Petice za setrvání ředitelky Veselé školy Mgr. Jany Válkové ve funkci.

Dominik kardinál Duka, primas český

Arcibiskupství pražské

 

žený pane kardinále,

oslovujeme Vás s prosbou o řešení velmi politováníhodné situace, jež v rychlém a nečekaném časovém sledu nastala ve Veselé škole na Praze 1. Paní ředitelka Jana Válková byla v minulých dnech odvolána, a to bez udání jakýchkoliv důvodů. Jistě pochopíte, že v řadách rodičů napříč jednotlivými ročníky to vyvolalo velké obavy. Rádi bychom relevantní důvody jejího odvolání znali a pochopili, proč k odvolání došlo.

Veselá škola je naprosto unikátní vzdělávací institucí, jako rodiče jsme si ji vyhledali zcela záměrně, přičemž mnoho z našich dětí váží cestu i z okolí Prahy. V současné podobě pro nás představuje ideální prostředí pro naplňování hodnot, které na mnoha tzv. spádových školách chybí. Ve Veselé škole není kladen důraz na sebeprosazování, nenajdeme honbu za elitářstvím, či prvoplánovým komerčním úspěchem.

Hodnoty, jež tato škola představuje, jsou hluboce etické, opírají se o základní principy křesťanství a to takovým způsobem, že nepřitahuje pouze praktikující křesťany, ale i další rodiny s hlubokým vnímáním křesťanských hodnot. Jsou jimi láska, rodina, lidská důstojnost a svoboda, mezilidské vztahy, budoucnost naší země i tohoto světa, rozvoj ducha ve všech myslitelných sférách...

Nadto je ale Veselá škola vysoce úspěšná v samotném vzdělávacím procesu, poskytuje silnou podporu slabším, problémovým, průměrným i mimořádně nadaným dětem. To vše díky vizím a kontinuitě ztělesnými osobností paní ředitelky Jany Válkové.

Mohli bychom dokumentovat dlouhou řadu důvodů, proč stojí za to ve Veselé škole být. Mezi jinými se jedná o unikátní propojení s uměleckými, přírodovědnými i sportovními kroužky, které v podobném rozsahu a kvalitě mají jen málokde obdobu. Jmenujme dále celoškolní olympiády propojující intelektuální, tvůrčí i sportovní aktivity dětí napříč všemi ročníky, pozoruhodné aktivity mezinárodního formátu (viz nedávné divadelní představení v Římě), společné koncerty dětí ZUŠ ve veřejném prostoru, stejně jako pravidelné benefiční trhy uvádějící děti do sociálních reálií současného komplikovaného světa. Už i každodenní společná ranní setkání se zpíváním a čtením podobenství, která probíhají napříč třídami ve spolupráci s rodiči, jsou zcela jasným dokladem výjimečného “ducha”, kterým Veselá škola oponuje standardizovanému systému vzdělávání, často právě “bez ducha”. Duch školy je pospolitý, starší pomáhají mladším, děti se osobně znají napříč všemi ročníky, problémy jsou řešeny rychle a na bázi individuální znalosti jednotlivých dětí.

Ředitelka Válková je od počátku strůjcem vizí, charakteru i náplně vzdělávacího plánu škol. Její tým je profesionálně i lidsky na vysoké úrovni a kontinuální proměna výukových plánů je dokladem toho, že paní ředitelka v obdivuhodně aktivní symbióze s ostatními pedagogy výše zmíněné vize dlouhodobě koriguje, nově formuluje a motivuje tak jejich další rozvoj, bez něhož není možné v dnešních komplexních globáních vztazích obstát. Ve výše naznačeném kontextu je zřejmá naše rodičovská obava z toho, že soudržnost napříč lety vybudovaného týmu pedagogů bude kriticky ohrožena, což se může fatálním způsobem odrazit ve výuce a rozvoji našich dětí.

žený pane kardinále, osoba paní ředitelky Jany Válkové je pro nás zárukou té nejvyšší péče o naše děti a rádi bychom Vás požádali, abyste její odvolání zvážil.
Neznáme d
ůvody k tomuto odvolání, pokud vznikly jiné, opravdu závažné, rádi bychom je znali. V opačném případě nám celá situace přijde zcela nepochopitelná a obtížně akceptovatelná.

S úctou,
že podepsaní rodiče žáků Veselé školy


Michal Rataj    Kontaktujte autora petice