Za zachování výuky OHS ve Zborovské ulici, Turnov

 

Vážený pane hejtmane Půto,
vážení zastupitelé Libereckého kraje,

 

my, níže podepsaní občané České republiky z řad studentů a absolventů Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy v Turnově (dále jen OHS), rodičů, přátel školy a ostatních obyvatel Libereckého kraje, nesouhlasíme s přestěhováním výuky studijních oborů, které byly tradičně vyučovány v budově ve Zborovské ulici, do budovy v ulici Alešově.  

Jsme znepokojeni kroky stávající ředitelky Ing. Mileny Lednejové a z důvodů popsaných níže vyzýváme

- zástupce zastupitelstva Libereckého kraje,
- zástupce zastupitelstva města Turnova
- a vedení školy

k otevřené diskuzi o budoucnosti a umístění OHS.

Žádáme, aby diskuze proběhla na půdě školy a byla otevřená veřejnosti, přednostně potom studentům a jejich rodičům. Požadujeme, aby výše zmínění zástupci a vedení školy přednesli vizi řešení současné, dle našeho názoru neutěšené, situace okolo OHS na období následujících čtyř let, tedy do maturitní zkoušky studentů stávajících prvních ročníků.  

Žádáme Vás, pane hejtmane, abyste výše zmíněné zástupce a vedení školy vyzval k zorganizování této diskuze a osobně se zasadil o její včasné uskutečnění.

 

 

K připojení podpisu pod výše uvedené požadavky nás vedou přinejmenším některé z následujících důvodů:

1) Nevyhovující podmínky budovy v Alešově ulici. Jsme znepokojeni stavem některých učeben budovy v Alešově ulici. Jejich špatné technické zázemí je v příkrém kontrastu s moderně vybavenými učebnami ve Zborovské ulici. Domníváme se, že sociální a stravovací zařízení neodpovídají současnému počtu studentů, a že budova v Alešově ulici nenabízí kvalitní zázemí pro výuku studentů všech oborů.

2) Netransparentní jednání ředitelky. Studenti ani jejich rodiče nebyli o stěhování dopředu nijak informováni. Fakticky jim tak byla upřena možnost se k záměru jakkoliv vyjádřit. Vyučující byli o stěhovaní zpraveni pouze prostřednictvím emailu a to až po ukončení minulého školního roku. Takovéto netransparentní a nesystémové jednání na státní vzdělávací instituci je dle našeho názoru nepřijatelné a výrazně poškozuje studenty zejména nižších ročníků, kteří jsou nuceni absolvovat studium v jiných prostorách, než které jim byly pro studium prezentovány.

3) Atmosféra ve škole. Studenti školy jsou zastrašováni a ředitelkou je jim naznačována nemožnost dostudování v případě jakéhokoliv odporu vůči stěhování.

4) Obava o budoucnost školy. Účelové vměstnání studentů do nevyhovujících prostor budovy v Alešově ulici otevírá snadnou cestu ke zrušení některých oborů. Nutnost zrušení oboru může být následně lehce opřena o argument přeplněnosti budovy. Obáváme se, že toto je pouze další krok v postupném redukování kapacity školy, která pod vedením současné ředitelky přišla o celostátní prestiž a zájem studentů z celé republiky.

5) Odkaz Bohuslava Jana Horáčka. Jako přátelé školy, vážící si odkazu B. J. Horáčka (držitele státního vyznamenaní, medaile Za zásluhy), cítíme morální povinnost vymezit se proti jednání zřizovatele, který (prostřednictvím ředitelky) přání pana Horáčka na důstojné zázemí pro studenty při nejmenším nerespektuje. Argumentaci opírající se o šetření provozních nákladů, které jsou v porovnání s darem 60 milionů pana Horáčka zanedbatelné, považujeme za účelovou a v širším kontextu historie školy za zcela nepatřičnou. Zejména potom za okolností, kdy vedení města Turnova nabízí Libereckému kraji vlastnictví budovy ve Zborovské ulici (v současné době vlastněna Turnovem) výměnou za vlastnictví budovy v ulici Alešově (v současné době vlastněna krajem).        


Lukáš Bělohradský    Kontaktujte autora petice