Zachraňme údolí Berounky

Ahoj vodáci, přátelé krásné přírody a v neposlední řadě obyvatelé překrásné krajiny kolem řeky Berounky. 

Povodí Vltavy uveřejnilo studii s názvem "Protipovodňová ochrana dolní Berounky - studie retenční nádrže". Odkaz na tuto studii přikládám zde: http://www.pvl.cz/vodohospodarske-informace/ppo-dolni-berounky.

Jedná o vytvoření retenční nádrže, která by měla sloužit v případě povodní pro zadržení vody v případě hrozících povodní. Obrázek o celkové situaci si může udělat každý sám po přečtení výše odkazovaných dokumentů.

Ve skutečnosti se spíše jedná o totální likvidaci údolí Berounky, tak jak ho známe dnes. S krajinou Oty Pavla bychom se mohli definitivně rozloučit. Přišli bychom o kus své historie a spousty chráněných živočichů a rostlin by přišly o svoje životní prostředí. Berounka je zároveň jedna z mála řek, které jsou bez obtíží splavné (a tudíž turisticky zajímavé) po celý rok.

Studie proveditelnosti PVL je v rozporu s definicí suchého poldru. Poldry jsou úložiště vody, jež slouží k protipovodňové ochraně na horním toku řek a potoků, tedy tam, kde povodňová vlna vzniká. Plocha poldru bývá zemědělsky využívána jako travní porost nebo je ponechána jako mokřad. Měly by vznikat tam, kde není zástavba a kde se umožní vodě dostatečný rozliv. Úzké údolí řeky Berounky je pro tento záměr naprosto nevhodné.

O kulturní a přírodní odkaz této části Berounky bychom se měli starat všichni. Ať už tím, že sebereme odhozenou plechovku, když kolem ní jdeme v lese, nebo podepsáním této petice.

Je jen na nás v jakém stavu přenecháme kus něčeho tak krásného a výjimečného budoucím generacím. Proto my, níže podepsaní, zásadně nesouhlasíme s jakoukoliv výstavbou retenční, či jakékoliv jiné nádrže! Chceme zachovat řeku Berounku a její okolí ve stavu v jakém je nyní.  


Michal Urbánek    Kontaktujte autora petice