Petice za velmi silné omezení pyrotechnických zábav a ohňostrojů v Kynšperku nad Ohří

PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním     Petice za velmi silné omezení pyrotechnických zábav a ohňostrojů v Kynšperku nad Ohří.

My, níže podepsaní občané Kynšperka nad Ohří a občané jiných měst v ČR, prostřednictvím této petice žádáme o omezení pořádání pyrotechnických zábav a ohňostrojů v celém správním obvodu města Kynšperk nad Ohří. Máme za to, že tyto nesmyslné zábavy by měly být regulovány obecně-závaznou vyhláškou města, zrovna tak, jako jiné činnosti narušující pořádek a klid ve městě a jeho okolí. V současnosti neexistuje žádná obecně závazná vyhláška města, která by činnost pyrotechnických zábav a ohňostrojů velmi silně regulovala. Město Kynšperk nad Ohří nemá žádnou platnou OZV, která by regulovala či upravovala místní záležitosti veřejného pořádku ve správním území města Kynšperk nad Ohří jako jsou např. činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku. Mezi tyto činnosti patří žebrání, volné pobíhání psů a hospodářského zvířectva, rušení nočního klidu, používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu, jízda a stání motorových vozidel mimo pozemní komunikace, kouření na veřejně přístupných dětských hřištích a sportovištích, stanování a táboření mimo k tomu vyhrazená místa. Na základě získaných zkušeností  ČIŽP upozorňuje,  že pořádání ohňostrojů s neúměrně silnými zvukovými a optickými efekty v době hnízdění ptáků (tj. zhruba od března do konce července kalendářního roku) je krajně nevhodnou činností způsobující rušení ptáků, které je v rozporu se zákonem o ochraně přírody a krajiny. Inspekce proto doporučuje na tuto skutečnost upozornit jak pořadatele těchto akcí, tak také věcně a místně příslušné orgány ochrany přírody, které k podobným akcím vydávají povolení.   Český svaz ochránců přírody varuje: Použijete-li zábavní pyrotechniku, velmi pravděpodobně způsobíte stres a bolest živočichům v okolí. Zároveň vypustíte do ovzduší látky, které jsou velmi jedovaté i pro člověka. Samotná vaše účast na pořádaných ohňostrojích může být nebezpečná pro vaše zdraví. Při výbuších petard se divoká i domácí zvířata dávají na panický útěk. Ten, zejména v noční tmě, může dopadnout velmi tragicky. V období hnízdění ptáků je situace ještě horší. Při prvních petardách ptáci opustí svá hnízda či vyvedená mláďata, a pokud se po čase na hnízdo vůbec vrátí, bývá již pozdě. U zvířat domácích je důkazů o jejich utrpení v souvislosti s touto „zábavou“ spousty. Každý chovatel ví, jak těžce jeho svěřenci ohňostroje snášejí. Snížení užitkovosti či dokonce zvýšené množství potratů u hospodářských zvířat v souvislosti s ohňostroji bylo mnohokrát prokázáno. Přesto se chovatelé proti takovému týrání svých zvířat prakticky nemohou bránit! Lidé jsou na tom podobně jako divoká zvířata – přímé důkazy o tom, jak moc jim pyrotechnika škodí, se těžko získávají. Tedy, pokud někomu nevybuchne rachejtle přímo u obličeje… O důsledcích používání zábavní pyrotechniky na člověka a jeho životní prostředí se proto radši mlčí. Přitom výbuchy ohňostrojů uvolňují do svého okolí velké množství těžkých kovů, perchlorátů, jedovatých plynů. Ne vždy jde o nízké koncentrace, ale kdo by je při „oslavách“ vůbec měřil? V neposlední řadě je nutné vědět, že zábavní pyrotechnika se vyrábí v rozvojových zemích. Většinou tam, kde neexistují žádné bezpečnostní normy, kde se využívá otrocká práce. Kolik lidí zahyne v důsledku výroby jedovatých výbušnin, to se také lze jen dohadovat. Český svaz ochránců přírody rozhodně nechce, aby byly ohňostroje plošně zakázány. Je to věc každého z nás, zda si rachejtle koupí či nikoliv. Důležité je, aby každý kupující věděl, co všechno zakoupením a použitím rachejtle způsobí. Aby občané věděli, jaká neštěstí jejich radnice za jejich peníze v podobě tradiční novoroční „zábavy“ svému okolí přinesou. Jelikož se snad právem považujeme za vyspělou civilizovanou společnost, při dostatku informací bychom logicky měli dojít k tomu, že takovýto způsob zábavy nechceme. Stručný a neúplný výpis důsledků používání zábavní pyrotechniky: Účinky ohňostrojů na zvířata Zvířata mají mnohem citlivější sluch, než lidé – hluk z  ohňostrojů je pro ně mnohem silnější a výrazně překračuje práh bolestivosti. Hluk z ohňostrojů poškozuje sluch zvířat. Může vést až k jeho trvalé ztrátě Výbuchy ohňostrojů v blízkosti zvířat jim způsobují popáleniny a jiná zranění těžká zranění. Vyděšená zvířata často utíkají, případně opouštějí svá teritoria a úkryty. Vyděšení ptáci často narážejí do budov, drátů elektrického vedení apod. Psi často v panice vběhnou pod projíždějící auta. Kočky a psi si často pletou pyrotechniku s hračkou – následky jsou často tragické tragické (amputace čelisti apod.) Ptáci opouštějí svá hnízda a mnohdy nejsou schopni se k nim vrátit. Po ohňostrojích se objevuje zvýšený počet osiřelých mláďat divokých zvířat. Vodní ptáci a ryby se mohou přiotrávit zbytky pyrotechniky, které zůstávají na rybnících. Vyplašené ryby vyplavou z úkrytů, jsou sežrány predátory či mohou uhynout vysílením. Je prokázáno nižší snášení vajec u nosnic den po ohňostrojích a vajíčka jsou často vadná Hlasité zvuky způsobují, že ptáci zkrátí dobu krmení, což může hlavně v zimě vést až k podchlazení a smrti. Účinky ohňostrojů na životní prostředí Ohňostroje mohou hlavně v suchém období způsobovat požáry. Ohňostroje obsahují množství nebezpečných látek, které se jejich výbuchem dostávají do okolního prostředí. Ohňostroje ničí ozonovou vrstvu. Ohňostroje produkují světlo, hluk, jedovaté látky a odpad, který zůstává v životním prostředí. Používání pyrotechniky ve větším rozsahu  (velké ohňostroje) kontaminuje i rozsáhlejší území a ovlivňuje kvalitu ovzduší v dané lokalitě. Účinky ohňostrojů na zdraví lidí Kromě přímých zranění způsobených neopatrnou manipulací s pyrotechnikou při jejím používání dochází ke vzniku velkého množství nebezpečných zplodin, které se zejména v podobě kouřového oblaku uvolňují do okolí. Ovdzuší je znečišťováno například těžkými kovy (např. K, Ba, Mg, Sr, Cu, Pb, Sn, Al, Bi, Ga) jejichž sloučeniny se používají v ohňostrojích jako okysličovadla, stabilizátory, k barvení plamene a při jiných speciálních efektech. Tyto kovy se uvolňují zejména ve formě malých částeček, které se pak snadno dostávají do dýchacích cest, kde mohou mít velmi negativní dopad na zdraví lidí i zvířat v okolí. Například u astmatiků může pobyt v blízkosti vypalovaných ohňostrojů způsobit až astmatický záchvat. Dalšími znečišťujícími látkami vznikajícími spalování pyrotechniky je oxid siřičitý, oxid dusičitý, oxid uhličitý, oxid uhelnatý a suspendované částice. Kromě toho se při spalování může uvolňovat přízemní ozón, který je pro lidský organismus jedovatý. Perchloráty, které jsou častou složkou ohňostrojů mohou kontaminovat vodu a při její konzumaci zabraňovat vstřebávání jodu, což může vést až k onemocnění štítné žlázy. Světelné záblesky z ohňostrojů mohou u lidí s epilepsií vyvolat až záchvat Pořádání pyrotechnických zábav a ohňostrojů by mělo být zakázáno a pokud by bylo povoleno, tak pouze po předchozím souhlasu a udělení výjimky zastupitelstvem města. Celoplošný zákaz by se měl vztahovat i na akce pořádané vedením Města Kynšperk nad Ohří a městským kulturním střediskem, dalšími řízenými rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi, podnikateli, soukromými či fyzickými osobami. Zákaz používání pyrotechnických zábav a ohňostrojů by se měl vztahovat i na tzv. Den Ohře, každoročně pořádaném ke konci měsíce července každého roku ve městě Kynšperku přímo u řeky Ohře, neb v této době hnízdí, rodí a vyvádějí svá mláďata mnoho volně žijících zvířat včetně ptactva. Ve městě Kynšperk nad Ohří hnízdí i čápi bílí, volavky bílé, netopýři, dlasci tlustozobí, strakapoudi, šoupálci, straky, sojky obecné, labutě bílé aj., kterým by mohla pyrotechnická zábava a ohňostroje narušit hnízdění, podobně tak, jak se to stalo například v nedalekém městě Františkovy Lázně, kdy pyrotechnická zábava a ohňostroje při konání městských slavností v roce 2017 přerušilo hnízdění čápů bílých hned dvakrát (hnízdění, tok i vyvádění mláďat). Při příštím konání jakýchkoliv pyrotechnických zábav by si měl nejdříve pořadatel požádat příslušný Krajský úřad (v našem případě Karlovarský) o vydání výjimky ze zákona na ochranu přírody a krajiny a také příslušné zastupitelstvo, aby nedocházelo k přímému poškození životního prostředí a narušení ekosystémů a ekologické syntézy v tom, či kterém městě. Město Kynšperk nad Ohří v tomto systému nevyjímaje.

Zákaz provádění pyrotechnických zábav a ohňostrojů by se nevztahoval na dny 31.12. v čase od 23:30 hod. a 01.01. v čase od 00:00 hod. do 01:00 hod.   Děkujeme.


Petr Švehla - dobrovolný ochránce životního prostředí.    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Petr Švehla - dobrovolný ochránce životního prostředí., aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...