Projednání konání zkoušek na VŠ a projednání státnic

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním


„Za prominutí zkoušek na všech vysokých školách v případě prominutí maturitních slohových prací z českého a cizího jazyka nebo případné úplné prominutí maturitních zkoušek ve školním roce 2019/2020“


My, níže podepsaní občané České republiky, prostřednictvím této petice žádáme pana ministra školství Roberta Plagu a rektory všech vysokých škol fungujících v 
ČR o prominutí všech vysokoškolských zkoušet v případě prosazení návrhu na prominutí letošních maturit. Žádost zdůvodňujeme rozhodnutím vlády, která ke dni 12. 3. 2020 zrušila z Mimořádného opatření kontaktní výuku.
Náhlý zmatek související se šířící se nákazou onemocnění COVID-19 studentům, jak středoškolským, tak vysokoškolským zabraňuje v přípravě a samostudiu, jelikož každý na současnou situaci reaguje individuálně. Mnoho vysokoškolských studentů odsunulo své momentální vzdělávání na vedlejší kolej a pomáhají tam, kde je jich nejvíce zapotřebí jako např.: v nemocnicích, rozvážejí potraviny, pomáhají seniorům, šijí roušky, doučují dětí ze základních škol, hlídají děti našim lékařským silám, ale i stále pracujícím občanům atd.

Dále navrhuji řádné projednání jak postupovat u studentů, které letos čekají státnice, jelikož se domnívám, že pro ně je tato situace o to víc přitěžující. 

Na současnou situaci navrhuji tato řešení pro nestátnicující studenty: 

1) Prominou zkoušky na vysokých školách 

2) Zkoušky vyžadující dlouhodobou fyzickou přípravu zrušit nebo přesunout na další semestr 

3)Místo ústních zkoušek hodnotit žáky na základě písemných či počítačových testů 

4) Přesunout veškeré zkoušky na následující letní semestr

Jsme otevřeni dalším variantám, jak vyřešit tuto nelehkou situaci, ale vyžadujeme větší pozornost. Dle mého názoru se zatím věnovala veškerá pozornost pouze maturitám a přijímacím zkouškám na střední a vysoké školy. 

 

Dále navrhujeme pro státnicující studenty tato řešení: 

1) Zakončit bakalářské studium pouze obhajobou bakalářské práce

2) Přesunutí státnic na základě většinového názoru státnicujících studentů 


Z výše uvedených důvodů žádáme o navržení a projednání návrhu věnujícímu se prominutí vysokoškolských a také maturitních zkoušek k roku 2020.

Děkuji všem podepsaným 

Michaela V.

 

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Michaela svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...