Zachraňme Městský park ve Znojmě!

PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním adresovaná Zastupitelstvu města Znojma, Obroková 1/12, 669 02 Znojmo.

My, níže podepsaní občané, návštěvníci a přátelé Znojma, chápeme nutnost obnovy Městského parku ve Znojmě. Nesouhlasíme však s dosavadním necitlivým a finančně náročným způsobem obnovy, zejména s dalším holosečným způsobem výměny centrální aleje.

a) Znojemský Městský park, založený v roce 1804 a zvelebovaný jako "rodinné stříbro" až do poloviny 20. století, patří ke kulturně-historickému a přírodnímu dědictví našeho města.

b) Podobně jako v roce 2012, kdy byl k našemu zděšení prakticky vymýcen Střední park a kdy jsme jako občanská veřejnost požadovali citlivější přístup k revitalizaci parku (viz naše komuniké z Kina Svět adresované vedení města 16. října 2013), zásadně nesouhlasíme, aby se obdobně postupovalo nyní i v Dolním parku, kde znojemská radnice na rok 2016 plánuje faktickou likvidaci centrální aleje.

c) Masové kácení v Dolním parku by mělo zásadní negativní dopad na životní prostředí ve Znojmě, již tak výrazně zhoršené prohlubujícím se klimatickým suchem a dopravním průtahem, procházejícím souběžně s tímto parkem.

Proto požadujeme:

1.  Aby revitalizace zbývajících částí Městského parku respektovala jeho někdejší kulturně-historické a přírodní hodnoty, byla ekologicky šetrnější, ekonomicky pro město únosnější a aby při ní nebyly ohroženy základní funkce parku;

2. Aby nyní plánovaná obnova Dolního parku byla rozdělena do více částí, které budou realizovány v časovém odstupu nejméně 5 až 10 let, a aby při ní, obdobně jako v jiných moderních evropských městech, byla uplatněna metoda průběžné šetrné dosadby;

3. Aby byla použita jiná náhradní kosterní dřevina, neboť plánovaný javor klen je mohutnou dřevinou vlhkých podhorských poloh s hrubou texturou, která stanovištně neodpovídá vinařskému regionu Znojemska; navrhujeme proto, aby byla zvolena stanovištně vhodnější, nejlépe domácí dřevina, například lípa srdčitá nebo javor mléč;  

4. Aby pro záměr pokládky inženýrských sítí byla navržena taková opatření, která budou v maximální míře šetřit zdravé stromy;

5. Aby podle výše uvedených kritérií upravený záměr revitalizace Dolního parku byl veřejně projednán s občany města Znojma;

6. Aby výše uvedená kritéria byla v budoucnosti uplatněna i při revitalizaci Horního parku.

 

Předem děkujeme za kladné vyřízení naší petice!


Petr Lazárek    Kontaktujte autora petice