ZA ZACHOVÁNÍ PODPORY ASISTENTA PEDAGOGA VŠEM DĚTEM SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

cm.jpeg

Vážení,

My, občané České republiky, zejména rodiče, pečující rodiče a pečující osoby s trvalým bydlištěm v České republice, chceme prostřednictvím této petice vyjádřit nesouhlas s navrhovanou změnou vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (dále jen „Vyhláška“) a související změnou nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků (dále jen „Nařízení“).

Dne 1.9.2020 byl Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy předložen návrh změny Vyhlášky č.j.: MSMT-32876/2020, který zásadním způsobem mění možnosti podpory asistenta pedagoga pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Dle ust. § 16 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (dále jen „Školský zákon“) je dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami „osoba, která k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření“. Podpůrnými opatřeními se pak rozumí „nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte, žáka nebo studenta“, a to mimo jiné i podpora asistenta pedagoga. Tato podpůrná opatření má žákům bezplatně poskytovat škola nebo školské zařízení.

Platné znění Vyhlášky v ust. § 5 stanovuje, že asistent pedagoga poskytuje podporu jinému pedagogickému pracovníkovi při vzdělávání „žáka či žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ v rozsahu podpůrného opatření. Novela vyhlášky však formulaci žáci „se speciálními vzdělávacími potřebami“ nahrazuje formulací žáci „s mentálním, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými nebo vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem“. Uvedená změna diskriminačním způsobem vylučuje z podpory poskytované asistentem pedagoga celé skupiny žáků, přestože jim je tato podpora garantována Školským zákonem, jak je uvedeno výše.

Podle návrhu ztratí nárok na asistenta pedagoga např. žáci s tělesným postižením, chronickým onemocněním, závažnými vadami řeči i závažnými specifickými poruchami učení, kteří tuto podporu nyní využívají a ke svému vzdělání ji nezbytně potřebují. Navíc nově nebude možné využívat asistenta pedagoga v základních uměleckých a vyšších odborných školách.

Novela Vyhlášky rovněž ve vztahu s novelou Nařízení, vyřazuje ze systému financování podpůrných opatření pedagogickou intervenci a nechává rozhodování o její realizaci na školách samotných, kdy ji budou učitelé muset vykonávat primárně v rámci svého úvazku. To povede k neochotě škol pedagogickou intervenci zajišťovat, což bude mít negativní dopad zejména na žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí, kterým pomáhá pedagogická intervence následky znevýhodnění zmírňovat.

S ohledem na výše uvedené žádáme, aby Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zvážilo znovu dopad navrhovaných změn Vyhlášky a Nařízení a upravilo jejich formulaci tak, aby všechny děti se speciálními vzdělávacími potřebam, měly i nadále státem garantovanou rovnou příležitost ke vzdělávání a aby byla zachována časová dotace pro pedagogickou intervenci.


Valentina Armandi za nadační fond ČESKÝ MOZEK    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Valentina Armandi za nadační fond ČESKÝ MOZEK bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...