Otevřený dopis vyjadřující nesouhlas s rozšiřováním ploch k zástavbě v Návrhu Územního plánu města Brna v Jehnicích a Ořešíně(2021)

Tento otevřený dopis brněnským zastupitelům vznikl v únoru 2021 z iniciativy občanů Brna, především z Mokré Hory, Jehnic a Ořešína. Dopis podepsali jednotlivci, spolky, ale také bývalý ministr dopravy a několik zastupitelů. Dopis upozorňuje, že rozšíření ploch k výstavbě v těchto městských částech (MČ) negativně ovlivní dopravu a odkanalizování v  Mokré Hoře a  ohrozí cenná přírodní území i rekreační potenciál v MČ Jehnice a Ořešín. Je to i v rozporu s koncepcí územního plánu a jeho vizí města krátkých vzdáleností.  Otevřený dopis jsme předali brněnským zastupitelům na zasedání Zastupitelstva města Brna dne 16.2.2021. Nyní jsme vložili dopis do virtuálního prostoru a pokračujeme v podpisové akci až do konce května. Dopis může podepsat kterýkoliv občan statutárního města Brna. K podpisu na znamení souhlasu lze i doplnit komentář. Nezapomeňte pak potvrdit v e-mailu. Předem děkujeme za další šíření tohoto otevřeného dopisu mezi vašimi kontakty!

Vážená paní primátorko, vážení zastupitelé města Brna, 

tímto otevřeným dopisem vyjadřujeme náš důrazný nesouhlas s rozšiřováním ploch k zástavbě v Jehnicích a Ořešíně, které předpokládá aktuální Návrh Územního plánu města Brna (dále jen ÚP). Především máme na mysli navrhovanou podobu rozvojových lokalit Je-1, Je-2, Je-3, Or-1, Or-2 a parcely 178/4 (k.ú Ořešín). Tyto změny ÚP, které otevírají cestu k další intenzívní výstavbě v uvedených lokalitách, zásadně negativně ovlivní dopravu a odkanalizování v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora a současně ohrozí cenná přírodní území i rekreační potenciál v MČ Jehnice a Ořešín. Jsou i v rozporu s koncepcí Brna (uvedenou v ÚP) jako města krátkých vzdáleností a s vyváženým rozvojem. Níže tyto argumenty rozvádíme podrobněji, s odkazem na příslušné dokumenty.  

1/ Rozšíření ploch pro výstavbu v Ořešíně a Jehnicích bude mít kumulativně nepříznivý vliv na průjezd Mokrou Horou. Dopravní zátěž jediné komunikace, která vede z centra města do Jehnic a Ořešína a už nyní je na hranici své kapacity, neúměrně vzroste s dalším rozšířením ploch pro výstavbu. Přitom už v současné době probíhá rozsáhlá výstavba v Jehnicích (rekonstrukce bývalého pivovaru), která tuto dopravní zátěž stále navyšuje. Vozidla musí využívat jedinou nevyhovující páteřní komunikaci, která vede ulicemi Gromešova, Jandáskova a Tumaňanova, se stávající oboustrannou zástavbou rodinných domů velmi blízko silnice. Oblasti navržené k výstavbě přitom nelze v dohledné době vhodně napojit na centrální část města Brna ani z hlediska komunikací (nelze vybudovat další alternativní komunikaci), ani z hlediska MHD (oblast bude obsluhována pouze autobusy MHD, kolejové napojení se neplánuje). Rozšíření ploch pro bydlení v MČ Ořešín a MČ Jehnice tak v MČ Brno-Řečkovice -Mokrá Hora zvýší znečištění ovzduší, hlučnost, nehodovost a vibrace a ohrozí plynulost dopravy. I proto v květnu 2020 přijalo ZMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora usnesení, odmítající rozšíření ploch pro výstavbu v Jehnicích i v Ořešíně v návrhu ÚP. Uvedené usnesení ZMČ v bodě 8 uvádí: "Dopravní zatížení ve špičkách, hluk a vibrace z dopravy jsou neúnosné již dnes". Již v r. 2019 také vznikla petice z iniciativy mokrohorských občanů proti změně ÚP směrem k rozšíření ploch k výstavbě v Jehnicích, kterou podepsalo 480 občanů Brna. „Kumulativními vlivy na průjezd Mokrou Horou“ zdůvodňuje také dokument SEA (Vyhodnocení vlivu územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území z března 2020) své odmítnutí resp. nedoporučení rozšiřování ploch k výstavbě v Ořešíně a v Jehnicích (str. 164, 167, 170). SEA doporučuje plochy Je-1, Or-2 a Or-1 z tohoto důvodu převést do kategorie rezerv. Zadání ÚP zároveň ukládá zpracovateli „řešit organizaci funkčních ploch s cílem omezit nadbytečnou dopravu“ a „nepřipustit zvýšení hlukového zatížení rezidenčních území.“ (kap. 9.2., str. 29, podobně i jinde, str. 31, či např. Změna zadání ÚP z června 2007.str. 3 a 4).  

2/ Rozšíření ploch pro výstavbu v Jehnicích a Ořešíně dále zhorší neúnosný stav odkanalizování v Mokré Hoře. Pod páteřní komunikací na Mokré Hoře prochází stoka C19, která odvádí splašky nejen z Mokré Hory, ale i z Jehnic, Ořešína a Útěchova. Již dnes je zde nadměrné zatížení, které se výrazně navýší masívní výstavbou v Jehnicích a Ořešíně. Nová rozsáhlá výstavba v Jehnicích navíc omezí přirozené vsakování vody a významně zvýší odtoky do dešťové kanalizace, což je umocněno svažitým terénem. Tím se urychlí odtok vody z území a dále zvýší přetížení kanalizace. Souběh přetížení dopravní komunikace a kanalizace, která pod ní vede, znamená neúnosné riziko pro obyvatele. Havárie či rozsáhlejší oprava by navíc dopravně ochromila i MČ Jehnice a Ořešín. Zadání ÚP výslovně požaduje, aby zpracovatel ÚP při návrhu nových rozvojových ploch zohlednil kapacitní možnosti stokové sítě a územní náročnost řešení odkanalizování. (str. 64). Viz též: https://www.bvk.cz/fileadmin/user_upload/dokumenty/kanalizacni-rad/Kanalizacni-rad-stat-mesta-Brna-etc-situace.pdf 

3/ Rozšíření ploch pro výstavbu v Ořešíně ohrozí cenné přírodní území a rekreační potenciál. Rozvojová plocha 0r-1 navazuje bezprostředně na dva významné krajinné prvky (VKP Ořešínská rákosina a VKP Údolí Rakoveckého potoka) registrované brněnským magistrátem v r. 1993 a 2005. Přímo v rozvojové ploše Or-1, jejíž jižní a jihozápadní část tvoří s těmito VKP nedílný komplex, se vyskytuje celá řada chráněných živočichů. Současně navrhovaná podoba lokality Or-1 ohrožuje přírodní hodnotu obou VKP i rekreační potenciál údolí Rakoveckého potoka. Podrobně dokládá ohrožení zájmů ochrany přírody v lokalitě Or-1 Biologický posudek (autor V. Melichar, říjen 2020), který konstatuje, že plochy v návrhovém území Or-1“vytvářejí mozaiku biotopů, která je co do pestrosti unikátní nejen pro městskou část, ale i pro celé území města Brna.“ Ve svém stanovisku k návrhu ÚP z června 2020 uvádí Odbor životního prostředí MMB k lokalitě Or-1 jednoznačný požadavek, aby mezi VKP a plochami bydlení byly vymezen plocha krajinné zeleně z důvodu ochrany VKP Ořešínská rákosina (str.11). Proti současnému rozšířenému rozsahu plochy Or-1, ale i Or-2 se také staví připomínka zástupkyně veřejnosti H. Rejmanové, ořešínské zastupitelky (262 podpisů). A konečně i Zadání ÚP hovoří o potřebě nezastavěných přechodových zón v příměstské krajině (str. 14, 22, 24), a to i z rekreačních důvodů. 

4/ Rozšíření ploch pro výstavbu v Jehnicích a v Ořešíně je v rozporu s koncepcí rozvoje Brna jako města krátkých vzdáleností s vyváženým rozvojem, bez vnitřní suburbanizace. Zadání ÚP kritizuje „vnitřní suburbanizaci“, jejímž projevem je právě „masívní rezidenční výstavba na severu města“ (str. 7) a hovoří o problému „monofunkčnosti území“: obyvatelé bydlí jinde, než pracují, což vytváří neživé městské struktury a posiluje intenzitu dopravy (tamtéž). Cílem Návrhu ÚP je naopak „město krátkých vzdáleností“, kde by v jednom místě mohli občané bydlet, nakupovat i pracovat, jak uvádí i Průvodce Brňana územním plánem (brožura pro nejširší veřejnost z r. 2020). Rozšíření výstavby v Jehnicích a Ořešíně jde proti tomuto cíli: Ořešín a Jehnice jsou rezidenční městské čtvrti na severním okraji Brna, s minimem pracovních příležitostí a občanské vybavenosti. Rozšíření ploch pro bydlení zde jen posílí neblahý suburbanizační trend, kdy obyvatelé Brna bydlí na jeho severu, ale jezdí za prací na jih. Masívní výstavba poškodí i genius locí a pocit sounáležitosti zdejších obyvatel (vyzdvihované v Zadání ÚP, str. 14.). 

Z těchto důvodů požadujeme: V Návrhu Územního plánu města Brna zrušit nově určené plochy k zastavění v rámci lokalit Je-1, Je-2, Je-3, Or-1, Or-2 a V/vr1 (na parc. 178/4 v Ořešíně) a zakreslit je tak, aby odpovídaly své původní podobě ve stávajícím ÚP. Jinými slovy: Území, zahrnutá do uvedených rozvojových lokalit, by neměla být zastavitelná nad míru, určenou dnes platným ÚP. Pokud v některém případě toto nebude možné, požadujeme převést příslušné plochy, rozšiřující výstavbu, do kategorie rezerv, dokud nebude prokázáno, že jejich využití je skutečně ve veřejném zájmu. 

 

Za koordinační výbor otevřeného dopisu: 

Mgr. Vít Krinčev, Havláskova 12, 621 00, Brno-Jehnice

RNDr. Naďa Johanisová, Ph.D., Drozdí 31/7, 621 00 Brno-Ořešín, tel. 541 211 141, e-mail: johaniso@fss.muni.cz

Mgr. Pavlína Javorová Švandová, Tumaňanova 132/30, 621 00 Brno - Mokrá Hora, e-mail: pavlina-svandova@seznam.cz

V Brně dne 15. 2. 2021  

 

Signatáři:

Bc. Kamil Krinčev, zastupitel MČ Jehnice a zástupce veřejnosti pro věcně shodnou připomínku občanů k návrhu ÚP (547 signatářů)

Mgr. Pavlína Javorová Švandová, autorka petice, která upozorňovala na špatnou dopravní situaci na Mokré Hoře na ulici Tumaňanova (480 signatářů)

Ing. Bc. Hana Rejmanová, zastupitelka MČ Ořešín a zástupkyně veřejnosti pro věcně shodnou připomínku občanů k návrhu ÚP (262 signatářů)

PhDr. Ondřej Štaud, Ph.D., zastupitel MČ- Řečkovice a Mokrá Hora

Česlav Ulrich, zastupitel MČ- Řečkovice a Mokrá Hora

Mgr. Ondřej Vít, zastupitel MČ- Řečkovice a Mokrá Hora

Ing. Milan Šimonovský, bývalý ministr dopravy (Jehnice)

RNDr. Mojmír Vlašín, bývalý předseda Komise pro životní prostředí Rady města Brna (Ořešín)

Spolek Za zdravé Řečkovice

Spolek Klidné Jehnice

Ing. Eliška Zimová – autorizovaný krajinářský architekt a specialista při posuzování vlivu koncepcí životního prostředí (Mokrá Hora)

RNDr. Naďa Johanisová, Ph.D. – ekologická ekonomka (Ořešín)

Mgr. Iva Tůmová – referent zahraničních vztahů, Masarykova univerzita (Mokrá Hora)

MUDr. Zora Pokorná – člen lékařské komory, lékařská mikrobiologie (Mokrá Hora)

Ing. Pavel Hanulák – vědecký pracovník (Mokrá Hora)

RNDr. Dana Hanuláková – mykologický diagnostik a vakcinolog (Mokrá Hora)

Mgr. Vít Krinčev – podnikatel (Jehnice)

Mgr. Lenka Němcová – učitelka (Jehnice)


RNDr. Naďa Johanisová, Ph.D.    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že RNDr. Naďa Johanisová, Ph.D. bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...