Petice proti výstavbě výkrmny prasat a dochovu selat ve Vrbce (Budyně nad Ohří)

Areál firmy Zepos a.s. (Agro Jesenice) v k.ú. Vrbka u Roudníčku je již dlouhodobě opuštěný a chovatelsky nevyužívaný. Společnost Agro Jesenice plánuje významné zvýšení výkrmu prasat a odchovu selat (díky dotačním titulům). Společnost sice prohlašuje chce využít opuštěné objekty v kú. Vrbka u Roudníčku, aby zde nedocházelo k chátrání a devastaci, ale plánuje provést jejich demolici a vystavět zde nový, velkokapacitní výkrmný a dochovný komplex. Plánovaná kapacita výkrmny a odchovny prasat je 6120 kusů s tím, že roční odchov prasat bude 10800 kusů. Kapacita nového zařízení mnohonásobně navýší kapacitu, která zde byla v minulosti. Tím zcela zásadním způsobem změní stav životního prostředí a kvalitu života v této obci. Neopominutelnou skutečností je i značný pokles ceny nemovitostí a omezení rozvoje obce.

Dotčené pozemky se nachází na samém okraji obce (vzdálenost od nejbližších staveb je méně než 200 metrů, od návsi pak 300 metrů) a tím pádem bude výstavba a provoz nových výkrmen a odchoven prasat negativně ovlivňovat život obyvatel:

 • zvýšením dopravní zátěže relativně úzké komunikace III. třídy. Doprava prasat bude probíhat nákladními vozy o kapacitě 200 ks prasat. Automobily těchto rozměrů silně negativně ovlivní provoz na komunikaci III.třídy. Parametry této komunikace nejsou uzpůsobeny pro provoz tohoto typu vozidla. Severní částí obce budou také traktory často odváženy fekálie.

 • zvýšená pachová zátěž. Velkokapacitní výkrmna prasat produkuje značné množství fekálií. Rozkladem fekálií a močoviny vzniká silně čpící plyn amoniak. Už při nízkých koncentracích dochází k podráždění horních cest dýchacích, při vyšších koncentracích pak k rozvoji zánětů kůže, očí a plic. Dlouhodobé působení amoniaku vede k chronickým onemocněním dýchacích cest a očí.

 • hlukovou zátěží. Provoz zemědělského areálu je již dlouhodobě ukončený. Oproti současnému stavu dojde ke zvýšení hlukové zátěže obyvatel, a to jak samotným provozem nového agrokomplexu, tak i dopravou zajišťující jeho chod.

 • zvýšený zdroj prachu a emisí. Provoz plánovaného velkokapacitního zařízení bude zajišťován pomocí řady motorových vozidel, ať už jde o vyvážení kejdy, či zásobování stájí.

 • zvýšená spotřeba pitné vody. Vrbka se nachází v regionu, který je jedním z nejsušších v republice. Vzhledem ke klimatickým změnám je možné v budoucnosti očekávat ještě významnější propad srážkových úhrnů a tím pádem i nedostatek vody. S plánovanou výstavbou nového agrokomplexu by se spotřeba pitné vody v obci násobně zvýšila.

 • kontaminace spodních vod. Plánovaný agrokomplex bude produkovat značné množství kejdy, která bude vyvážena na okolní polnosti v blízkosti obce. Při takto velkém množství kejdy a charakteru podloží (hrubozrný pískovec, niva Ohře) dojde k negativnímu ovlivnění kvality podzemních vod. Dotčené území se nachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Severočeská křída. V blízkosti obce se nachází zdroj slatiny pro nedaleké lázně v obci Mšené-lázně.

 • zvýšené vibrace. Provoz plánovaného zařízení a také nákladní doprava bude způsobovat vibrace, které negativně ovlivňují životní komfort obyvatel v dotčené části obce.

 • značný pokles ceny nemovitostí v obci. Vlivem provozu velkokapacitního zařízení pro odchov prasat dojde ke značnému propadu cen nemovitostí v dané lokalitě.

 • znehodnocení rozvoje obce a záměrů Územního plánu. Harmonický rozvoj venkova je v ostrém kontrastu s výstavbou nového velkokapacitního zařízení na výkrm a odchov prasat. Území mezi Budyní n.O. a Vrbkou je v územním planu vymezeno pro budoucí stavební parcely pro výstavby rodinných domů. V blízkosti velkokapacitního výkrmného zařízení je však realizace tohoto záměru vyloučena.

 • ruderalizace a eutrofizace vegetace v okolí. V blízkosti navrhovaného zařízení je nachází biologicky cenná území (PP Vrba 400m, PP Slatina u Vrbky 1 km), ale i celá řada dalších biologicky významných lokalit. Provoz a především vyvážení kejdy způsobí ruderalizaci a eutrofizaci širšího okolí Vrbky a tím pádem hrozí významný pokles druhové diverzity.

 • změna krajinného rázu. Umístěním nové stavby dojde k významné změně stávající situace. Výstavba je plánovaná na 7568 m2, což představuje navýšení zastavěné plochy oproti současnosti o 206,3%.

Zdroj informací: Farmtec (2020). Dokumentace záměru podle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb. VÝKRM A DOCHOV PRASAT- VRBKA, AGRO Jesenice u Prahy a.s.

Dále panují obavy, že v blízkosti plánované výkrmny bude následně docházet k navazujícím podnikatelským aktivitám, jako např. výstavbě bioplynových stanic. Firma již několik těchto zařízení provozuje a vzhledem k nastavení dotačních titulů je tato obava oprávněná.

Plánovaný investiční záměr společnosti Agro Jesenice povede ke značnému poklesu životního komfortu obyvatel a negativním dopadům na životní prostředí nejen Vrbce, ale v celé Budyni nad Ohří a přilehlém okolí.

S výstavbou velkokapacitního zařízení nesouhlasíme.


Jakub Sládek    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Jakub Sládek, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...