Petice „Rodiče za klima – pro budoucnost dětí!“

My, podepsaní a podepsané pod touto peticí, žádáme vedení Prahy skrze primátora Hřiba, aby Rada a Zastupitelstvo hlavního města Prahy neodkladně konaly.  Žádáme toto:

1. Vyhlaste bezodkladně klimatickou nouzi (climate emergency). Vedení Prahy musí ústy primátora veřejně přiznat pravdu o tom, že naši blízkou budoucnost ohrožuje klimatická krize, která svým rozsahem nemá obdoby. Aby tady za 10 let bylo zdravé životní prostředí, bezpečí, voda nebo práce, musíme vyvinout maximální společné úsilí ke snižování spotřeby a snižování emisí CO2.

2. Nastavte při nejbližším výběru dodavatelů elektrické energie Hlavního města Prahy, Dopravního podniku Praha a dalších městských organizací, pravidla soutěžení jen z tzv. „zelených tarifů”. Praha si nemůže nadále dovolit nákupem elektrické energie z uhlí ohrožovat budoucnost svých obyvatel, tak jako to předvádí česká vláda. Soutěžením dodávek elektrické energie z obnovitelných zdrojů (OZE) může Praha zásadně dopomoci k rozvoji trhu s energií z OZE v Česku. Ty přitom mohou v kombinaci s razantními úsporami jako jediné v dohledné době technologicky i ekonomicky nahradit uhlí jako zdroj.

3. Zajistěte, aby peníze hl. m. Prahy byly uloženy pouze u bank, které neinvestují do fosilních zdrojů, ani je nefinancují nebo nepojišťují.

4. Požadujte v důvodové zprávě u podkladů ke schvalování Radou nebo Zastupitelstvem hlavního města Prahy povinně informace o tom, jak návrh či opatření přispívá ke snižování dopadu klimatických změn.

5. Začněte na vládě ČR veřejně požadovat razantní kroky ke splnění uvedených bodů (zejména bodu 1, 2, 3) a vyzvěte i vaše partnery a další instituce (městské části, krajská města, apod.) k obdobným krokům a společnému postupu vůči vládě ČR.  Česká vláda se o naši budoucnost nestará, bezpečnostní hrozby bagatelizuje, na mezinárodní scéně podkopává mezinárodní úsilí o změnu. Podpořte již probíhající tlak středoškolských studentů a celé řady organizací a jednotlivců na českou vládu.

6. Vytkněte si za cíl: „2030: Praha udržitelná“ a začněte mu přizpůsobovat existující strategické plány a rozpočtování (včetně parametrů zadávání veřejných zakázek a grantových výzev) Začněte realizovat ambiciózní scénář implementace Územní energetické koncepce Proaktiv PLUS, http://portalzp.praha.eu/file/2919191/AP_UEK_HMP_na_roky_2018_2022.pdf.

7. Dosáhněte souladu mezi vznikajícím územním plánem Prahy a existujícími a vznikajícími adaptačními a mitigačními strategiemi města, http://portalzp.praha.eu/file/2719603/Implementacni_plan_Adaptacni_strategie_hl._m._Prahy_2018_2019___usneseni_RMHMP.pdfhttp://www.poladprahu.cz/cs/uvod.

8. Zastavte zvyšování objemu letecké dopravy přes pražská letiště: vyjměte z územně plánovací dokumentace novou ranvej v Ruzyni. Letecká doprava je jedním z velkých zdrojů emisí CO2, https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_impact_of_aviation, a zároveň je neférově daňově protěžovaná oproti dopravě pozemní, https://a2larm.cz/2018/11/priprava-genocidy-ve-verejnem-zajmu/. Masivně dotovaná letecká dostupnost Prahy je navíc jednou z příčin zásadních problémů přetížení města turismem, nedostupnosti bydlení pro místní obyvatele a spekulativního nakládání s nemovitostmi.

9. Využijte svého hlasu ve sněmovně a prosaďte v roce 2019 mýtné neboli regulační poplatek za vjezd autem do vnitřní Prahy s výjimkami pro rezidenty aj. Zavedení mýta je jedním z možných způsobů, jak spolufinacovat zavádění dalších mitigačních opatření. Zároveň je podmínkou EIA (Environmental Impact Assessment / Vyhodnocení vlivů na životní prostředí, https://cs.wikipedia.org/wiki/Vyhodnocen%C3%AD_vliv%C5%AF_na_%C5%BEivotn%C3%AD_prost%C5%99ed%C3%AD) pro zprovoznění Městského okruhu.

10. Eliminujte potřebu dojíždění do Prahy autem prioritním rozvojem přestupních uzlů příměstské dopravy a MHD. Výstavba nových železničních zastávek a tramvajových tratí, stejně jako zvyšování komfortu stávajících přestupních uzlů, nabízí obrovský potenciál pro nabídku alternativy k automobilové dopravě ze Středočeského kraje. Přestupní místa mezi dopravními prostředky zaslouží maximální prioritu ke zvýšení komfortu cestujících.  

11. Vypracujte koncepci nakládání s dešťovými vodami ve městě a začleňte do pražských stavebních předpisů využití dešťové a odpadní (původně pitné) vody v objektech. Využitelná voda má místo v kanalizaci najít další využití v domácnostech a při zavlažování.  

 

S laskavým dovolením, jsme body převzali a upravili z návrhu, který zpracoval Vít Masare ve spolupráci s řadou občanských iniciativ, hnutí a řadou jednotlivců,http://praha.zeleni.cz/15-zmen-pro-budoucnost-na-mrtve-planete-nebude-zadna-praha/.

 

V Praze 9. 5. 2019 za Petiční výbor:

Vít Masare, Železná 16, Praha 1 - Staré Město, 110 00

Michaela Pixová, Konšelská 14, Praha 8 - Libeň, 180 00

Verica Pospíšilová Kordić, Na Dlouhém lánu 55, Praha 6 - Vokovice, 160 00

Tereza Reichová, Nový Svět 5, Praha 1, 118 00

Michaela Trtíková Vojtková, Nekvasilova 570/23, Praha 8 - Karlín

pochod_ruce1.png 


Michaela Trtíková Vojtková    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Michaela Trtíková Vojtková svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...