Odstranění/zastavení chemických nanopostřiků v ZŠ a MŠ Prostějov

Vážení, 

obracíme se na vás ve věci podpisu elektronické petice zaměřené na odpovědný přístup vedení města Prostějov při aplikaci chemických nanopostřiků v ZŠ a MŠ města Prostějova.

Na základě odborných dat a informací ze strany respektovaných institucí vyzýváme vedení města (konkrétně primátora Františka Juru a náměstka Jana Krchňavého) k:

 • okamžitému odstranění chemických postřiků ve školních budovách města Prostějova,
 • zajištění průběžné odborné kontroly prostředí, kde byl nanopostřik aplikován,
 • odpovědnému přístupu k řešení tak citlivých záležitostí jako je zdraví dětí a mládeže - uplatnění principu předběžné opatrnosti,  
 • zajištění adekvátní komunikace s rodiči, ale i zaměstnanci příslušných škol, 
 • vyvození osobní odpovědnosti z celé této kauzy, která poškozuje jak město samé, ale potenciálně může ohrozit zdraví dětí, 
 • zaměření na věci, které je potřeba v oblasti školství v Prostějově opravdu řešit!

Budeme velmi rádi za vaši podporu, "podpis" i vyjádření názoru. Sběr podpisů bude ukončen k 19. 4. 2021 (včetně) a text bude předán zástupcům vedení města. 

V rychlosti si shrňeme základní fakta: 

 • Chemické nanopostřiky byly aplikovány v některých školách již v obodbí jarních prázdnin (15. 2. - 21. 2.) bez vědomí rodičů na základě rozhodnutí krizového štábu města Prostějova. 
 • Postřiky zajišťuje fima Vederia Solutionas s. r. o. na základě sjednané zakázky v celkové hodnotě cca 1,7 mil. Kč (skromně se domníváme, že mnohem účelnější by bylo investovat tuto částku do podpory školství i v souvislosti s omezením docházky školních let 2020-2021). 
 • Firma dodala městu podklady, které prokazují test látky z roku 2012 (v roce 2021). Nejde však o test specificky zaměřený na využití postřiku v uzavřených prostorách školních zařízení. 
 • Na základě podnětů ze strany opozice (Aleš Matyášek) a dalších osob je aplikace nástřiku pozastavena (přelom únor/březen). 
 • Dne 30. 3. 2021 je zpracováno odborné vyjádření pro město Ostrava ve věci užití nanopostřiků. Vedení města Ostrava a ani oslovení odborníci (děkan lékařské fakulty, ředitel zdravotního ústavu, prorektorka Technické univerzity - výzkumnice v oblasti nanomateriálů, vedoucí oddělení hygieny a ovzduší Státního zdravotního ústavu) NEDOPORUČUJÍ POSTŘIK ve školských zařízeních
 • Firma Vederia Solutions paralelně dodává znalecký posudek, o jehož platnost se opírá vedení města. Ten však rozporuje hlavní soudně znalecký ústav v ČR - Státní zdravotnický ústav, který k dokumentu píše: 
  • Je zpracován znalcem zaměřeným na poněkud jinou oblast (průmyslová toxikologie vs. zdravotnictví - toxikologie, epidemiologie, hygiena).
  • Znalecký posudek je nekriticky sestaven jen z materiálů, které dodala sama firma. Státní zdravotnický úřad označuje zpracování textu za "velmi chabé, nepřesné a s gramatickými chybami" a v další části jej označuje i po konzultaci s právníky jako "irelevantní".
  • Celé vyjádření SZÚ (včetně znaleckého textu, abyste si udělali představu). 
 • Dne 7. 4. vydává dlouho očekávané vyjádření Krajská hygienická stanice, která celému problému přidává další rozměr. "Dle sdělení KHS pro Olomoucký kraj z předložených dokladů či po nahlédnutí do registru oznámených biocidů na stránkách Ministerstva zdravotnictví či povolených biocidních přípravků na stránkách Evropské agentury pro chemické látky („ECHA“) nevyplývá, že by suspenze SmartCoat byla oznámena či povolena dle legislativy platné v České republice, respektive v Evropské unii. Nebyly předloženy ani testy na virucidní účinky, přestože se uvádí eliminace až 90 % virů." Více informací naleznete zde
 • Vedení města byl zaslán 2x otevřený dopis a 1x proběhlo setkání, které naleznete zde:
 • I přes výše neujasněné se město rozhoduje dne 9. 4. 2021, že nebude nijakým způsobem odstraňovat již provedený nástřik
 • Vedení města a ani vedení škol, kde byl nástřik aplikován, nadále nekomunikuje s rodiči, potažmo odpovědnost "přehrává" na krizový štáb
 • A v neposlední řadě - zcela mimořádně odvážným tvrzením (mohlo by se napsat lživým) ze strany vedení města je výrok, že postřik nebyl aplikován na lavice (obrázek si udělejte sami viz foto níže) - právě fyzický dotek (setření) nanopostřiku z lavic, hracích koutků atd. představuje podle všech odborníků zvýšené riziko! 

nano_školy_(4).jpg

 


Jan Mochťák    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Jan Mochťák svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...