Proti povinnému očkování a diskriminaci neočkovaných

Peticí dáváme najevo naprostý nesouhlas s jakýmkoliv vládním nařízením, které by omezovalo lidská práva, rozdělovalo společnost, omezovalo osobní svobodu neočkovaných občanů, způsobovalo diskriminaci neočkovaných experimentální a neprověřenou vakcínou. 

Všichni lidé si mají být rovni. Trvalo stovky let, než se společnost zfromovala do civilizovaného uskupení, které nerozlišuje lidi na základě rasy, barvy pleti, náboženského vyznání či jen jiného názoru. Všichni mají mít stejná práva a nesmí se s jakoukoliv osobou zacházet jinak, než s ostatními na základě jakékoliv odlišnosti v názorech, nebo původu. Vládní nařízení toto vše porušuje a vrací svět o tyto stovky let zpátky. Rozděluje společnost a zavádí segregaci lidí. To vše z podivných zájmů, které ještě podivněji (a špatně) maskuje za již uměle vytvořený strach, který do společnosti za tímto účelem zavedla. 

My, občané ČR nesouhlasíme s nařízením vlády, které má jakkoliv diskriminovat neočkované a omezovat osobní práva (zejména svobodu pohybu) na tomto základě. 

Požadujeme okamžité zrušení těchto nesmyslných opatření!

Vyjadřujeme nesouhlas a v rámci možností jsme ochotni zahájit občanskou neposlušnost, jelikož si uvědomujeme nelegálnost takovýchto vládních nařízení (opatření). Jsou nezákonná (dokonce protizákonná), diskriminační a i v rámci mezinárodního občanského práva naprosto nepřijatelná. Konkrétně porušují Všeobecnou deklaraci lidských práv OSN, Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod Rady Evropy a v ČR Listinu základních práv a svobod.

Je pro nás neuvěřitelné, jak dalece se snaží vláda pošlapat naše práva a s jakou drzostí nařizuje opakované právně neplatná omezování občanů, což pokaždé Nejvyšší Správní Soud zrušil. I když si je vláda vědoma, že se jedná o neplatné opatření, i s tímto vědomím doslova nutí lidi k očkování, což je nepřípustné.

Podpisem této petice souhlasím s jejím obsahem a připojuji se k projevu nesouhlasu.

Za petiční výbor, Radek Hemelík, autor petice.


Radek Hemelík    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Radek Hemelík svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...