Petice za záchranu "jihočeského moře" a okolní krajiny!

My, trvale i přechodně žijící obyvatelé, chataři, turisté a návštěvníci Hornoplánska, Lipenska, a Pošumaví, se obáváme dopadů rozsáhlé výstavby plánované v oblasti Karlových Dvorů, a dalších minimálně deseti připravovaných projektů se značným celkovým záborem plochy v okolí vodní nádrže Lipno. Naše obavy se týkají zejména jejich kumulativních dopadů na životní prostředí, snížené prostupnosti krajiny, zhoršené kvality vody, celkového zhoršení kvality života a také ohrožení dosavadních podnikatelských aktivit.

My níže podepsaní proto:

  1. Požadujeme zastavení rozsáhlé výstavby v lokalitě Karlovy Dvory a také důkladné, podrobné a nestranné zhodnocení jejích vlivů na životní prostředí.  Totéž požadujeme i pro další projekty, které by zabraly nezastavěné plochy v katastrálním území Horní Planá, a to do doby provedení celkové studie o dopadu všech připravovaných projektů na krajinu, životní prostředí a kvalitu vody v nádrži Lipno.
  2. Odmítáme výstavbu dalších navrhovaných velkoplošných rekreačních areálů na Lipensku a žádáme pozastavení všech rozvojových projektů na levém i pravém břehu Lipna. Požadujeme provedení komplexní studie dopadů těchto projektů a plánované výstavby na krajinu, životní prostředí a kvalitu vody v údolní nádrži Lipno a jejich následné přehodnocení.
  3. Požadujeme komplexní ochranu povodí nádrže Lipno, tak aby nedošlo k porušení a zhoršení ekologické stability nádrže, tak jak nám ukládá Rámcová směrnice o vodách (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES).
  4. Požadujeme zadat zpracování studie současného stavu vody v údolní nádrži Lipno, jejíž kvalita se zhoršuje natolik, že nádrž je již řazena mezi eutrofní.
  5. Žádáme revizi územních plánů obcí v okolí nádrže Lipno, která by se měla zaměřit na jejich soulad s výstupy a doporučeními ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY Jihočeského kraje z roku 2021. Požadujeme, aby územní plány této studii odpovídaly a splňovaly jí stanovené podmínky, jejichž příklad je uveden v příloze.
  6. Žádáme o zachování prostupnosti krajiny Lipenska a Hornoplánska pro volně žijící živočichy i místní obyvatele a o důslednou ochranu dřevin před zbytečným kácením.
  7. Požadujeme, aby se veškeré nové stavební záměry, stejně jako celková koncepce rozvoje Lipenska a Hornoplánska, staly předmětem důkladné veřejné diskuse s místními občany, turisty, spolky a dalšími zájemci.

Lipensko pro život, z.s., Pavla Setničková, předsedkyně spolku    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Lipensko pro život, z.s., Pavla Setničková, předsedkyně spolku bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaše telefonní číslo nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...