Rekonstrukce a zachování provozu mateřské školy Buková, Praha 3

PETICE

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

My, níže podepsaní občané Prahy 3, prostřednictvím této petice vyjadřujeme nesouhlas s neuváženým postupem Městské části Praha 3 ve věci transformace MŠ Buková (Buková 26/2518, Praha 3, 130 00, www.msbukova.cz) na zařízení jeselského typu. Žádáme o zrekonstruování objektu MŠ Buková tak, aby došlo k požadovanému rozšíření její kapacity, což by umožnilo přijímat i děti mladší tří let do stávající MŠ, a zachování plného provozu MŠ Buková až do její rekonstrukce z následujících důvodů:

1. MŠ Buková zahrnuje spádovou oblast sídliště Jarov pro děti od 3 let jak zdravé, tak i zdravotně znevýhodněné (asthma, alergie). Je vybavena vlastní zahradou, kuchyní, saunou a inhalačními přístroji, které obsluhuje zkušený personál. Umístěním, malým dětským kolektivem a poskytovanými službami se jak místně, tak i v širší oblasti jedná o unikátní zařízení, poskytující nadstandardní servis.

2. Ukončení provozu MŠ Buková, na dobu delší než nezbytně nutnou, přinese komplikace nejen rodinám zdravotně znevýhodněných dětí, které MŠ Buková navštěvují, ale i personálu jiných mateřských škol, které by měly péči o tyto děti zajistit bez potřebného vybavení a dostatečných zkušeností. Z pochopitelných důvodů je přijetí těchto děti často nevítané.

3. Praha 3 nemá avizovaný dostatek míst ve školkách pro děti od tří let, neboť v současné době je osm tříd MŠ provizorně umístěno v ne zcela vyhovujících prostorách základních škol. Ukončením provozu MŠ Buková dojde ke snížení šancí takto umístěných dětí na přemístění do vyhovujících prostor (např. nově postavená MŠ Jarov) a nedojde k potřebnému uvolnění míst na ZŠ ve spádové oblasti pro rostoucí počet žáků prvních tříd.

4. Provozování jeselského zařízení zatěžuje finanční rozpočet zřizovatele (Městské části Praha 3) mnohem více než provoz mateřské školy, jejíž chod je částečně financován z jiných zdrojů. Děti mladší tří let mohou být, v rozporu s názorem vedení radnice Prahy 3, umísťovány do mateřských škol, které je třeba pouze personálně posílit.

5. Zbourání stávajícího objektu a realizaci přízemní kontejnerové stavby na pozemku MŠ Buková považujeme za značně nehospodárné a z hlediska velikosti pozemku i nevhodné.

6. Rekonstrukce a rozšíření kapacity MŠ Buková by umožnilo dále pracovat se zdravotně znevýhodněnými dětmi v rámci jednoho zařízení, které již má pro tuto práci veškeré podmínky, a uspokojilo by poptávku po umístění dětí mladších tří let z dané oblasti i širšího okolí.

Žádná ze stran stávající vládnoucí koalice na Praze 3 neměla ve svém volebním programu rušení míst ve školkách. Navíc se vzhledem k rozsáhlé bytové výstavbě a tím i vývoji počtu obyvatel jedná o nesystémové řešení, které do budoucna způsobí problémy s umístěním dětí do MŠ ještě více rodinám.

Podepsáním této petice zároveň žádáme o projednání bodu Rekonstrukce a zachování provozu MŠ Buková na nejbližším zasedání Zastupitelstva MČ Praha 3 dle  § 16/2 písm. f) a g) zákona o obcích.

 

Děkujeme.

 

Za petiční výbor:

Ing. Pavel Rohan, Ph.D. , Praha 3, Buková 4, 130 00

Veronika Sturmová, Praha 3, Viklefova 11, 130 00

Mgr. Markéta Rohanová, Praha 3, Buková 4,130 00

 

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:

kterýkoliv člen petičního výboru (klauzule vyžadovaná §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.)


Markéta Rohanová    Kontaktujte autora petice