STOP HALÁM ZLATÁ

My níže podepsaní občané ČR důrazně protestujeme proti změně nyní platného územního plánu využití pozemků č. 275/1 a č. 273/1, k.ú. Zlatá, která umožní neomezenou výstavbu průmyslových areálů, několikapodlažních výrobních hal a velkokapacitních skladů s kamionovou dopravou.


NESOUHLASÍME se změnou využití ani s rozšířením stávající plochy SV7 určené pro smíšenou činnost podstatně neobtěžující okolí bez kamionové dopravy na celoplošně zastavěnou průmyslovou plochu s výrobou, která není přípustná v jiných oblastech.
To, že tato změna reálně hrozí dokazuje inzerát Marent Reality s.r.o., který pozemky již nabízí jako průmyslové výrobní plochy k výstavbě rozsáhlých výrobních areálů a logistických center bez omezení s kamionovou a nákladní dopravou.


NESOUHLASÍME s výstavbou logistických průmyslových a výrobních hal v obci Zlatá z důvodů, kterými jsou:
1. Velikost areálu – jedná se o gigantický záměr, v jehož přímém sousedství se nachází individuální výstavba rodinných domů a rekreačních objektů se zahradami. Tím se hrubě vymyká typologii zástavby.
2. Umístění areálu – areál má být postaven v bezprostřední blízkosti obytné zástavby a jen několik málo metrů od hranice Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les.
3. Nepřípustnost záměru změnit územní plán s cílem celkového průmyslového využití v daném místě nachází oporu i v základních principech práva každého občana na zachování pohody bydlení. Výstavba a provoz průmyslového areálu, činnosti v areálu, jeho technické zařízení a dále pak vyvolaná doprava do areálu výrazně a nenávratně zhorší všechny objektivní soubory, které k základní pohodě bydlení přispívají.
Těmi jsou: nízká hladina hluku, čistota ovzduší, nízké emise prachu, přiměřené množství zeleně a oslunění.
Pohoda bydlení občanů bude významně narušena také elektrosmogem, světelným zatížením, extrémními emisemi výfukových plynů, úbytkem zeleně.
Jsme přesvědčeni, že zatížení dané oblasti tak gigantickým záměrem není přiměřené poměrům a nelze na obyvatelích Zlaté požadovat, aby takové zatížení pohody bydlení snášeli.
Průmyslová výstavba neakceptovatelně zatíží nejen občany obce Zlatá, ale také kriticky ohrozí ekologickou stabilitu krajiny, místní klima, vodní poměry v krajině, zásoby podzemních vod, vyžene, a dokonce vyhubí zde přirozeně se vyskytující živočichy (příkladem budiž zničení existence celé populace žab a dalších vodních živočichů drastickým návozem obrovského množství suti na zmiňované pozemky se záměrem zpevnit podloží pro stavbu „plánovaných hal“).
4. Enormní dopravní zatížení – v obci Zlatá způsobené stavbou a provozem průmyslových objektů. Obec Zlatá je již nyní dopravně výrazně zatížená dálnicí D6.
5. Nadlimitní imisní a hluková zátěž – vsazením obrovského zdroje znečištění – předimenzované frekvence kamionové dopravy vzrostou koncentrace karcinogenní látky benzo-a-pyrenu, součásti výfukových plynů na extrémní nadlimitní hodnoty. Tato karcinogenní látka velmi poškozuje imunitní (!) a nervový systém člověka.
Povolení průmyslové výstavby – zdroje znečištění je v přímém rozporu s povinností celé ČR, jako členského státu EU striktně dodržovat imisní limity výše uvedeného karcinogenu.
Území obce Zlatá je již nyní značně zatíženo hlukem způsobeným dopravou na dálnici D6. Výstavbou a provozem gigantického průmyslového areálu se hluková zátěž maximálně nadlimitně zvýší do extrémních a život vylučujících hodnot.
6. Znehodnocení krajinného rázu – výstavbou a umístěním do stávající obytné a zelené zóny několikapodlažních a velkoplošných hal (81.000 m2 využitelné plochy) dojde k trvalému znehodnocení současného vzhledu obce Zlatá a jejího okolí, k narušení charakteristiky tohoto místa.A současně k znehodnocení veškerých nemovitostí a pozemků v oblasti obce Zlatá a blízkého okolí.Znemožní typické využití území pro farmářské a zemědělské účely, ekoturistiku, cykloturistiku a nabídne každému návštěvníkovi tohoto území místo výhledu na panorama Slavkovského lesa tristní pohled na halový betonový gigant napájený souvislou kolonou hlučících a vzduch ničících kamionů.


Jsme přesvědčeni, že vliv změny záměru územního plánu s cílem celkového průmyslového využití pozemků bude ve všech ohledech krajinářských i lidských jednoznačně negativní a jeho dopady na obec Zlatá a její okolí budou nevratné a degradační.


ŽÁDÁME tímto, aby MÚ Kynšperk nad Ohří, jako příslušný orgán státní správy vydal
                                   

                               ZÁSADNÍ NESOUHLASNÉ STANOVISKO

ke změně využití a rozšíření plochy na výše uvedených pozemcích v obci Zlatá


POŽADUJEME, aby veškeré záměry a případné změny územního plánu v obci Zlatá byly vždy předem projednány se všemi obyvateli obce Zlatá


Radka Zdrůbková a Lucie Kmošková - Petiční výbor    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Radka Zdrůbková a Lucie Kmošková - Petiční výbor svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...