Výzva na podporu humanitních a sociálněvědních oborů

Kontaktujte autora petice

Zcela aktuální Prohlášení Asociace děkanů filozofických fakult ČR k 28. 3.  

2023-03-22 15:29:19

My, děkanky a děkani filozofických fakult ČR, dlouhodobě upozorňujeme na kritické podfinancování humanitních a společenskovědních oborů na českých vysokých školách. Za nepřijatelné považujeme zejména platové podmínky vyučujících, kteří za stejnou práci na pozici odborných asistentů či docentů dostávají podstatně nižší mzdu než jejich kolegové z jiných fakult či učitelé v regionálním školství. Proto plně podporujeme protesty našich akademických obcí a jsme připraveni účastnit se  dalších jednání s MŠMT i s reprezentacemi vysokých škol. V rámci dosavadních kroků MŠMT pozitivně hodnotíme sestavení pracovní skupiny, která má řešit nejen problematiku rozdílného financování fakult, ale především podfinancování vysokého školství obecně. Tento postup vítáme a věříme v úspěšný výsledek jednání, který přinese ještě v letošním roce do rozpočtu vysokých škol přislíbené prostředky zhruba ve výši 1 miliardy, které vyřeší aktuální krizovou situaci humanitních a společenskovědních oborů. Zároveň podporujeme další jednání o změnách metodiky financování vysokých škol. Filozofické fakulty mají ve vysokoškolském vzdělávacím systému nezastupitelnou roli. Spektrem oborů, které zajišťují a rozvíjejí, vykonávají významnou službu pro stát, a proto pro ně požadujeme důstojné podmínky, srovnatelné s jinými segmenty vysokého školství.  
Za Asociaci děkanů FF ČR   Robert Antonín, děkan FF OU Jan Stejskal, děkan FF UP


Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Do protestu zbývá devět dnů...

2023-03-19 13:56:02

Z mnoha aktuálních mediálních výstupů vybíráme: Od 18:40 vysvětluje děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity Robert Antonín, proč a jak se chystají naše školy protestovat.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/223411058070318/

Na stránkách www.hodinapravdy.cz již naleznete soupis postupně se přidávajících fakult a harmonogram jejich aktivit.


Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Olomouc a Hodina pravdy / Praha zveřejňují harmonogram aktivit ke Dni učitelů

2023-03-15 16:35:42

Vážení přátelé, kteří se chystáte přidat k protestům. V tuto chvíli jsou již jasné dva konkrétní harmonogramy vážící se k Hodině pravdy:
Na FF UP V Olomouci proběhne 28. března od 12:00 v rámci běžící výuky informování studentů o podfinancování (nejen) sociálněvědních a humanitních oborů tuzemských VŠ, prezentaci i podklady dodáme v příštím týdnu. Od 13:00 se na nádvoří budovy Křížkovského 10 sejde protestní shromáždění a nebudeme-li mít včas patřičnou odezvu z Vlády ČR, bude vyhlášena stávka. Zváni jsou kolegyně a kolegové z blízkých fakult (Brno, Ostrava, Opava…), ale i z dalších pracovišť v ČR. Brzy bude založena speciální událost na facebooku.

- K FF UK se vztahuje série vlastních akcí, které naleznete zde: https://fb.me/e/2B7B1GQCB. Při této příležitosti vznikly rovněž stránky

www.hodinapravdy.cz       

Kolektivně či individuálně se můžete ve svých aktivitách řídit podle těchto událostí, jež ještě budou rozpracovány, a zašleme vám i jednoduchý manuál možného postupu na vašem vlastním pracovišti tak, aby efektem bylo co nejširší informování a maximální mediální ohlas na Den učitelů, a to na co nejvyšším počtu fakult či s vysokou účastí na místech realizace. Opětovně vyzýváme, abyste se navzájem shodli na postupu především na úrovni kateder. Koncept Hodiny pravdy je průběžně konzultován s vedením Asociace děkanů filozofických fakult.


Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

K Hodině pravdy, update a výzva

2023-03-09 09:49:51

Vážení přátelé,
na denní bázi přicházejí další vyjádření podpory (mimo jiné AS UJEP) a včera v Praze proběhla zásadní odborová koordinační schůzka. V následujících dnech budou organizována dílčí setkání odborů či akademické obce na jednotlivých fakultách a skrze naše obvyklé kanály (direct mailing signatářům petice a fb skupina a událost) budou zaslány modelové instrukce a výzvy k Hodině pravdy 28. března. Zároveň shromažďujeme a poskytneme materiály argumentující důvody našeho protestu. V tuto chvíli disponujeme více než 3000 kontaktů, s nimiž můžeme být okamžitě ve spojení. Aby byla koordinace zanesena až do úrovně kateder a jednotlivých pedagogů, prosíme o další vlnu podpory: Informován je ten, kdo podepsal petici, která umožňuje hromadnou obsílku, případně se přihlásil k fb Hodiny pravdy (přes 1000 followerů). Ideální je proto ještě jednou vybídnout kolegy z pracovišť k zapojení se, abychom v dalších týdnech využili veškerého potenciálu. (https://fb.me/e/3gEmVeepQ)
Další z mediálních výstupů s novými informacemi zasíláme zde, od 6:17: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/423231100030306/

 


Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Hodina pravdy o hodnotě vzdělávání v ČR se blíží... Nastane 28. března ve 12:00

2023-03-04 18:02:22

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Jednoznačná podpora Vysokoškolského odborového svazu!

2023-02-27 13:15:17

/Připojte se k Hodině pravdy, https://fb.me/e/3gEmVeepQ
přeposílejte, informujte kolegy a okolí. Přesná podoba se bude tvořit společně - a bude citelná!/

Vysokoškolský
odborový svaz reaguje: Srozumitelně, věcně, jednoznačně.24. února 2023 Odbory vysokých škol varují před odlivem akademických a vědeckých pracovníkůVýbor Vysokoškolského odborového svazu (VOS) jednoznačně podporuje požadavky Asociace děkanů filozofických fakult, Asociace právnických fakult a apely obsažené v petičnívýzvě na podporu humanitních a sociálně-vědních oborů, které formulovali signatáři z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.VOS dlouhodobě upozorňuje na nebezpečné podfinancování vysokých škol. Začínají se propastně zvětšovat rozdíly mezi financováním vysokých škol a regionálního školství a z vysokých škol začínají odcházet vysokoškolští učitelé. Největší nespokojenost s úrovní mezd panuje především na humanitních a sociálně-vědních pracovištích.Kvalita výuky na vysokých školách začíná být ohroženaJiž dnes vidíme odliv akademických a vědeckých pracovníků z prostředí univerzit. To nutně povede ke snížení kvality výuky na vysokých školách v době, kdy na vysoké školy začínajípřicházet demograficky nejsilnější ročníky studujících za poslední období. Hrozí výrazné oslabení vědeckovýzkumného potenciálu České republiky, který je klíčový nejenom pro mezinárodní konkurenceschopnost, ale i schopnosti čelit přicházejícím společenským výzvám. Vedle hledání systémového řešení nerovností je nutné ihned stabilizovat systém,a proto požadujeme finance na okamžité zvýšení mezd, které by měly být především určeny na vyrovnání velkých rozdílů ve mzdách lidí na stejných pozicích na jednotlivých fakultách. Investice do vysokých škol a vědy je pro naši budoucnost naprosto zásadní VOS požaduje, aby pro financování univerzit byl určen jasný podíl peněz z rozpočtu ministerstva školství, nebo by měl být stanoven podíl rozpočtu univerzit na HDP.Adekvátní navýšení financí spojené se systémovými změnami jsou nezbytnou podmínkou změn na vysokých školách, má-li být české vysoké konkurenceschopné se světem. Investice do vysokých škol a vědy je pro naši budoucnost naprosto zásadní.Petr Baierl,předseda Vysokoškolského odborového svazu


Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Hodina pravdy na Den učitelů!

2023-02-27 06:49:53

Problematika fatálně podfinancovaných sociálněvědních a humanitních oborů, potažmo značné části vysokého školství, kterou jsme otevřeli, stále není rozhodujícími institucemi seriózně uchopena.
Rozhodli jsme se proto v součinnosti s Asociací děkanů FF, odborovými organizacemi a senáty některých fakult k následující výzvě. Ta by měla být dle vnitřních norem fakult provázena stávkovou pohotovostí či stávkou.
V úterý 28. března, tedy na Den učitelů, vyhlašujeme tzv. Hodinu pravdy: Během té budou veřejnost a studenti vysokých škol otevřeně informováni o naprostém zanedbání univerzitního vzdělávání a ostudně podhodnocených mzdách, které ani zdaleka neobstojí v tuzemském kontextu natož v mezinárodním srovnání.
Jsme připraveni podílet se na stávkové pohotovosti či stávce.
Naše požadavky jsou přitom prosté: Zrovnoprávnění tarifů mezi obory na tuzemských vysokých školách a navýšení jejich rozpočtu tak, aby mzdy dosahovaly úrovně odpovídající prestiži a osobní investici pedagogů a vědců dotčených fakult a vědeckých pracovišť.
Již v tuto chvíli konstatujeme, že téměř roční snaha o vyjednávání nevedla k patrným posunům a vnitřní dluh segmentu stále stoupá. Za tento stav jsou spoluzodpovědné zcela konkrétní osoby, které by měly být v případě dalších odkladů ze svých pozic odvolány.
Využijeme všech prostředků a strategií k dosažení těchto cílů, protože jejich ignorance likviduje experty/ky, snižuje konkurenceschopnost našich pracovišť, dostává přední specialisty/ky do životních a kariérních pastí a ve výsledku poškozuje náš stát a jeho budoucnost.
Sama Česká republika stojí na odkazu humanitních a sociálně-vědních myslitelů!

Níže naleznete odkaz na událost, k níž se lze přidat a využít její potenciál ke koordinaci aktivit na vlastním pracovišti i v republikovém kontextu.
Stejnou roli plní i fb skupina PROTESTU, jejíž adresu rovněž přikládáme.
Veškerý feedback můžete směřovat i přímo do komentářů petice. 

https://fb.me/e/3gEmVeepQ

https://www.facebook.com/Protest-proti-podfinancov%C3%A1n%C3%AD-soci%C3%A1ln%C4%9Bv%C4%9Bdn%C3%ADch-a-humanitn%C3%ADch-obor%C5%AF-na-V%C5%A0-109952438448153Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Podpůrná prohlášení senátů!

2023-02-26 18:57:57

Komunita reprezentující sociálněvědní a humanitní obory se dává do pohybu.
Níže naleznete podpůrná vyjádření senátů jednotlivých fakult mnoha tuzemských univerzit, k nimž připočtěte hlas z Akademie věd ČR a samozřejmě pevný postoj Asociace děkanů filozofických fakult. Děkujeme za synergii, jednotu a jednoznačnou obhajobu našich oborů, kolegyň a kolegů. Tato podpora je nejsilnější od roku 1989, nedovolíme, aby byl absurdní stav, v němž existujeme, nadále vydáván za normu.    
Vzápětí představíme výzvu s požadavky, podobou i datací budoucích akcí.  

Usnesení AS FF UK ze dne 9. 2. 2023  AS FF UK konstatuje, že mzdová situace zaměstnanců FF UK je z důvodu jejího dlouhodobého podfinancování dále neúnosná. AS FF UK apeluje na vedení Univerzity Karlovy, aby neprodleně zahájilo kroky k nápravě nepřijatelné mezifakultní nerovnosti, kdy akademici na stejných pozicích dostávají za stejně kvalitní vědu a výuku výrazně odlišnou mzdu. AS FF UK podporuje vedení FF UK v jeho krocích vedoucích k nápravě současné kritické situace, a to jak při jednání s rektorátem o principech rozdělování prostředků na provoz jednotlivých fakult UK, tak při jednáních s MŠMT prostřednictvím Asociace děkanů Filosofických fakult. AS FF UK zároveň vyzývá členy akademické obce FF UK, aby se připojili k chystaným protestům a připravili se na stávkovou pohotovost.  

Sdělení předsedy AS FF OU ke stanovisku ze dne 9. 2. 2023 AS FF OU na včerejším jednání přijal podpůrné stanovisko k aktivitám Asociace děkanů Filozofických fakult v otázce financování humanitních oborů v ČR. Znění stanoviska bude v řádné lhůtě zveřejněno a k dispozici.  

Prohlášení AS FF UPCE ze dne 13. 2. 2023 k usnesení AS FF UK z 9. 2. 2023 Akademický senát Fakulty filozofické Univerzity Pardubice reaguje na usnesení AS FF UK ze dne 9. 2. 2023 ohledně dlouhodobého podfinancování humanitních a sociálně vědních oborů a nepřijatelné mezifakultní nerovnosti ve mzdovém ohodnocení, kdy „akademici na stejných pozicích dostávají za stejně kvalitní vědu a výuku výrazně odlišnou mzdu.“ AS FF UPCE vyzývá AS UPCE, aby v součinnosti s vedením univerzity inicioval analýzu porovnávající rozdělování mzdových prostředků na jednotlivých fakultách a pozicích Univerzity Pardubice a jejich transparentní zveřejnění. Žádáme vedení Univerzity Pardubice, aby provedlo právní analýzu, zda rozdělování mzdových prostředků není v rozporu s právními předpisy ČR a usnesením Ústavního soudu I.ÚS 2820/20 ze dne 31.8. 2021. Akademický senát FF UPCE, podobně jako AS FF UK, podporuje vedení Fakulty filozofické Univerzity Pardubice v krocích vedoucích k nápravě současné kritické situace vzniklé v důsledku dlouhodobého neřešení uvedených problémů, a to jak při jednání s rektorátem, tak při jednání s MŠMT prostřednictvím Asociace děkanů filozofických fakult. Zároveň AS FF UPCE vyzývá členy akademické obce, aby se v případě neřešení uvedených problémů připravili na stávkovou pohotovost.  

Usnesení AS FF UHK ze dne 16. 2. 2023  Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové na svém třetím zasedání v červenci 2022 podpořil petici „Výzva na podporu humanitních a sociálněvědních oborů“. Nyní konstatujeme, že zatím nedošlo k takovému řešení, které by vedlo k nápravě situace nebo k rozptýlení obav zaměstnanců filozofických fakult v České republice. Současná rozjitřená situace kolem mezd na filozofických fakultách v České republice nás vede k vyjádření důrazné podpory všem iniciativám, které upozorňují na kritickou situaci spojenou s podfinancováním filozofických fakult a stavem mezd jejich zaměstnanců, na ohrožení humanitních a sociálněvědních oborů na vysokých školách v České republice. Akademický senát FF UHK chápe vyvíjené úsilí akademických senátů filozofických fakult, Asociace děkanů filozofických fakult, odborových organizací a dalších orgánů a aktérů na vysokých školách v České republice jako oprávněné pokusy o řešení stávající kritické situace a vyzývá k tomu, aby fakultní i univerzitní orgány, další zainteresovaní aktéři ve svém úsilí na svých fakultách, univerzitách a v jednání s MŠMT a vládou České republiky vytrvali. Všem, kteří s porozuměním chápou tyto iniciativy, děkujeme za projevenou podporu a solidaritu.    

Usnesení AS FF JU ze dne 20. 2. 2023 AS FF JU vyjadřuje plnou podporu aktivitám Asociace děkanů filozofických fakult a dalších aktérů směřujícím k řešení neudržitelného podfinancování humanitních oborů v ČR. Za zvláště urgentní téma přitom považujeme narovnání mzdových podmínek akademických pracovníků filozofických fakult ČR.   Zároveň vyzýváme vedení JU, aby neprodleně narovnalo diskriminační podmínky v rozpočtu univerzity ve vztahu k FF JU.   AS FF JU deklaruje připravenost participovat na koordinaci a naplnění veškerých dalších kroků, které povedou k účinné nápravě, a to v součinnost s ostatními senáty a dalšími institucemi filozofických fakult ČR.    

Usnesení AS FF MU ze dne 20. 2. 2022 Vyjadřujeme solidaritu s představiteli humanitních oborů, kteří jsou podhodnoceni při oceňování výsledků své práce, a podporujeme jejich úsilí směřující k nápravě stávající situace. Současně si uvědomujeme mnohovrstevnatost a komplexnost problematiky postavení a prestiže humanitních oborů, jak je řešena v rámci jednotlivých univerzit a dalších vědeckých institucí, jejichž autonomii je třeba i v této věci respektovat. S vědomím, že největší část odpovědnosti spočívá na samotných proponentech humanitních disciplín apelujeme na reprezentaci odpovědnou za stav vzdělávání a výzkumu v ČR, aby k jejich hodnocení a oceňování přistupovala s tím, že humanitní disciplíny hrají významnou roli v současné společnosti a jejich role spolu s ostatními vědními obory, je důležitá pro celkové porozumění problémům v naší společnosti a jejich řešení. Je nutné, aby byly humanitní disciplíny uznávány a zahrnuty do vzdělávacích programů, aby pomohly budovat silnou a udržitelnou společnost, která je založena na pochopení a respektu k různorodosti, kritickému myšlení a schopnosti komunikovat efektivně s lidmi z různých kulturních, sociálních a jazykových prostředí. Tyto dovednosti jsou nezbytné pro řešení složitých společenských problémů, kterým čelíme dnes, ať už se jedná o klimatické změny, společenskou nerovnost, chudobu či nejrůznější formy nespravedlnosti. Společenská relevance humanitních a sociálních věd je tedy nejen v aktuální světové situaci nezpochybnitelná. Je proto šokující, že společenské a finanční ohodnocení vědců těchto oborů tomu zdaleka neodpovídá. Toto se týká v mnoha ohledech i Masarykovy univerzity, a proto se Akademický senát FF MU připojuje k výzvám ostatních akademických senátů filozofických fakult v České republice a podporuje petiční „Výzvu na podporu humanitních a sociálně vědních oborů“, stejně jako aktivity Asociace děkanů filozofických fakult ČR směřující k řešení nerovných platových podmínek akademických pracovníků filozofických fakult a žádá jejich narovnání.  

Usnesení AS FF UP ze dne 22. 2. 2023 Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci tímto vyjadřuje hluboké znepokojení nad dlouhodobě neřešenou otázkou podfinancování humanitních a sociálně-vědních oborů a filozofických fakult v celé ČR, a zejména nad nedůstojnou výší tarifních mezd, které akademičtí pracovníci na filozofických fakultách pobírají. Mzdy učitelů s doktorským vzděláním působících na vysoké škole jsou často nižší než platy učitelů na základních školách. Se znepokojením též vnímáme postupný propad podílu financí, které ze státního rozpočtu přicházejí do vysokého školství jako celku. AS FF UP plně podporuje děkana FF UP a Asociaci děkanů filozofických fakult v aktivitách usilujících o nápravu tohoto stavu. AS FF UP podporuje odbory FF UP při vyjednávání o mzdách, v přípravě souvisejících protestních akcí, i v přípravě dalších legitimních nástrojů směřujících k dosažení našich oprávněných požadavků. AS FF UP vyzývá členy akademické obce FF UP, aby se připojili k chystaným protestům a připravili se na stávkovou pohotovost. AS FF UP vyzývá rektora UP, aby v co nejkratší době podnikl veškeré potřebné kroky, které povedou k odstranění stávající mzdové nerovnosti na UP. Aby za obdobnou práci ve výuce a vědě na stejných pracovních pozicích pobírali všichni akademičtí pracovníci důstojné a konkurenceschopné mzdy v obdobné výši napříč celou univerzitou. AS FF UP vyzývá vládu ČR a ministra školství, aby se začali zabývat nedůstojnými mzdami akademických pracovníků na filozofických fakultách veřejných vysokých škol, které jsou financovány ze státního rozpočtu. Aby přijali systémová opatření, která odblokují stávající zakonzervovaný stav dělení prostředků na veřejných vysokých školách, jenž historicky vychází z dnes již neobhajitelných rozdílů v tzv. koeficientech ekonomické náročnosti. Aby současně poskytli rychlou finanční pomoc filozofickým fakultám, jejichž zaměstnanci se navzdory stupni dosaženého vzdělání, vědecko-pedagogické praxi i společenskému významu jejich profese v řadě případů propadají do tíživé příjmové situace. AS FF UP vyzývá vládu ČR a ministra školství k zajištění adekvátních podmínek, které umožní naplnění smyslu Zákona o vysokých školách, jenž v § 1 definuje vysoké školy následovně: „Vysoké školy jako nejvyšší článek vzdělávací soustavy jsou vrcholnými centry vzdělanosti, nezávislého poznání a tvůrčí činnosti a mají klíčovou úlohu ve vědeckém, kulturním, sociálním a ekonomickém rozvoji společnosti tím, že: [...] hrají aktivní roli ve veřejné diskusi o společenských a etických otázkách, při pěstování kulturní rozmanitosti a vzájemného porozumění, při utváření občanské společnosti a přípravě mladých lidí pro život v ní [...].“

Usnesení AS FF UJEP ze dne 22. 2. 2023
Akademický senát FF UJEP bere na vědomí usnesení AS FF UK, přijaté na zasedání 9. 2. 2023. Konstatuje, že i mzdová situace zaměstnanců FF UJEP je z důvodu jejího dlouhodobého podfinancování neúnosná a frustrující. Připojuje se k Výzvě na podporu humanitních a společenskovědních oborů FF UP v Olomouci a podporuje vedení FF UJEP v jeho krocích vedoucích k nápravě současné kritické situace při jednáních s MŠMT prostřednictvím Asociace děkanů Filosofických fakult. AS FF UJEP dále apeluje na vedení Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, aby se začalo zabývat mezifakultní nerovností, kdy akademici na stejných pozicích dostávají za stejně kvalitní výuku a vědu výrazně odlišnou tarifní mzdu. Vyzývá zároveň členy akademické obce FF UJEP, aby se připojili k případným protestům a připravili se na možnou stávkovou pohotovost.

Usnesení AS FHS UK ze dne 23. 2. 2023 AS FHS UK vyjadřuje hlubokou nespokojenost s oceněním práce akademiků a akademiček humanitních a sociálněvědních oborů, které na UK často nedosahuje ani hranice minimální důstojné mzdy pro Prahu – 39 974 Kč.
AS FHS UK podporuje vedení UK ve snaze dosáhnout významného navýšení státních prostředků na vysoké školy.
AS FHS UK vyzývá vedení UK, aby předložilo takový model rozdělení finančních prostředků mezi součásti UK, který umožní všem fakultám stejné mzdové ohodnocení za srovnatelnou práci jejich akademiků a a akademiček.

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Další mediální ohlasy a podpora

2023-02-19 15:31:53

Dnes naši výzvu s poukazem na absurditu situace podpořil Josef Středula i Apolena Rychlíková na vlnách Českého rozhlasu:
Apolena Rychlíková: Nedůstojné mzdové podhodnocení vysokoškolských pedagogů humanitních oborů je celospolečenskou ostudou | Plus (rozhlas.cz)


Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Článek s mnoha přesahy! Děkujeme Zuzaně Válkové!

2023-02-15 17:12:46

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v OlomouciSdílet tuto petici

Pomozte této petici získat víc podpisů.

Jak petici propagovat?

  • Sdílejte petici na své facebookové zdi a ve skupinách souvisejících s tématem vaší petice.
  • Spojte se s přáteli
    1. Napište zprávu s vysvětlením, proč jste tuto petici podepsali. Lidé ji totiž podepíší spíše, když budou chápat, o jak důležité téma se jedná.
    2. Zkopírujte adresu webových stránek této petice a vložte si ji do vlastní zprávy.
    3. Pošlete zprávu přes e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...