Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů

Kontaktujte autora petice

Jak hlasovali ZVOLENÍ ZASTUPITELÉ OSTRAVY dne 24.10.2012 a 20.3.2013

2013-01-24 18:25:04

http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/vysledky_hlasovani/vo1014/z201205/0024.html

Jak  asi dopadne repríza tohoto hlasování 20.3.2013 na Magistrátu města Ostravy ?  Zvítězí ješitnost nebo lidskost ? Nebo jen       ....., ..... ?


http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/vysledky_hlasovani/vo1014/z201302/0029.html


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

Sdělení k petici k trvalému označování psů - čipování psů / Magistrát MO zaslal dne 21.1.2013 a 23.1. 2013/

2013-01-21 17:50:49

Magistrát města Ostravy
odbor ochrany životního prostředí
Sdělení k petici proti trvalému označování – čipování psů


Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, z pověření pana primátora a v souladu s vnitřním předpisem Magistrátu města Ostravy s názvem „Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a peticí“, dne 21. 1. 2013 vyřídil Vaše podání, které bylo označeno jako petice proti trvalému označování – čipování psů.

Dne 22. 1. 2013 jsme obdrželi doplnění Vašeho podání, v němž požadujete, aby Vaše podání bylo projednáno Zastupitelstvem města Ostravy. V této věci Vám sdělujeme, že Vaše podání bude Zastupitelstvem města Ostravy projednáno na zasedání dne 20. 3. 2013.
S pozdravem
„otisk úředního razítka“

Datum: 2013-01-23

Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, z pověření pana primátora a v souladu s vnitřním předpisem Magistrátu města Ostravy s názvem „Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a peticí“, obdržel k vyřízení Vaši petici proti trvalému označování – čipování psů.V této věci Vám sdělujeme následující:Vaše podání, které je nazváno peticí dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č.85/1990 Sb., o právu petičním, nesplňuje podmínky petice dle těchto obecně závazných právních předpisů, proto Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, Vaše podání posuzuje jako stížnost.
Účelem obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 9/2012 je zejména omezit počet toulavých, nalezených a zaběhnutých psů na území statutárního města Ostravy. Trvalé označení psů přispěje k jejich identifikaci a ve spojení s evidencí chovatelů psů umožní návrat zatoulaných a ztracených psů k jejich chovateli. Identifikace psa a vedení evidence chovatelů vyloučí možnou záměnu psů, pomůže při řešení konfliktních situací se psy a usnadní práci městské policii včetně útulku pro opuštěná zvířata. Kontrola nad dodržováním ustanovení této obecně závazné vyhlášky je svěřena strážníkům Městské policie Ostrava, v případě nedodržení ustanovení obecně závazné vyhlášky ze strany chovatele psa bude zjištěné porušení projednáváno jako přestupek u příslušného úřadu městského obvodu. Obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 9/2012, kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů, je vydána na základě zmocnění zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Předmětný zákon svěřuje obcím kompetenci takovouto vyhlášku na svém území vydat a aplikaci čipu psu jakékoli velikosti,hmotnosti a stáří nepovažuje za týrání. Čip je velmi malý a jeho objem je zcela zanedbatelný,chová se zcela netečně a tělo čipovaného zvířete na něj nijak nereaguje. Aplikace čipu psovi je tak málo zatěžující zákrok, že i injekční aplikace některých léčiv nemocným zvířatům pro ně může znamenat větší nebezpečí poškození organismu než aplikace mikročipu.

Náklady na označení psa čipem jsou náklady jednorázovými a tyto náklady nese chovatel.Statutární město Ostrava vybudovalo útulek pro opuštěná zvířata, každoročně dotuje provoz tohoto útulku a to částkou 10,8 mil. Kč. Z poplatků ze psů, které jsou příjmem městských obvodů,městské obvody financují mj. udržování čistoty na svých územích. Výše poplatků ze psů je rozdílná v jednotlivých městských obvodech a řada obvodů poskytuje sociálně slabším občanům úlevy na tomto poplatku. Máme za to, že náklady na označení psa čipem nejsou pro chovatele likvidační zejména proto, že se jedná o náklady jednorázové, s nimiž je třeba při chovu psa počítat.
S pozdravem

Datum: 2013-01-21

 

AUTOR PETICE DODÁVÁ :

Potíž je v tom, že psi se vždy chovají jako psi, avšak lidé se vždy nechovají jako lidé. ...Neznámý autor ......

K TOMU NETŘEBA NIC DODÁVAT !


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

PETICE NEKONČÍ ! - DŮLEŽITÉ - DOPLNĚK MODRÝM PÍSMEM

2013-01-17 10:00:08

 

Problém představuje výklad tohoto zákona, který si Ostrava vyložila tak, že de-facto každý pes na území města v trvalém chovu je dle „§ 13b Toulavá a opuštěná zvířata“ zvířetem toulavým nebo opuštěným ( viz m.j. tiskové vyjádření z magistátu města Ostravy publikované 28.11.2012 na moravskoslezsky.denik.cz ) a aplikovala na něj a jeho chovatele odstavec č.2 a částečně č.3 zmíněného zákona, aniž by již s dostatečným předstihem také uplatnila odstavec č. 1 (včas informovala veřejnost o svém záměru) a vůbec nevzala v potaz majetková a ústavní práva a specifické jednotlivé životní situace (např. stáří psa, možné následky v kombinaci očkování + čip, druh psa, kdo bude odpovídat za vzniklou škodu majitelům zvířat a za případné škody způsobené únikem dat z databází, vadou čipů, neschopností čteček číst data podle ISO norem atd.) – cituji: č. „(2) Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit chovatelům povinnost nechat trvale označit psy, kteří dosud označeni nejsou, osobou odborně způsobilou k výkonu této odborné veterinární činnosti podle veterinárního zákona1f), a to prostředky, které způsobují při aplikaci jen mírnou nebo přechodnou bolest, zejména tetováním nebo identifikací čipem. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit povinnost přihlásit psy do evidence a upravit náležitosti a způsob vedení evidence označených psů a jejich chovatelů.“ č. „(3) Obec může nechat trvale označit osobou odborně způsobilou k výkonu této odborné veterinární činnosti podle veterinárního zákona1f) toulavé a opuštěné psy v obci, kteří dosud označeni nejsou, a to prostředky, které způsobují při aplikaci jen mírnou nebo přechodnou bolest, zejména tetováním nebo identifikací čipem. Označení těchto psů hradí obec. Přihlásí-li se chovatel psa nebo zjistí-li jej obec, je povinen obci jí vynaložené náklady na označení toulavého psa nahradit.“ - viz Zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání § 13b v platném znění  - dostupné online

 

Oficiální stanovisko českého Ministerstva zemědělství z 5. května 2010 jednoznačně potvrzuje, že: "Jestliže zvíře necestuje mezi členskými státy (v rámci EU, pozn. autorů) nebo do třetích zemí, nařízení (o trvalém označení zvířat čipy - viz. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 998/2003/ES ze dne 26. května 2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a o změně směrnice Rady 92/65/EHS - vše dostupné on-line, pozn. autorů ) se na něj nevztahuje. Nelze předpokládat, že většina psů v ČR jezdí do zahraničí. Existují psi, kteří nikdy neopustí území ČR, lze předpokládat, že jich je většina. TITO PSI NEMUSÍ BÝT ČIPEM OZNAČENI a mohou být i nadále označeni tetováním (v případě, že necestují nikam, pak stačí tak jako doposud např. známka na obojku aj., pozn. autorů)." Vzhledem k časovému souběhu schválení ostravské vyhlášky č. 9/2012 z 24. října 2012 a výše citovaného vyjádření českého Ministerstva zemědělství k NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 998/2003/ES ze dne 26. května 2003: "/.../ že po přechodné osmileté období od účinnosti nařízení – tj. do 30. září 2012 – je zvíře považováno za identifikovatelné, pokud má zřetelně čitelné tetování nebo elektronický systém identifikace (elektronický čip), po této lhůtě bude zvíře považováno za identifikovatelné pouze v případě, že bude označeno elektronickým systémem identifikace (elektronickým čipem).", je možné, že některý z tvůrců a předkladatelů výše zmíněné předmětné vyhlášky si nevšiml, že datum 30. září 2012 a nařízení o identifikovatelnosti zvířete čipem po tomto datu se vztahuje POUZE NA ZVÍŘATA CESTUJÍCÍ MEZI ZEMĚMI EU NEBO DO EU PŘIJÍŽDĚJÍCÍ APOD. (viz. již výše zmíněné NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 998/2003/ES ze dne 26. května 2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a o změně směrnice Rady 92/65/EHS ).

...Vyslechnuto :  městské obvody Ostravy vyberou na poplatcích ze psů ročně cca 10,2 mil. Kč, přičemž náklady na výběr a správu jsou odhadem 4,5 mil. Kč (platy úředníků, nezapočítáno vybavení, poštovné apod.). Cílem čipování není nic jiného než zvýšení příjmů z této daně, aniž by plátce měl z této daně jakýkoli užitek (vyjma např. sáčků na výkaly za cca 50 Kč). Dále že byla zvolena varianta nařízení využít nejdražší možnou variantu - nejlevnější alternativa je adresář za 5,50 (s výhodou okamžitého zjištění majitele), druhou variantou je tetování za cca 90 Kč.",

 


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

Poděkování - - - Neočipovaní psi nebudou od nového roku naočkovaní proti vzteklině

2013-01-16 12:34:21

PODĚKOVÁNÍ - 536 podpisů už je za námi a jedeme dál !

Dámy a pánové , dovoluji si tímto poděkovat všem příznivcům , kteří připojili podpis pod naší peticí ! Diskutuje tu více občanů a nejsou to jen příznivci petice i . Jsem smířen s pomluvami či jinými údery pod pás a to jde "jen" o naše pejsky . Dovoluji si tímto požádat aktivní a hlavně ochotné a schopně příznivce o další aktivní přístup . Jako spoluautor petice chci vědět , kdo je ochotný se podílet i na případném jednání s autory sporné "čipovací" vyhlášky 9 / 2012 . I když už páni konšelé byli k jednání vyzváni , zatím se i námi zvolení zástupci ani neozvali . Dnes /15.3.2013/ už více než 536 podpisů je pro ně asi málo , zdá se , že někteří konšelé znají a potřebují občany jen před volbami . Byl bych velmi rád , kdybych se snad mýlil . Dovoluji si připomenout , že i vláda ČR nedávno ustoupila ve dvou velice závažných bodech svého programu a že z původně povinné účasti v II.pilíři penzijní reformy a z povinných t.zv. sKARET jsou záležitosti pro občany DOBROVOLNÉ ! Pokud by stejně dopadla i vyhláška č. 9 / 2012 , já osobně bych byl spokojený ! Pochopitelně bych rád znal i názory či návrhy ostatních příznivců . Ještě jednou díky všem příznivcům , které prosím o další aktivní přístup v získáváni dalších občanů a sympatizantů a to nejen v Ostravě , nejen ve svých rodinách , nejen mezi svými přáteli a spolupracovníky.

Hezký víkend i další dny vám přeje Dedahad a ŠŠ.

Budějcká Drbna (tisková zpráva) Majitelé psů v České republice mají ještě čtyři měsíce na to, aby nechali svá ... Štítky čipování, zvířata, veterinář, pokuta, Státní veterinární správa.


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

ODKAZY

2012-12-29 14:28:18
P.S. VR^NEMUSÍ  ČIPOVAT  např. : ČESKÉ BUDĚJOVICE , TEPLICE,  BRNO, OPAVA, HLUČÍN, OLOMOUC, ZLÍN, ZNOJMO, JIHLAVA, BŘECLAV, TŘEBÍČ, BOHUMÍN, NOVÝ JIČÍN, BÍLOVEC, STUDÉNKA, FULNEK, FRÝDLANT n.O., PŘÍBOR, KLIMKOVICE, TŘINEC, ORLOVÁ, KOPŘIVNICE, KYJOV, VSETÍN, ZÁBŘEH, PROSTĚJOV, VÍTKOV, VYŠKOV, MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, TELČ, JABLUNKOV, RATÍŠKOVICE, SVITAVY, KROMĚŘÍŽ ,....................  !
 
Zasedání zastupitelstva MMO, kde bude m.j. projednána OZV ... / 2013  t.zv. čipovací vyhláška  dne 20.3.2013 v cca 9.00 hod : http://www.ostrava.cz/cs/urad/mesto-a-jeho-organy/zastupitelstvo-mesta/terminy-zasedani/terminy-zasedani-na

http://www.rozhlas.cz/zpravy/regiony/_zprava/1157132     CHOVATELKA  KVĚTA  v ČRo  ! ! !

http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/vysledky_hlasovani/vo1014/z201205/0024.html

http://www.altercan.com/cipy/DataMars-Mikrocip-DataMars.html

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:03:39:32003R0998:CS:PDF

http://eagri.cz/public/web/file/53398/Duv_tetovani_psu_net.pdf

http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/100049452.html

http://www.mikrocipy.cz/mikrocipy1%20cz

 

 

 


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

Jedna z možností od 1.1.2014 - další možností je "emigrace" z Ostravy !

2012-12-29 14:25:29

Nelinka /........ , ........, ..... , ......., .......,/ se na území statutárního města Ostravy převážně nezdržuje a je v Ostravě pouze vyjímečně  !

Budeme muset tento slogan používat , nebo zvítězí zdravý rozum - kompromis - dobrovolné čipování třeba i s bonusem  ?


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - OstravaSdílet tuto petici

Pomozte této petici získat víc podpisů.

Jak petici propagovat?

  • Sdílejte petici na své facebookové zdi a ve skupinách souvisejících s tématem vaší petice.
  • Spojte se s přáteli
    1. Napište zprávu s vysvětlením, proč jste tuto petici podepsali. Lidé ji totiž podepíší spíše, když budou chápat, o jak důležité téma se jedná.
    2. Zkopírujte adresu webových stránek této petice a vložte si ji do vlastní zprávy.
    3. Pošlete zprávu přes e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...