Petice pro ochranu práv cizinců v České republice.

Zdravím všechny a dnes bych vás chtěl požádat o pomoc.

1.07.2021 bylo přijato ochranné opatření Č. j.:MZDR 20599/2020-92/MIN/KAN a MZDR20599/2020-91

(UPD. Č. j.: MZDR 20599/2020-94/MIN/KAN od 02.07.2021 a Č. j.: MZDR 20599/2020-95/MIN/KAN od 02.07.2021)

Toto opatření omezuje vstup na území České republiky lidem, kteří se během posledních 14 dnů nacházeli v Ruské federaci déle než 12 hodin. Znění opatření zakazuje vstup cizinců, kteří mají dlouhodobá víza a pobyty, bez ohledu na cíl pobytu.

Opatření bylo přijato 29.06 a nabylo právní moci 1.07.21 a proto se lidé,kteří mají zákonné právo pobývat v ČR(vydané Českou republikou)se nestihli vrátit, protože takovou možnost neměli.

Z tohoto opatření vyplývá, že tisíce občanů Ruska nejsou jenom odstříhnutí od své vlasti, ale taky se nemohou vrátit do Česka.

Nejedna se o turistické cesty do Česka. Dotklo se to následujících lidí:

-lidé, kteří leží v nemocnicích v Rusku a naopak ti, kteří by se mohli léčit v České republice, ale nacházeli se v Rusku 

(LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE -  Článek 3 Právo na nedotknutelnost lidské osobnosti -1
"Každý má právo na to, aby byla respektována jeho fyzická a duševní nedotknutelnost.")

-pracovnicí firem, kteří odjeli na pracovní cesty či dovolenou domů

(LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE - Článek 15
Právo svobodné volby povolání a právo pracovat
1. Každý má právo pracovat a vykonávat svobodně zvolené nebo přijaté povolání.
3. Státní příslušníci třetích zemí, kteří jsou oprávněni pracovat na území členských států, mají nárok na stejné pracovní podmínky jako občané Unie.)


-lidé, kteří odjeli na pohřeb, svatbu nebo pro péči o své nemocné příbuzné

(LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE -  Článek 7
Respektování soukromého a rodinného života. "Každý má právo na respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí a komunikace.")

-podnikatelé, kteří odjeli do Ruska pro rozvoj svého podniku

(LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE - Článek 16
Svoboda podnikání
Svoboda podnikání se uznává v souladu s právem Unie a vnitrostátními zákony a zvyklostmi.)

-mladí lidé, kteří se chtěli přestěhovat do Česka pro studium na VŠ a stávající studenty.

(LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE  - Článek 14
Právo na vzdělání - 1. Každý má právo na vzdělání a přístup k odbornému a dalšímu vzdělávání.)

- Děti, které odjely na prázdniny.

(LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE - Článek 24
Práva dítěte
2. Při všech činnostech týkajících se dětí, ať už uskutečňovaných veřejnými orgány nebo soukromými institucemi, musí být prvořadým hlediskem nejvlastnější zájem dítěte.
3. Každé dítě má právo udržovat pravidelné osobní vztahy a přímý styk s oběma rodiči, ledaže by to bylo v rozporu s jeho zájmy.)

V současné době čelí státní příslušníci třetích zemí diskriminaci na základě občanství - nemají stejná práva jako občané EU s trvalým bydlištěm v České republice a stále se nemohou setkat se svými blízkými. Česká republika aktualizovala opatření novými výjimkami, které umožňují českým občanům a občanům EU s povolením k pobytu v zemi, aby si přivedli své partnery, ale existují státní příslušníci třetích zemí, kteří nemohou učinit totéž, i když mají také povolení k pobytu.

(Článek 1 Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace definuje "rasovou diskriminaci" jako:

“... jakékoli rozlišování, vyloučení, omezení nebo preference založené na rase, barvě pleti, původu nebo národnostním nebo etnickém původu, které má za účelem nebo za následek zrušení nebo narušení uznávání, užívání nebo rovnocenné uplatňování lidských práv a základních svobod v politické, hospodářské, sociální, kulturní nebo jakékoli jiné oblasti veřejného života za rovných podmínek.”)

Dne 30.června 2020 přijala Rada doporučení 2020/912 o dočasném omezení cestování do EU, které nemá zásadní význam, a o možném zrušení tohoto omezení.

Bodem 5(b) doporučení Rady by se mělo rozumět jako pokrytí státních příslušníků třetích zemí, kteří:

jsou držitelem víza nebo povolení k pobytu vydaného členským státem v rámci pravidel EU v oblasti legální migrace, tj. Směrnice 2003/86/EC o právu rodiného znovushledání, Směrnice 2003/109/ES o dlouhodobých pobytech, směrnice 2009/50/ES o modré kartě EU, směrnice 2014/36/EU o sezónních pracovnících, směrnice a směrnice (EU) 2016/801 o studentech, výzkumných pracovnících, stážistech, dobrovolnících, školácích a au pairs.
 

Z toho rovněž vyplývá, že státní příslušníci třetích zemí a případně jejich rodinní příslušníci, kteří splňují podmínky pro přijetí stanovené v těchto směrnicích, by měli mít možnost podat své žádosti, aby jim bylo takové vízum nebo povolení k pobytu uděleno, a následně by měli být osvobozeni od cestovního omezení.


V souladu s mezinárodním právem ochranná opatření vůči cizincům se mají přijímat s ohledem na všechny okolností a nemohou negativně ovlivňovat jejich osobní a rodinný život.

Když taky vezmeme v úvahu to, kolik rodin bylo odloučeno, kolik lidí teď mají finanční úbytky a mohou zůstat bez práce a podniku, bez možnosti pokračování ve studiu a zdravotnické péči, toto opatření taky porušuje Všeobecné deklarace lidských práv, Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, Mezinárodní úmluva o ochraně práv všech migrujících pracovníků a členů jejich rodin.

(Ještě bych k tomu přidal Směrnice Rady 2003/109 / ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty

Článek 11
Rovné zacházení
1. Dlouhodobě pobývajícím rezidentům je přiznáno rovné zacházení jako státním příslušníkům členského státu v těchto oblastech:
a) přístup k zaměstnání a k samostatné výdělečné činnosti za předpokladu, že uvedené činnosti nejsou, byť příležitostně, spojeny s výkonem veřejné moci, podmínky zaměstnávání a pracovní podmínky, včetně podmínek propouštění a odměňování;
b) všeobecné a odborné vzdělávání, včetně stipendií v souladu s vnitrostátními právními předpisy;
d) sociální zabezpečení, sociální podpora a sociální ochrana podle vnitrostátních právních předpisů;
f) přístup ke zboží a službám a k nabídce výrobků a služeb určených pro veřejnost a k možnostem získání bydlení;
h) volný přístup na celé území dotyčného členského státu v rámci omezení stanovených z důvodu bezpečnosti vnitrostátními právními předpisy.)

Ale nejen je a taky i závazek dodržet právo cizinců na respektování soukromého a rodinného života, vydaný odborem azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, při aplikaci § 123 a odst. 4 zákona o pobytu cizinců.

Přijíždějící lidé dodržují epidemiologická opatření a proto jejich příjezd nemá žádný vliv na celostátní epidemiologickou situaci. Jsou ochotní podstoupit jakýmkoliv proti epidemiologickým podmínkám, které nařídí Ministerstvo zdravotnictví České republiky: zůstanou v karanténě a zaplatí pro to samostatný pokoj v hotelu či nějaký byt, udělají tolik testů na COVID-19, kolik jen bude potřeba.

My, níže podepsáni, si dovolujeme tímto způsobem požádat Ministerstvo Zdravotnictví ČR, aby se přezkoumalo ochranné opatření Č. j.: MZDR 20599/2020-94/MIN/KAN a lidi, kteří mají dlouhodobá víza a pobyty, bez ohledu na cíl pobytu mohli vstoupit na území ČR. 


Vaykhel Anton    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Vaykhel Anton svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...