Petice za záchranu "jihočeského moře" a okolní krajiny!

My, trvale i přechodně žijící obyvatelé, chataři, turisté a návštěvníci Hornoplánska, Lipenska, a Pošumaví, se obáváme dopadů rozsáhlé výstavby plánované v oblasti Karlových Dvorů, a dalších minimálně deseti připravovaných projektů se značným celkovým záborem plochy v okolí vodní nádrže Lipno. Naše obavy se týkají zejména jejich kumulativních dopadů na životní prostředí, snížené prostupnosti krajiny, zhoršené kvality vody, celkového zhoršení kvality života a také ohrožení dosavadních podnikatelských aktivit.

My níže podepsaní proto:

  1. Požadujeme zastavení rozsáhlé výstavby v lokalitě Karlovy Dvory a také důkladné, podrobné a nestranné zhodnocení jejích vlivů na životní prostředí.  Totéž požadujeme i pro další projekty, které by zabraly nezastavěné plochy v katastrálním území Horní Planá, a to do doby provedení celkové studie o dopadu všech připravovaných projektů na krajinu, životní prostředí a kvalitu vody v nádrži Lipno.
  2. Odmítáme výstavbu dalších navrhovaných velkoplošných rekreačních areálů na Lipensku a žádáme pozastavení všech rozvojových projektů na levém i pravém břehu Lipna. Požadujeme provedení komplexní studie dopadů těchto projektů a plánované výstavby na krajinu, životní prostředí a kvalitu vody v údolní nádrži Lipno a jejich následné přehodnocení.
  3. Požadujeme komplexní ochranu povodí nádrže Lipno, tak aby nedošlo k porušení a zhoršení ekologické stability nádrže, tak jak nám ukládá Rámcová směrnice o vodách (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES).
  4. Požadujeme zadat zpracování studie současného stavu vody v údolní nádrži Lipno, jejíž kvalita se zhoršuje natolik, že nádrž je již řazena mezi eutrofní.
  5. Žádáme revizi územních plánů obcí v okolí nádrže Lipno, která by se měla zaměřit na jejich soulad s výstupy a doporučeními ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY Jihočeského kraje z roku 2021. Požadujeme, aby územní plány této studii odpovídaly a splňovaly jí stanovené podmínky, jejichž příklad je uveden v příloze.
  6. Žádáme o zachování prostupnosti krajiny Lipenska a Hornoplánska pro volně žijící živočichy i místní obyvatele a o důslednou ochranu dřevin před zbytečným kácením.
  7. Požadujeme, aby se veškeré nové stavební záměry, stejně jako celková koncepce rozvoje Lipenska a Hornoplánska, staly předmětem důkladné veřejné diskuse s místními občany, turisty, spolky a dalšími zájemci.

Lipensko pro život, z.s., Pavla Setničková, předsedkyně spolku    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Lipensko pro život, z.s., Pavla Setničková, předsedkyně spolku svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaše telefonní číslo nebudeme veřejně zobrazovat online.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...