STOP HALÁM ZLATÁ

My níže podepsaní občané ČR důrazně protestujeme proti změně nyní platného územního plánu využití pozemků č. 275/1 a č. 273/1, k.ú. Zlatá, která umožní neomezenou výstavbu průmyslových areálů, několikapodlažních výrobních hal a velkokapacitních skladů s kamionovou dopravou.


NESOUHLASÍME se změnou využití ani s rozšířením stávající plochy SV7 určené pro smíšenou činnost podstatně neobtěžující okolí bez kamionové dopravy na celoplošně zastavěnou průmyslovou plochu s výrobou, která není přípustná v jiných oblastech.
To, že tato změna reálně hrozí dokazuje inzerát Marent Reality s.r.o., který pozemky již nabízí jako průmyslové výrobní plochy k výstavbě rozsáhlých výrobních areálů a logistických center bez omezení s kamionovou a nákladní dopravou.


NESOUHLASÍME s výstavbou logistických průmyslových a výrobních hal v obci Zlatá z důvodů, kterými jsou:
1. Velikost areálu – jedná se o gigantický záměr, v jehož přímém sousedství se nachází individuální výstavba rodinných domů a rekreačních objektů se zahradami. Tím se hrubě vymyká typologii zástavby.
2. Umístění areálu – areál má být postaven v bezprostřední blízkosti obytné zástavby a jen několik málo metrů od hranice Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les.
3. Nepřípustnost záměru změnit územní plán s cílem celkového průmyslového využití v daném místě nachází oporu i v základních principech práva každého občana na zachování pohody bydlení. Výstavba a provoz průmyslového areálu, činnosti v areálu, jeho technické zařízení a dále pak vyvolaná doprava do areálu výrazně a nenávratně zhorší všechny objektivní soubory, které k základní pohodě bydlení přispívají.
Těmi jsou: nízká hladina hluku, čistota ovzduší, nízké emise prachu, přiměřené množství zeleně a oslunění.
Pohoda bydlení občanů bude významně narušena také elektrosmogem, světelným zatížením, extrémními emisemi výfukových plynů, úbytkem zeleně.
Jsme přesvědčeni, že zatížení dané oblasti tak gigantickým záměrem není přiměřené poměrům a nelze na obyvatelích Zlaté požadovat, aby takové zatížení pohody bydlení snášeli.
Průmyslová výstavba neakceptovatelně zatíží nejen občany obce Zlatá, ale také kriticky ohrozí ekologickou stabilitu krajiny, místní klima, vodní poměry v krajině, zásoby podzemních vod, vyžene, a dokonce vyhubí zde přirozeně se vyskytující živočichy (příkladem budiž zničení existence celé populace žab a dalších vodních živočichů drastickým návozem obrovského množství suti na zmiňované pozemky se záměrem zpevnit podloží pro stavbu „plánovaných hal“).
4. Enormní dopravní zatížení – v obci Zlatá způsobené stavbou a provozem průmyslových objektů. Obec Zlatá je již nyní dopravně výrazně zatížená dálnicí D6.
5. Nadlimitní imisní a hluková zátěž – vsazením obrovského zdroje znečištění – předimenzované frekvence kamionové dopravy vzrostou koncentrace karcinogenní látky benzo-a-pyrenu, součásti výfukových plynů na extrémní nadlimitní hodnoty. Tato karcinogenní látka velmi poškozuje imunitní (!) a nervový systém člověka.
Povolení průmyslové výstavby – zdroje znečištění je v přímém rozporu s povinností celé ČR, jako členského státu EU striktně dodržovat imisní limity výše uvedeného karcinogenu.
Území obce Zlatá je již nyní značně zatíženo hlukem způsobeným dopravou na dálnici D6. Výstavbou a provozem gigantického průmyslového areálu se hluková zátěž maximálně nadlimitně zvýší do extrémních a život vylučujících hodnot.
6. Znehodnocení krajinného rázu – výstavbou a umístěním do stávající obytné a zelené zóny několikapodlažních a velkoplošných hal (81.000 m2 využitelné plochy) dojde k trvalému znehodnocení současného vzhledu obce Zlatá a jejího okolí, k narušení charakteristiky tohoto místa.A současně k znehodnocení veškerých nemovitostí a pozemků v oblasti obce Zlatá a blízkého okolí.Znemožní typické využití území pro farmářské a zemědělské účely, ekoturistiku, cykloturistiku a nabídne každému návštěvníkovi tohoto území místo výhledu na panorama Slavkovského lesa tristní pohled na halový betonový gigant napájený souvislou kolonou hlučících a vzduch ničících kamionů.


Jsme přesvědčeni, že vliv změny záměru územního plánu s cílem celkového průmyslového využití pozemků bude ve všech ohledech krajinářských i lidských jednoznačně negativní a jeho dopady na obec Zlatá a její okolí budou nevratné a degradační.


ŽÁDÁME tímto, aby MÚ Kynšperk nad Ohří, jako příslušný orgán státní správy vydal
                                   

                               ZÁSADNÍ NESOUHLASNÉ STANOVISKO

ke změně využití a rozšíření plochy na výše uvedených pozemcích v obci Zlatá


POŽADUJEME, aby veškeré záměry a případné změny územního plánu v obci Zlatá byly vždy předem projednány se všemi obyvateli obce Zlatá


Radka Zdrůbková a Lucie Kmošková - Petiční výbor    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Radka Zdrůbková a Lucie Kmošková - Petiční výbor svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )