Za ponechání údaje o hlavním městě Izraele ve školním atlase


Nepřihlášený uživatel

#176

2016-09-15 19:47

Hospodin se vrátí s lidem na Sijón.
V onen čas,je výrok Hospodinův,budu Bohem všem čeledím Izraele a oni budou mým lidem

Toto praví Hospodin.

"Milost na poušti nalez
lid,který vyvázl před mečem.
Jdu,abych přinesl mír Izraeli."
Hospodin se mi ukázal zdaleka:
"Miloval jsem tě odvěkou láskou,
proto jsem ti tak trpělivě prokazoval
milosrdenství.
Znovu tě zbuduji a budeš zbudována,
panno izraelská.
Znovu se ozdobíš bubínky
a vyjdeš k tanci s těmi,kdo se smějí.
Znovu budeš vysazovat vinice
na samařských horách.
Budou vysazovat,
a ti,kteří budou sázet,budou i sklízet.
Vždytˇuž je tu den,
kdy zavolají hlídači
na Efrajinském pohoří:
Vzhůru,vydejme se na Sijón
k Hospodinu,svému Bohu.

Toto praví Hospodin:

"Radostně plesejte vstříc Jákobovi,
jásejte nad tím,který je hlavou pronárodů,
vzdávejte chválu,rozhlašujte :
Hospodin spasil svůj lid,
pozůstatek Izraele "
Hle,přivedu je ze země severní,
shromáždím je z nejodlehlejších koutů
země.Bude mezi nimi slepý a kulhavý,
těhotná i ta,jež právě porodila.
Vrátí se sem velké shromáždění.
Přijdou s pláčem
a s prosbami o smilování,
já je povedu.
Dovedu je k potokům,jež mají vodu,
cestou přímou,na níž neklopýtnou.
Budu Izraeli otcem,
Efrajim bude můj prvorozený.

Slyšte,pronárody,Hospodinovo slovo,
na vzdálených vrcholcích oznamte toto:
"Ten,který rozmetal Izraele,shromáždí jej,
bude jej střežit jako pastýř své stádo."
Hospodin zaplatí za Jákoba,
vykoupí ho z rukou silnějšího.
Přijdou a budou plesat na výšině sijónské,
budou proudit k Hospodinově dobrotě
za obilím,za moštem a čerstvým olejem,za mladým bravem a skotem.
Jejich duše bude jako zavlažovaná zahrada.
Už nikdy nebudou tesknit.
Tehdy se bude v tanci radovat panna
i jinoši a starci.
"Jejich truchlení proměním ve veselí,
místo strasti jim dám útěchu a radost.
Duši kněží zavlažím tukem
a můj lid se bude sytit mými dobrými dary,
je výrok Hospodinův ".

Nepřihlášený uživatel

#177 Re:

2016-09-16 17:25

#176: -  

 Pohonil jsem.


Nepřihlášený uživatel

#178 Re: Re:

2016-09-16 18:22

#177: - Re:  

KDYŽ HOSPODIN ÚDĚL SIJÓNU ZMĚNIL

 

Když Hospodin úděl Sijónu změnil,

bylo nám jak ve snu.

Tehdy naše ústa naplnil smích

a náš jazyk plesal.

Tehdy se říkalo mezi pronárody:

" Hospodin s nimi učinil velké věci ."

Hospodin s námi učinil velké věci,

radovali jsme se.

Hospodine,změň náš úděl,

jako měníš potoky na jihu země !

Ti,kdo v slzách sejí,

s plesáním budou sklízet.

S pláčem nyní chodí,kdo rozsévá,

s plesáním však přijde,až ponese snopy.


Nepřihlášený uživatel

#179 Re: Re: Re:

2016-09-16 18:24

#178: - Re: Re:  

 At žije Israel!


Nepřihlášený uživatel

#180

2016-09-17 00:36

Ať sere Žijalel!


Nepřihlášený uživatel

#181 Re:

2016-09-17 04:52

#180: -  

 JAK ČASTO MĚ OD MLÁDÍ SUŽOVALI

 

Jak často mě od mládí sužovali

       -Izrael at řekne-,

jak často mě od mládí sužovali,

       ale nepřemohli.

Pozádech mi orali oráči,

vyorali dlouhé brázdy.

Hospodin je spravedlivý,postraňky těch svévolníků přeťal.

S hanbou zpět atˇtáhnou

všichni,kteří nenávidí Sijón !

Atˇjsou jak tráva na střechách,

ta uschne dřív,než je vytrhna.

Jí si ten,kdo žne,dlaň nenaplní,

ani náruč ten,jenž zbírá snopy.

Neřeknou jim ti,kdo půjdou kolem :

"Požehnání Hospodinovo budˇs vámi !

Žehnáme vám v Hospodinově jménu."

 


Nepřihlášený uživatel

#182 Re: Re:

2016-09-17 07:33

#59: - Re:  

 Israel má již kolem 250 NC za vědu za posledních 60 let.

A to vychází v průměru asi 6 NC za 1 rok.

Israel je nadprůměrně vzdělaný a schopný národ nejen po stránce vzdělání,ale i co se týče schopností tvořit jakékoli hodnoty a to se bez práce neobejde,to není národ neschopných lenochů !

Zůrodněná pouštˇna úrovni Sahary o tom vypovídá ,je to jediná schopná demokracie v oblasti kmenových vůdců,diktátorů,totality,autoritářských systemů a režimů,porušování lidských práv  a špatné životní úrovně z toho plynocí.

Jedině v Israeli je totiž životní úroveň poplatná životní úrovni v západním světě včetně Ameriky.

Všude kolem jsou pouze války a neschopnost se postarat o sebe a miliony ekonomických uprchlíků to dosvědčují.

Ani jeden z nich Israelec !

To je hrdý národ naprosto nadprůměrně schopných lidí,který se umí o sebe maximálně postarat,národ,ve kterém má více jak 80 % populace vysokoškolské vzdělání.

A taky jednu vlastnost Israel má a to ,že je to národ bojovníků,nenechá si od nikoho nic a nikdy nebude před nikým v předklonu.

Poučil se dějinama.

Za Israel bojuje živý Bůh,Israel je jeho vyvolený národ .

ŽALM 54

BOŽE,PRO SVÉ JMÉNO MĚ ZACHRAŇ

Bože,pro své jméno mě zachraň,

  ujmi se mé pře bohatýrskou silou.

Slyš moji motlidbu ,Bože,

  naslouchej slovům mých úst.

Povstali proti mě cizáci,

  ukrutníci o život mi ukládají,

  na Boha neberou zřetel.

Avšak Bůh mi poskytuje pomoc,

  Panovník je s těmi,kdo mě podpírají.

Kéž to zlo odrazí na ty,kdo proti mě sočí !

  Ve své věrnosti je umlč.

Ochotně ti budu obětovat,

  vzdávat chválu,Hospodine ,tvému jménu,protože je dobré.

Ze všeho soužení jsi mě vysvobodil,

  pád nepřátel spatřilo mé oko.

 

 

a ještě Žalm 93

 

HOSPODIN KRALUJE !  ODĚL SE DŮSTOJNOSTÍ

Hospodin kraluje !Oděl se důstojností.

  Oděl se Hospodin,opásal se mocí.

  Pevně je založen svět,nic jím neotřese.

Tvůj trůn pevně stojí odedávna.

  Ty jsi od věčnosti.

Zvedají řeky,Hospodine,zvedají řeky svůj hlas,

  zvedají řeky své vlnobití.

Nad hukot mohutných vodstev,

  nad vznosné příboje mořské

  je vznešenější Hospodin na výšině.

Tvá svědectví jsou naprosto věrná.

  A tvému domu přísluší svatost

  do nejdelších časů,Hospodine !


Nepřihlášený uživatel

#183 Re:

2016-09-17 13:07


Nepřihlášený uživatel

#184

2016-09-17 16:18

ať už je politická situace jakákoliv, nikdy by se neměli měnit pravdivé údaje ve veřejně přístupných knihách.


Nepřihlášený uživatel

#185 Re:

2016-09-17 19:43

#184: -  

 ale politici jsou pouze lidi a lidé jsou různí  a podle toho ta politika také vypadá.

Politika není směrodatná.

Co je rozhodující,jak se na pojmenování hlavního města Israele divají samotní Židé a israelci a to není pouze otázka Israele jako státu,ale otázka diaspory po celém světě a pokud každý Žid v diaspoře mimo Israel,ale i v něm uznává Jerusalem jako hlavní město,potom tak bude a nic a nikdo a hlavně ne nějací politici na tom nic nezmění.

Tento politický problém vyšumí v budoucnu do stracena a nikoho nebude zajímat.

Jak se říká-V jednotě je síla.

Israel  jako národ je mocný.Ale ne v síle materiální,ale v síle duchovní a morální.

To proto přežil od časů doby kamenné a bronzové(Jericho) až do současnoti v nezměněné podobě,tam je návod jak žít v souladu se zákonama jak přírody,tak se zákonem Hospodina,živého Boha a tento Bůh,Hospodin nikdy neslevil.

Jak Israel porušil Jeho přikázání,přišel trest v podobě vyhnanství ,otroctví a diaspory,ale jak přišlo pokání a touha po Hospodinu,ihned bylo odpuštěno a zapomenuto a Hospodin si svůj národ vždy ubránil ,odpustil a odměnil

Pokud se Israel bude držet Jeho přikázáním a bude Hospodina uctívat-nic a nikdo jej neporazí.

 Co je v tomto ohledu pak důležité  na rozhodnutí nějakých politiků...?

 


Nepřihlášený uživatel

#186 Re: Re:

2016-09-17 21:42

#185: - Re:  

Židi jsou stejní jako muslimové.


Nepřihlášený uživatel

#187 Re: Re: Re: Re:

2016-09-18 17:26


Nepřihlášený uživatel

#188 Re: Re:

2016-09-19 01:45

#158: Mihal - Re:  

 Ty jsi ale prase.


Nepřihlášený uživatel

#189 Re: Re: Re: Re: Re:

2016-09-19 08:42

#187: - Re: Re: Re: Re:  

 Israel žít v pakle nebude!

Israel  je život,radost,vzdělání,kultura,schopnost nadprůměrně vzdělaných lidí kladné hodnoty,přání míru a práce která zůrodnila poušt´na úrovni Sahary....Israel je život.

Zato paklo prožívají ti,kteří volají po váce,posílají své děti jako bombometčíky na smrt,dělají si ze škol OSN a dětí v nich živé štíty a odpalují rakety...přes 100 000 již před 5 lety-na Israel.

Měl jsem možnost zhlédnout videla Syria school falaka,jak tam jsou mučeny arabáešn školné děti...dostávají baštonádu!

A toto je okolní neIsraelský svět----mučení,popravy,ne žádné učení do života a bída,svrab a a smrad,který nutí ekonomické po statisících do Evropy a USA,anebo Cnada.

No......


Nepřihlášený uživatel

#190 Re: Re: Re: Re: Re: Re:

2016-09-19 14:09

#189: - Re: Re: Re: Re: Re:  

 ani ne 200 km od Israele jsou lidé rozpouštěni v kyselině dusičné

rozřezávány vejpůl pilou na veřejnosti

křižovány a dokonce i děti,které jsou mučeny před zraky rodičů ,sekají jim končetiny a pak přibity na kříž

sekání noh

ruk

hlav

legální pedofilie a prznění dětí

otroctví a

trhy s otroky

vaření lidí ve vařící vodě za živa

mučeny ženy trhačem

posíláni nezletilci jako sebevrazi s bombou

řezání hlav

upalování jako poprava

genocida

a masové hroby

.....mám pokračovat?

 

Kolik tohoto mučení je nezdokumentováno a je prováděno zcela běžně  ?

Toto je pravé a nefalšované peklo !

Satan a jeho smečka démonů,věčné zatracení,zlo,smrt,zmar,ničení a záhuba,popření jakékoli morálky a lidství a již mnou zmíněný smrad plamenů  pakelných síry,místa věčného zatracení,kde utrpení nekončí,nářek nezmírá a červ nehyne.

Kultura smrti,která chce vyprovokavat světovou válku!

 

To,abys věděl co je to paklo!

Zde je řeč o IS!

A ani ne několik hodin jízdy od této kultury smrti je malý stát lidí,který má více jak 70 % vysokoškolsky vzdělaných lidí,země lidí která zůrodnila poušt na úrovni Sahary,vysoká životní úroveň a národ,který preferuje vzdělání,život,kulturu a tvoří hodnoty,obohacuje lidstvo více jak 250 NC za vědu za 50 let .

Kultura lidství a morálky,která preferuje namísto smrti,zmaru a vyvolávání zla hodnoty lidství a života.

Zamysli se nad tím dříve,než nás tady budeš poučovat o pakle.

A to co jsem napsal je logické a pokud nemáš nic jiného jak urážky a nic neříkající fráze,tak mě to logicky vyvratˇ.

 

 


Nepřihlášený uživatel

#191 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:

2016-09-19 14:32

#190: - Re: Re: Re: Re: Re: Re:  

 a co se týče Palestinských Arabů,tak nejlepší řešení by byl Palestinský suverenní stát.Palestinci dokáží být docela kulturní lidé na úrovni  a jsou to super arabští hostitelé a pokud by vznikl jejich stát,západní svět a jsem o tom přesvědčen,že i Israel, by podpořil jeho ekonomiku turizmem .


Nepřihlášený uživatel

#192 Re: Re: Re:

2016-09-19 19:45

#188: - Re: Re:  

 To je ovšem moudrý, přesvědčivý a sofistikovaný argument!


Nepřihlášený uživatel

#193 Re: Re: Re: Re:

2016-09-19 21:22

#192: - Re: Re: Re:  

 co bys chtel ty prasaku, kdyz tu lzes a obhajujes genocidu?


Nepřihlášený uživatel

#194 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:

2016-09-19 21:27

#190: - Re: Re: Re: Re: Re: Re:  

IS sponzorovany ISraelem.


Nepřihlášený uživatel

#195 Re: Re: Re: Re: Re: Re:

2016-09-19 22:06

#189: - Re: Re: Re: Re: Re:  

 vrah deti a tehotnych zen proste skonci v pekle.


Nepřihlášený uživatel

#196

2016-09-20 08:16

?       


Nepřihlášený uživatel

#197

2016-09-20 12:24


Nepřihlášený uživatel

#198

2016-09-20 18:59

Představitelé arabské autonomie soustavně vyhrožují Izraeli, že pokud nepřistoupí na všechny jejich požadavky, bude válka! Jejich soukmenovci v Gaze nevyhrožují, ale rovnou téměř denně odpalují rakety na Izrael. Asi 4 tisíce izraelských občanů ve Sderotu trpí v důsledku ostřelování psychickými problémy. Tohle jsou lidé, jimž jsme na našem místě povolili zřídit velvyslanectví a s nimiž vedeme dialog o věcech ohledně lokalizace suveréního státu Izrael? To je přece zrůdnost!


Nepřihlášený uživatel

#199 Re:

2016-09-21 14:01

#198: -  

 Žalm 14

BLOUD SI V SRDCI ŘÍKÁ:"BŮH TU NENÍ."

Bloud si v srdci říká:"Bůh tu není ."

   Všichni kazí,zohavují,na co šáhnou,

   nikdo nic dobrého neudělá.

Hospodin na lidi pohlíží z nebe,

   chce vidět,má-li kdo rozum,

   dotazuje-li se po Boží vůli.

Zpronevěřili se všichni,zvrhli se do jednoho,

   nikdo nic dobrého neudělá,

   naprosto nikdo.

 

 

 

Což nevědí všichni,kdo páchají ničemnosti,

   kdo jedí můj lid,jako by jedli chleba,

   ti,kdo Hospodina nevzívají,

že se jednou třást budou strachem ?

   S pokolením spravedlivého je Bůh.

Radu poníženého ostouzíte,

   ale Hospodin je jeho útočiště.

 

Kéž už příjde Izraeli ze Sijónu spása !

   Až Hospodin změní úděl svého lidu,

   bude Jákob jásat,Izrael se zaraduje.

 

 

 

 

 

 

 


Nepřihlášený uživatel

#200 Re:

2016-09-21 17:01

#16: z. -  

 tuhle petici asi nezalozili palestinci, ale sila to tedy je, vmesovani izraelcu do vnitrnich zalezitosti...