Petice proti stavbě větrných elektráren ve Studené Loučce

Pro obyvatele Studené Loučky a osad Buková a Bušín, které jsou součástí této místní části města Mohelnice, je plánovaná výstavba větrných elektráren v k.ú. Studená Loučka a Bušín nepřípustná z následujících důvodů:

1. Takto obrovské stavby značně změní krajinný ráz ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále „ZOPK“), kde v § 12 odst. 1 ZOPK je krajinný ráz definován jako přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti. Krajinný ráz je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Vizuálně vzhledem k tomu, že plánované místo výstavby větrných elektráren má vyšší nadmořskou výšku než místní část Studená Loučka a osady Buková a Bušín, budou elektrárny dominantní v pohledu z těchto místních částí. Stavby by tak nepochybně subjektivně působily dokonce ještě vyšší než ve skutečnosti. Budou značně hyzdit krajinu a zásadně změní krajinný ráz ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb.

2. Větrné elektrárny jsou plánovány ve značné blízkosti hranice zastavěného území místní části a zmíněných osad (cca 600-900 m). To je pouze 3-4,5 násobek výšky větrné elektrárny včetně listu vrtule (tedy 3-4,5H). Vzhledem k tomu, že německé a polské předpisy hovoří o podmínce 10H, tedy o 10 násobku výšky větrné elektrárny včetně listu vrtule, plánované větrné elektrárny by dle těchto předpisů měly být minimálně 1800 m od hranice zastavěného území místní části Studená Loučka a osad Buková a Bušín. Toto navrhovaná výstavba absolutně nesplňuje. Německé předpisy vznikly na základě výstavby tisíců větrných elektráren, Němci tedy jistě vědí, proč tyto podmínky stanovují! V rámci EU bychom měli dodržovat stejné standardy.

3. V důsledku případných změn krajinného rázu, v důsledku vizuálního zhyzdění krajiny, v důsledku nebezpečí plynoucího ze staveb větrných elektráren v blízkosti hranice
zastavěného území místní části Studená Loučka, osad Buková a Bušín (3-4,5H), kromě vlivu na kvalitu života občanů, bude mít případná realizace také zásadní dopad na cenu
stávajících pozemků a nemovitostí.

4. Při veřejném projednávání souhlasu se záměrem pořízení změny územního plánu z důvodu vybudování větrných elektráren Zastupitelstvem města Mohelnice dne 17.4. 2024 byly předloženy dokumenty, které rozporují vhodnost lokality pro záměry investora. Územní studie Větrné elektrárny na území Olomouckého kraje z r. 2018 řešící případnou výstavbu větrných elektráren označuje zcela jinou lokalitu, než bylo prezentováno a než je ta naše (viz Schematická lokalizace podmínečně přijatelných lokalit, rezervní rozvojová lokalita VII. v oblasti Maletína). Oblast Studené Loučky a Bušína se v této studii vůbec nevyskytuje. Naopak, již v předchozí verzi studie je oblast Studené Loučky součástí odstupové vzdálenosti Přírodního parku Bohdalov-Hartinkov a vyznačena jako území hájené z hlediska ochrany přírody a krajiny.
NECHCEME, aby se občanům místní části Studená Loučka, včetně osad Buková a Bušín
zhoršila kvalita života, nechceme, aby byl narušen krajinný ráz, a též nechceme,
aby se snížila cena jejich nemovitostí z výše uvedených důvodů v důsledku plánované
výstavby větrných elektráren. Zásadně odmítáme každou změnu územního plánu,
která by vedla k výstavbě tohoto, nebo podobného druhu zařízení.
Proto tímto ŽÁDÁME:

A. Zastupitelstvo města Mohelnice, aby učinilo takové kroky, které z výše uvedených
důvodů povedou k zachování všech parametrů stávajícího územního plánu týkajících
se dotčené lokality. Aby respektovalo vůli občanů a chránilo zájmy a kvalitu našeho
životního prostoru, ukončilo veškerá jednání s investorem ohledně výstavby větrných
elektráren v naší oblasti a aby zachovalo současnou podobu územního plánu, který
naši oblast chrání.

B. Dotčené orgány krajského úřad Olomouckého kraje, aby z výše uvedených důvodů vydaly nesouhlasné stanovisko k projektu plánované výstavby větrných elektráren v k.ú. Studená Loučka a Bušín.

Svým podpisem uděluji Osadnímu výboru Studená Loučka svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.  

 

POKUD JSTE VŠAK PODEPSALI TIŠTĚNOU VERZI (která je prioritní) - ONLINE PETICI NEPODEPISUJTE !!! 

PLATÍ POUZE JEDEN PODPIS!!! 

Messenger_creation_dcb89eaf-8035-4f80-b07a-743deb71c7e1.jpeg
Petiční výbor:

Jana Filipková, předsedkyně osadního výboru, Studená Loučka 18, 789 85 Mohelnice
Pavlína Bílková, členka osadního výboru, Studená Loučka 42, 789 85 Mohelnice
Jiří Bílek, člen osadního výboru, Studená Loučka 42, 789 85 Mohelnice

Petiční výbor je v komunikaci s úřady i v ostatních záležitostech oprávněn zastupovat:
Jiří Bílek, člen osadního výboru, Studená Loučka 42, 789 85 Mohelnice

Ve Studené Loučce 20. 4. 2024


Osadnímu výboru Studená Loučka    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Osadnímu výboru Studená Loučka bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...