Zachraňme knihovnu v Záhřebské ulici !

Kontaktujte autora petice

Protestní stánek - akce Zažít město jinak - 19.9.2015 v Belgické ulici

2015-10-21 15:10:57

Děkujeme za všeobecnou podporu našeho protestního stánku na akci "Zažít město jinak" dne 19.9.2015 v Belgické ulici. 

 

Fotografie z akce naleznete na našich stránkách.

 

Prosíme o další šíření petice mezi všemi věrnými.

 

Díky za Vaši dosavadní podporu !

 

 

 


JUDr. Petr Frischmann, Ph.D.

Petiční stánek na podporu knihovny v Záhřebské ulici - 19.9.2015 - Zažít město jinak

2015-09-14 08:55:18

Podpořte nás prosím dne 19.9.2015 na akci  "Zažít město jinak"

Petiční stánek na podporu knihovny v Záhřebské bude umístěn v Belgické ulici.

http://zazitmestojinak.cz/indexe11f.html?post_type=locations&p=2212

Budeme rádi, pokud tuto informaci pomůžete rozšířit mezi svými známými a přáteli.

Těšíme se na Vás

 

 

 


JUDr. Petr Frischmann, Ph.D.

Majitelé nebytových prostor vyšli vstříc potřebám knihovny a snížili požadované nájemné téměř na polovinu !!!

2015-09-06 20:54:07

Přátelé,    

majitelé nebytových prostor (Bytové družstvo Záhřebská 158) vyšli vstříc potřebám knihovny a ve svém dopise ze dne 10.8.2015 informovali vedení Městské knihovny v Praze o novém návrhu dle kterého jsou namísto původně požadované ceny nájmu ve výši 150 kč/m2 ochotni uzavřít novou nájemní smlouvu za cenu téměř poloviční, a to za 80Kč/m2 (!!!)  

Jsem rád, že mohu tuto dobrou zprávu tlumočit a současně děkuji jménem všech Bytovému družstvu Záhřebská 158 za vstřícnost.  

Pevně věříme, že tento velkorysý návrh Městská knihovna akceptuje a umožní tak další fungování knihovny.

Prosím šiřte naši petici dále !

PF.

 

 

 


JUDr. Petr Frischmann, Ph.D.

Nepřehlédněte prosím číslo 6/2015 Novin Prahy 2 - strana 3 je věnována problematice knihovny

2015-06-03 17:52:41

Nepřehlédněte prosím číslo 6/2015 Novin Prahy 2  -  strana 3 je věnována problematice knihovny :  

 

http://www.praha2.cz/file/T6l1/06npd-d.pdf  


JUDr. Petr Frischmann, Ph.D.

Zápis z 5. zasedání kulturní komise RMČ Praha 2 konaného dne 29. 4. 2015

2015-05-26 18:48:57

Zápis z 5. zasedání kulturní komise RMČ Praha 2 konaného dne 29. 4. 2015

(Originál zápisu je uložen v OKSVV ÚMČ Praha 2)   Čas jednání: 16.00 – 17.30   Přítomní členové: Jaroslav Šolc, předseda komise (od 16.13), Jana Cagašová, Ilona Chalupská, Marek Jeníček, Miloš Kmoníček, Bedřiška Kotmelová (do 17.10), Ondřej Machů, Karel Stibor, Martin Vrba (od 16.50) Nepřítomni: Tomáš Kepka, Jan Recman Stálý host: Albert Kubišta (do 16.33) Hosté: Lenka Indrová, ředitelka Knihovny na Vinohradech; Otto Schwarz, Michal Uhl, zastupitelé MČ Praha 2; Jaroslav Petrásek, předseda Komise pro výchovu a vzdělávání MČ Praha 2 (od 16.15)  

Program: 1) Ke schválení programu 5. zasedání kulturní komise 2) Ke schválení zápisu z minulého zasedání 3) K možnostem rozvoje Knihovny na Vinohradech (hostem ředitelka KnV, paní Indrová) 4) Ke knihovně v Záhřebské, z podnětu KVV (hostem předseda Komise pro výchovu a vzdělávání, pan Petrásek) 5) Info o podpisu memoranda MČ Praha 2 s Klubem M. Horákové 6) Info o pamětní desce a publikaci k výročí náletů, pozvánka na odhalení desky 7) Info o Lodích na vodě a pozvánka na další akce, jež P2 spolupořádá 8) Info o projednání grantů v Radě MČ P2 dne 27. 4. 9) Náměty členů Kulturní komise na kulturní a společenské akce, na zapojení organizací v Praze 2 10) Různé    

Ad 1) Členka Chalupská na žádost předsedy komise navrhuje změnu programu tak, aby oba body ke knihovnám přišly na řadu až po ohlášeném pozdním příchodu předsedy. Hlasování:    Pro: 7    Proti: 0      Zdržel se: 0   Ad 2) Kulturní komise schválila zápis ze svého 4. jednání 29. 3. 2015. Hlasování:    Pro:  6    Proti: 0      Zdržel se: 1 (členka Kotmelová nebyla na minulém jednání přítomna)  

 

Ad 5) Info o podpisu memoranda MČ Praha 2 s Klubem M. Horákové Pomník obětem totality, jejichž symbolem je popravená dr. Milada Horáková, bude stát do tří let v zahradě Ztracenka. Po podpisu memoranda (slavnostní akt 21. 4. 2015) bude vypsáno výběrové řízení na podobu pomníku. Členové komise berou podpis memoranda na vědomí. Člen Stibor se pouze ptá, kolik podstavců pro sochy (arch. Gavlas počítal v úpravě Ztracenky se třemi) bude pro pomník využito – odpovídá členka Chalupská, že to bude záležet na podobě vítězného návrhu.  

Ad 6) Info o pamětní desce a publikaci k výročí náletů, pozvánka na odhalení desky Tajemnice Veselá informuje o zhotovení desky, připomíná datum slavnostního odhalení 7. 5. s tím, že od téhož data budou k dispozici i sborníky příběhů pamětníků náletu. Výstava Popel Popeleční středy se stěhuje nastálo do bunkru Folimanka, kde prvně bude k vidění při prohlídce 16. 5.  

 

Ad 3) K možnostem rozvoje Knihovny na Vinohradech (hostem ředitelka KnV, paní Indrová) Předseda komise Šolc vítá ředitelku KnV Indrovou a prosí ji o představení knihovny. Indrová: je ráda, že na Praze 2 existuje alternativa Městské knihovně, nabízející na rozdíl od MK osobní přístup ke čtenářům, navzdory stěhováním si udržela dva tisíce zákazníků, díky Praze 2 za zachování 130 let tradice, vyzdvihuje dobrou dopravní dostupnost KnV, zacílení na seniory a na děti; mezi členy komise kolují dvě výroční zprávy KnV; předseda se ptá, kdo z členů navštívil KnV – pouze on, Chalupská a Kotmelová (pro srovnání – v MK Záhřebská byli Šolc, Chalupská a Uhl); Šolc se ptá, zda by KnV byla schopna zvládnout např. dvojnásobné navýšení kapacity – Indrová, že ano, ale za zvýšení finančního příspěvku městské části na dokupování knihovního fondu a na nové knihovnice; Indrová podotýká, že dělají programy pro děti a že i školám stojí za to přijet, byť z „větší“ vzdálenosti, např. ZŠ Jana Masaryka; členka Kotmelová jako bývalá ředitelka modřanské knihovny konstatuje, že Knihovna na Vinohradech má výborné vedení a že KnV, modřanská a v Letňanech jsou v rámci Prahy vysoce ceněné Předseda dává hlasovat o tom, zda řed. Indrová může zůstat i na projednání dalších bodů Hlasování:    Pro: 8    Proti: 0      Zdržel se: 0    

 

Ad 4) Ke knihovně v Záhřebské, z podnětu KVV (hostem předseda Komise pro výchovu a vzdělávání, pan Petrásek) Předseda informuje o petici za zachování pobočky MK v Záhřebské, o interpelaci zastupitele Tobrmana na ZMČ v březnu 2015, otevření tématu na jednání ZHMP 14. 4., o projednání v Komisi pro výchovu a vzdělávání na podnět ředitele ZŠ Londýnská; vybízí, abychom neřešili, co se mělo či mohlo udělat v minulosti, ale abychom vymysleli, jak správně postupovat dál; připomíná, že knihovny budou tématem pro vyjádření politických stran na str. 3 v červnovém číslu Novin Prahy 2; podotýká, že nepreferuje variantu navrhovanou zastupitelem Uhlem, aby MČ Praha 2 doplatila rozdíl ceny minulého a současně navrhovaného nájmu. Předseda dále informuje o své schůzce s ředitelem Městské knihovny Řehákem ohledně toho, jak daleko jsou jednání MK s SVJ Záhřebská (připomíná, že MČ Praha 2 není jejich účastníkem) a o tom, že místostarosta Grundler poslal žádost náměstkyni primátorky HMP Kislingerové, aby na pobočku MK v Záhřebské vyčlenila více peněz z rozpočtu HMP s cílem zachovat její stávající provoz. V následné diskusi zast. Uhl požaduje, aby pro zachování pobočky v současné lokalitě MČ Praha 2 platila rozdíl v nájmu knihovny ze zisku, který utržila prodejem domu. Dále navrhuje možnost přesunout knihovnu do domu v Šafaříkově ulici, jehož výkup by měl být urychleně dokončen. Zast. Schwarz žádá, aby z KUK vzešel výstup, že je knihovna v Záhřebské obecním zájmem. Předseda KVV Petrásek vysvětluje, jak a proč o Záhřebské jednala jeho komise. Člen Stibor se ptá, zda je nějaký hraniční termín pro vyřešení situace – odp. předseda Šolc, že není, stále probíhají jednání, ovšem bez účasti MČ Praha 2 a není žádoucí je ovlivňovat. Následuje diskuse, zda hlasovat o usnesení, kde bude obecním zájmem rozvoj knihovnictví v Praze 2 celkově (jak navrhuje předseda Šolc), či kde bude v obecním zájmu pouze pobočka MK v Záhřebské (jak navrhují zast. Schwarz a Uhl). Členka Kotmelová upozorňuje, že udělíme-li obecní zájem pouze Záhřebské, bude to vnímáno jako ochota Prahy 2 zvýšený nájem zadotovat. Člen Jeníček nejprve podporuje úmysl zast. Schwarze a Uhla a podává protinávrh, v průběhu diskuse jej však stahuje. Předseda Šolc tedy nechává hlasovat o usnesení: Kulturní komise a)    doporučuje v obecním zájmu zachování a rozvoj knihovnických služeb na území Prahy 2 b)    doporučuje Radě MČ Praha 2 iniciovat jednání o možnosti zachování pobočky Městské knihovny v Praze ve stávající lokalitě (Záhřebská ulice a okolí) vzhledem k přetrvávajícímu zájmu obyvatel Prahy 2 Hlasování:    Pro: 8    Proti: 0      Zdržel se: 1    

 

 

 

Ad 7) Info o výstavě Lodě na vodě a pozvánka na další akce, jež P2 spolupořádá V diskusi shoda členů nad tím, že Lodě na vodě v provedení posledních 2 let (na Rašínově nábřeží zaměření Dovolená v přírodě) nelze v příštím roce jednoduše bojkotovat, pronájem povoluje magistrát, spolupořadatelství bylo řešeno dle přijatých pravidel. Jde o akci tak velkého rozměru, že nelze stoprocentně vyhovět zájmům všech cílových skupin, úplný distanc by bylo zbytečné gesto, ale akce je to opravdu pro obyvatele složitá (mj. z hlediska uzavírek nábřeží při instalaci a demontáži – letos medializovaný problém).  

Ad 8) Info o projednání grantů v Radě MČ P2 dne 27. 4. Šolc informoval, že Rada MČ Praha 2 schválila beze změny rozdělení veřejné finanční podpory dle návrhu ze 4. jednání KUK.   9) Náměty členů Kulturní komise na kulturní a společenské akce, na zapojení organizací v Praze 2 Člen Vrba se ptá na svatojanské akce, členka Chalupská odpovídá, že bohužel letos nejsou finance; lze plánovat na příští rok. Jinak žádné návrhy – předseda Šolc prosí o návrhy na příští jednání.     10) Různé Bez podnětů a připomínek.     Příští jednání kulturní komise se bude konat 27. května 2015 v budově úřadu MČ Praha 2, 5. patro, místnost č. 512.     Zapsala:                                                                                                                               Ověřil dne: 11. 5. 2015

Kateřina Veselá                                                                                                                                 Ing. Jaroslav Šolc

tajemnice komise, OKSVV                                                                                                               předseda komise


JUDr. Petr Frischmann, Ph.D.

www.mojepraha2.cz

2015-05-12 15:01:59

 

Na podporu akce za záchranu knihovny v Záhřebské ulici byly spuštěny nové webové stránky

www.mojepraha2.cz

 

a počet signatářů naší petice přesáhl 800.

 

S pozdravem a optimismem 


JUDr. Petr Frischmann, Ph.D.

Dopis klubu zastupitelů zvolených za ČSSD na Magistrát hl.m. Prahy ze dne 20.4.2015

2015-04-20 20:02:33

JUDr. Petr Frischmann, Ph.D.

Článek v Právu bojující za naši knihovnu

2015-04-20 08:45:59

Hezký týden všem

 


JUDr. Petr Frischmann, Ph.D.

Jelikož jsme do dnešního dne neobdrželi žádnou reakci na emailovou korespondenci adresovanou členům zastupitelstva Magistrátu hl.m. Prahy, byl odeslán prostřednictvím datové schránky k rukám členů Rady hlavního města Prahy dnešního dne tento dopis:

2015-04-16 10:25:12

 

 

Jan Wolf

Člen Rady Magistrátu hlavního města Prahy

Mariánské náměstí 2, 110 00, Praha 1

 

CC: Členové  Rady Magistrátu hlavního města Prahy :

  • Adriana Krnáčová
  • Prof. Ing. Eva Kislingerová
  • Petr Dolínek
  • PhDr. Matěj Stropnický
  • Bc. Libor Hadrava
  • Ing. Michal Hašek
  • Ing. Radek Lacko
  • Hana Nováková
  • RNDr. Jana Plamínková
  • Ing. Mgr. Irena Ropková 

 

v Praze 16.4.2015      

            č. j.: Wolf_15/4/2015

 

Vážený pane radní,

 

dovolte, abychom Vás informovali o existenci občanské iniciativy za zachování pobočky Městské knihovny Praha 2 v Záhřebské ulici současně požádali o Vaši intervenci a pomoc v zájmu urychleného a trvalého řešení celé záležitosti. V  souvislosti s hrozícím zrušením této knihovny vznikla petice občanů, kterou k dnešnímu dni podpořilo již více než 767 občanů. Petice je uveřejněna na stránkách a petiční arch s podpisy přikládáme přílohou této datové zprávy.  

 

Z dostupných tiskových zpráv a z jiných veřejných pramenů vyplývá, že Městská část Praha 2 popírá jakýkoliv díl viny na vzniklé situaci a přesouvá ji na Magistrát hl.m.Prahy.

 

Obracíme se proto na Vás se žádostí o řešení této záležitosti v dobré víře, že společným úsilím najdeme východisko z nepříznivé situace, která s největší pravděpodobností vznikla v důsledku nepromyšlených kroků zodpovědných činitelů v procesu privatizace bytového fondu.

 

Děkujeme

 

Za organizátory občanské aktivity

JUDr. Petr Frischmann, Ph.D.

Jana Masaryka 32, 120 00, Praha 2

 

(podáno prostřednictvím datové schránky)


JUDr. Petr Frischmann, Ph.D.

Tisk píše o boji za záchranu naší knihovny

2015-04-13 12:26:14

JUDr. Petr Frischmann, Ph.D.Sdílet tuto petici

Pomozte této petici získat víc podpisů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...