Protikaceni

PETICE PROTI KÁCENÍ STROMŮ NA PLACHTĚ na pozemkových parcelách č. 942/57, 942/42, 942/177 katastrální území Nový Hradec Králové o rozloze cca 20 000 m2 ve vlastnictví firem Sitisment a.s. a První Novohradecká a.s.

http://i.imgur.com/xwODqIl.jpghttp://i.imgur.com/MYZpPrY.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žádáme Ministerstvo životního prostředí, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Českou inspekci životního prostředí a Magistrát města Hradce Králové, aby rychlým a účinným způsobem zabránili vykácení dřevin na předmětných parcelách a jejich následnému developerskému využití, posílili ochranné legislativní prvky a dořešili majetkoprávní situaci lokality.

V dubnu 2013 zástupce vlastníka začal svévolně kácet velkou část lesa za účelem přípravy pozemků pro stavební činnost a bude v tom pokračovat. Již nyní došlo k rozsáhlému znehodnocení lokality.

Tento les s třicetiletými zdravými vzrostlými stromy a keři (osika, bříza, jíva, dub, hrušeň, jasan, borovice, bez černý, šípková růže atd.) je východně ohraničen loukou Jízdárny s jezírkem, západně bývalým skladem dřeva Petrof a severně kruhovým objezdem na sídlišti Plachta Sever v Malšovicích.

Lokalita je v územním plánu města Hradce Králové zanesena jako zelený biokoridor a stala se vstupním portálem obyvatel do rekreační zóny Královéhradeckých lesů. Je součástí Ochranného pásma Přírodní památky Plachta 3, vyhlášené Krajským úřadem Královéhradeckého kraje v roce 2012. Lesní porosty tvoří nenahraditelnou optickoakustickou a větrolamnou bariéru mezi obytnou a industriální zónou areálu Petrof a logistických hal. Staly se významným estetickým krajinným prvkem s důležitým vlivem na okolí - produkce kyslíku, eliminace CO2, snižování prašnosti, udržování příznivého mikroklimatu a s tím spojenou přírodní druhovou rozmanitost. Je zde odborně zdokumentován bohatý výskyt unikátní fauny a flóry včetně zvláště chráněných druhů ptáků, plazů a obojživelníků: Žluva hajní, Ropucha zelená, Skokan hnědý, Rosnička zelená, Čolek velký, Zmije obecná, Užovka obojková, Ropucha obecná, Ještěrka živorodá, Čolek obecný, Slepýš křehký, Ještěrka obecná atd.

Zabraňme společně v bezohledné devastaci přírody v jedné z nejkrásnějších hradeckých lokalit!

Za petiční výbor: 
MUDr. Pavel Žďárský, Durychova 1392, Hradec Králové, 500 12
Petr Buršík, Fučíkova 656, Hradec Králové, 500 09
Luboš Kuhn, Pospíšilova 1234, Hradec Králové, 500 03
V souladu s § 3 odst. 3 zákona č. 85/1990 Sb. určuje petiční výbor jako kontaktní osobu pro zastupování ve styku se státními orgány pana MUDr. Pavla Žďárského.


MUDr. Pavel Žďárský    Kontaktujte autora petice