Petice týkající se jmenování ředitele školy ZŠ J. A. Komenského, Karlovy Vary, který bude řídit tuto školu od 1. 8. 2024.

Petice je adresována:  

paní primátorka a členové Rady statutárního města Karlovy Vary; Zastupitelstvo statutárního města Karlovy Vary; Školský ombudsman; prezident České republiky.  

Vážení, 

my, níže podepsaní rodiče, zaměstnanci a široká veřejnost prostřednictvím této petice žádáme Radu města Karlovy Vary o revokaci Usnesení bodu programu č. 7 z 14. jednání Rady města Karlovy Vary, které se uskutečnilo dne 15.05.2024 od 13:00 hodin na Magistrátě města Karlovy Vary a tím znovujmenování paní Mgr. et Mgr. Zdeňky Vašíčkové na vedoucí pracovní místo ředitelky školy ZŠ J. A. Komenského, Karlovy Vary, příspěvkové organizace statutárního města Karlovy Vary.  

Paní Vašíčková získala první místo v konkurzním řízení v pořadí vhodných uchazečů poměrem hlasů konkurzní komise 7:0. Mimo to si zřizovatel ustanovil svoji vlastní odbornou pracovní skupinu, která pracovala souběžně s konkurzní komisí a vhodné uchazeče vyhodnotila v poměru 3:1 ve prospěch paní Vašíčkové. Přesto byl Radou města Karlovy Vary do funkce jmenován uchazeč, který se umístil na prvním místě pouze 1x, s čímž nesouhlasíme. Rodiče a zákonní zástupci dětí si školu ZŠ J. A. Komenského, Karlovy Vary, vybrali pro své dítě po pečlivém zvážení všech pro a proti tuto školu a v konečné fázi se rozhodli právě pro ni z důvodů její koncepce, celkového pojetí výuky, vstřícného přístupu. Zaměstnanci školy zde pracují pro její dobré klima a péči o její kulturu.  

My, rodiče a zákonní zástupci dětí ze ZŠ J. A. Komenského, Karlovy Vary, se dožadujeme práva pro své děti na vzdělání ve škole, kterou jsme si z důvodu celkového pojetí vzdělávání zvolili a která je řízena stávající paní ředitelkou.  

Důvody pro znovu jmenování Mgr. et Mgr. Vašíčkové na pozici ředitele základní školy Komenského:  

- výsledky konkurzního řízení na pozici ředitele/ředitelky ZŠ J. A. Komenského, Karlovy Vary, ve kterých paní Vašíčková získala při stanovení pořadí všech 7 hlasů odborné konkurzní komise a 3 hlasy politiků z pracovní poradní skupiny. K výsledkům a doporučení však nebylo vůbec přihlédnuto. 

- příliv dětí do školy za posledních 6 let (z počtu 496 na 645)

- zaměření na dobré klima ve škole, které se během posledních 6 let výrazně proměnilo 

- ojedinělá a Ministerstvem školství ČR a ČŠI žádaná koncepce výuky a vzdělávání dle Kritérií kvalitní školy - ochota rodičů stávajících dětí aktivně se zapojit do dění školy 

- ocenění školy jako příklad dobré praxe v Mapě škol v PAQ research průzkumu, Učitelské noviny – Příklad dobré kultury školy 

- sdílení zkušeností a praxí ověřených a vyzkoušených postupů s ostatními řediteli a zástupci ředitelů škol

- Příklad dobré praxe sdílen formou stáží jiných škol v ZŠ.  

- zapojení do programu Pomáháme školám k úspěchu - rozpracovaná mezinárodní spolupráce se zahraničními školami (Erasmus+) 

- zkulturňování budov a pozemků, jakož i zlepšování vybavení školy za působení Mgr. et Mgr. Zdeňky Vašíčkové 

Stavíme se proti Usnesení Rady města Karlovy Vary ze dne 15. 5. 2024 v bodě č. 7 jmenovat jiného ředitele ZŠ J. A. Komenského, Karlovy Vary, a to vše výše uvedené stvrzujeme svými podpisy. 


Jitka Štolfová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Jitka Štolfová bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...