Petice SPOLKY BEZ DATOVKY

My, níže podepsaní občané České republiky, vyzýváme vládu a parlament k bezodkladnému zrušení nové povinnosti pro spolky, nadace, obecně prospěšné společnosti, ústavy, společenství vlastníků jednotek (SVJ) a další nepodnikající právnické osoby, používat elektronickou datovou schránku. Povinnost mít datovou schránku byla neziskovým organizacím uložena novelou zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, s účinností od 1. 1. 2023.

Aktivity, směřující k digitalizaci státní správy, považujeme za správné a prospěšné. Odmítáme však, aby neziskové organizace byly zatíženy dalšími zbytečnými povinnostmi. Zřízení a užívání datových schránek by mělo být pro tyto organizace nadále pouze dobrovolné.  

Povinná datová schránka bude nutit představitele všech neziskových organizací (včetně místních kulturních, sportovních či volnočasových spolků) k tomu, aby ji minimálně třikrát měsíčně kontrolovali. Jinak se vystavují riziku tzv. fikce doručení. Tzn., že státní instituce budou v případě datové schránky automaticky po deseti dnech považovat zaslanou písemnost za doručenou bez ohledu na to, zda ji někdo četl, či nikoliv.

Vládě a parlamentu chceme připomenout, že neziskové organizace zabezpečují často velmi důležité veřejně prospěšné a v drtivé většině také dobrovolnické aktivity, které by měly být ze strany státu podporovány, nikoliv zatěžovány dalšími zákonnými povinnostmi, které navíc v konečném důsledku mají pouze usnadnit práci státní správě, nikoliv neziskovému sektoru.


Ing. Michal Dvouletý, MBA    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Ing. Michal Dvouletý, MBA svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...