budujeme. Válka by nás zničila všechny.

 

3) Mobilizace nevede k procházce do parku, mobilizace vede k válce. Lze ji ospravedlnit pouze v případě obrany vlastní země, života a majetku.

 

4) Soudržnost lidí mezi sebou ve společné myšlence, Stop válce, je jediný nástroj, který by válečnou spirálu dokázal zastavit.


STOP VÁLCE NAPŘÍČ NÁRODY!

 

Petiční výbor ve složení:

Mg.A.Mariana Velčovská, předsedkyně Tiskového výboru, tisková mluvčí Občanského parlamentu;

Podhradí 80, 763 26

Jindřich Tichý, předseda Občanského parlamentu;

Na Výši 601, 373 82 Boršov nad Vltavou

Jiří Trojovský, místopředseda Občanského parlamentu

Kamenná 14, 639 00 Brno

Hlavní signatáři:

Kateřina Kroupová, předseda Organizačního výboru Občanského parlamentu

Hana Wilczková, předsedkyně Zdravotního výboru Občanského parlamentu

Ilona Gerychová, předsedkyně Vnitřního výboru Občanského parlamentu

Jiří Daniel, předseda Bezpečnostního výboru Občanského parlamentu

Mgr.Monika Šebestová, krajská koordinátorka

Jana Braunová, krajská koordinátorka

Ladislav Olšjak, krajský koordinátor

 

🇺🇸 🇬🇧
Violence begets violence and Guns beget death!
Every reasonable and thinking person understands that war destroys everything and everyone!

1) Out off my own free will, as a human being, I declare that I reject war and warmongering
in any form on all continents.
2) In war there would be our sons and daughters, grandchildren, mothers, fathers,
relatives and friends daying, our possessions, which we have worked hard to build all our lives
for generations, would be destroyed. War would destroy us all!
3) Mobilization does not lead to a walk in the park, mobilization leads to war.
It may be justified only in the case of the defense of one's own country, life and property.
4) The cohesion of people in this mutual idea, Stop the war, is the only to tool,
that could stop the spiral of war.
STOP WAR ACROSS NATIONS! 
__________________________
🇩🇪
Gewalt erzeugt Gewalt und Waffen erzeugen Tod!
Jeder vernünftige und denkende Mensch versteht, dass der Krieg alles und jeden zerstört!

1) Aus freiem Willen erkläre ich als menschliches Wesen, dass ich Krieg und Kriegshetze
in allen Formen und auf allen Kontinenten von mir abgelehnt werden.


2) Im Kriegen würden unsere Söhne, Töchter, Enkel, Mütter, Väter, unsere Freunde
und Kameraden sterben. Unser Besitzes, der durch Generationen aufgebaut wurde,
würde zerstört. Der Krieg würde uns alle zerstören.


3) Mobilisierung führt nicht zu einem Spaziergang im Park, Mobilisierung führt zum Krieg. Gerechtfertigt ist sie nur im Falle der Verteidigung des eigenen Landes, des eigenen Lebens
und des Besitzes.


4) Der Zusammenhalt der Menschen untereinander mit einergemeinsamen Idee,
ein Stopp zum Krieg, ist das einzige Werkzeug, das die Kriegsspirale stoppen kann.


EIN STOPP ZUM KRIEG ÜBER NATIONEN!
______________________________________
🇮🇹
La violenza genera violenza e le armi generano morte!
Ogni persona ragionevole e pensante capisce che la guerra distrugge tutto e tutti!


1) Di mia libera volontà, come essere umano, dichiaro di rifiutare la guerra
e il guerrafondaio sotto qualsiasi forma in tutti i continenti.


2) I nostri figli e figlie, nipoti, madri, padri, amici e compagni morirebbero nelle guerre,
i nostri beni sarebbero distrutti, tutto ciò per cui abbiamo duramente lavorato per costruire
tutta la nostra vita per generazioni. La guerra ci distruggerebbe tutti!


3) La mobilitazione non porta a una passeggiata nel parco, la mobilitazione porta alla guerra.
Può essere giustificato solo in caso di difesa della propria patria, vita e proprietà.

4) La coesione delle persone tra di loro in un'idea comune, Stop alla guerra, è l'unico
strumento che potrebbe fermare la spirale della guerra.


STOP ALLA GUERRA TRA LE NAZIONI!
_________________________________
🇷🇺
Насилие порождает насилие, а оружие порождает смерть!
Каждый разумный и мыслящий человек понимает, что война уничтожает все и всех!


1) По доброй воле, как человек, я заявляю, что отвергаю войну и свободу в форме
войны на всех континентах.


2) На войне погибли бы наши сыновья и дочери, внуки, матери, отцы, наши близкие,
друзья и товарищи, было бы уничтожено наше имущество, которое мы усердно
создавали всю свою жизнь из поколения в поколение. Война уничтожит нас всех!


3) Мобилизация не ведет к прогулке в парке, мобилизация ведет к войне.
Оно может быть оправдано только в случае защиты собственной страны,
жизни и имущества.


4) Сплоченность людей между собой в общей идее
«Остановить войну» — единственное средство, способное остановить спираль войны.


ОСТАНОВИТЬ ВОЙНУ МЕЖДУ НАРОДАМИ!

OBČANSKÝ PARLAMENT, Mg.A.Mariana Velčovská, předseda Tiskového výboru, tisková mluvčí    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji OBČANSKÝ PARLAMENT, Mg.A.Mariana Velčovská, předseda Tiskového výboru, tisková mluvčí svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...