Petice za zachování lesního porostu v lokalitě Na Klášterce u Klatov

PETICE

podle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním „za zachování lesního porostu v lokalitě Na Klášterce u Klatov“ 

 

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme Ministerstvo životního prostředí a Krajský úřad Plzeňského kraje, aby rychlým a účinným způsobem zabránili likvidaci lesního porostu ne staršího padesáti let na p.p.č. 3032 v kat. území Klatovy (lokalita Na Klášterce) z důvodu plánované zástavby.  

 

Svoji žádost zdůvodňujeme takto: 

Lesní porost mladší 50 let o výměře 3134 m2 je situován cca 1,5 km východním směrem od města Klatovy.

Východní část k.ú. Klatovy je prakticky zcela odlesněná, většinu ploch mimo urbanizované části území představují intenzivně obhospodařované zemědělské pozemky s převahou orné půdy.

Lesní porost s převahou borovice a se zejména v okrajových ekotonálních partiích vyvinutým keřovým patrem plní v tomto prostředí reálně funkci významného krajinného prvku, kterým je ve smyslu § 3 odst. b) zákona č. 114/1992 Sb., kromě toho, že požívá legislativní ochrany jako pozemek určený k plnění funkcí lesa podle zákona č. 289/1995 Sb.  

Les je vhodným potravním i hnízdním biotopem pro různé druhy ptáků včetně druhů zvláště chráněných a dalších drobných živočichů (ještěrky, hadi, obojživelníci).  Prvotní výsledky ornitologického průzkumu v lokalitě dokládají výskyt 22 druhů ptáků včetně druhů zvláště chráněných, přičemž tento výčet (s ohledem na dobu průzkumu) není konečný. received_10212122715923756.jpeg

 

 

Značný význam v okolní typicky polní honitbě má porost jako prakticky jediný přirozený úkryt v lokalitě pro zvěř (srnčí, koroptev, bažant, holub hřivnáč, jestřáb lesní). V případě likvidace lesního porostu dojde i ke zvýšení ohrožení provozu na silnici II/186 (směr Plánice – Klatovy) střety se zvěří, neboť zvěř bude pokračovat směrem přes tuto komunikaci směrem k nejbližšímu lesnímu porostu „Hajišťata“. 

lesík.png

Nezanedbatelná je i vodohospodářská funkce tohoto krajinného prvku – lokalita náleží do ochranného pásma povrchového vodního zdroje Úhlava (stanovil KNV Plzeň 27. 11. 1985 pod č.j. VLHZ/1838/83-233). Význam porostu tkví rovněž v pozitivním vlivu na mikroklima bezprostředního okolí (optickoakustická bariéra, větrolam). 

 

Les je vlastnictvím fyzických osob, které v současné době zahájily práce na jeho likvidaci
(kácení dřevin nad rámec již povoleného kácení, odstraňování keřů ve kterých mají úkryt
koroptve polní ).. K likvidaci dochází z důvodu plánované výstavby rodinného domu, i přesto, že vlastníci mohou uskutečnit výstavbu domu na sousední nezalesněné parcele, která je také v jejich vlastnictví.

Odůvodnění k plánované likvidaci lesa ze strany vlastníka pozemku je taková: ,,Chceme mít výhled na  Šumavu‘‘.  

 

 

Za petiční výbor:  

Martin Pytel, Plánická 160, 339 01 Klatovy  

Jarmila Pytlová, Plánická 160, 33901 Klatovy 

MUDr. Radek Vais, Plánická 156, 33901 Klatovy 

Dana Musilová, Plánická 156, 33901 Klatovy 

Josef Krondl, Slavošovice č.p.12, Bolešiny 33901 

Nikola Pytlová, Plánická 160, 33901 Klatovy 

Lukáš Pytel, Plánická 160, 33901 Klatovy 

Karel Šnejdar, Slavošovice č.p.15, Bolešiny 33901 

Martin Pytel, Plánická 160, 33901 Klatovy  

 

V souladu s § 3 odst. 3 zákona č. 85/1990 Sb. určuje petiční výbor jako kontaktní osobu pro zastupování ve styku se státními orgány pana Martina Pytla, bytem Plánická 160, Klatovy.  


Martin Pytel    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Martin Pytel, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...