Za záchranu domů na Staroměstském náměstí, v Celetné a Kamzíkově

Petice občanů dle článku 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním a výzva zastupitelům Hlavního města Prahy požadující projednání a závazná stanoviska či rozhodnutí k záměru tzv. hotelu U Sixtů a jeho důsledků

My, níže podepsaní občané nesouhlasíme se stanoviskem Odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy o záměru tzv. hotelu U Sixtů, jež zahrnuje historické objekty na Staroměstském náměstí, v Celetné a Kamzíkově ulici, které jsou zapsány na seznamu kulturních památek. Záměr tzv. hotelu U Sixtů se má týkat nejméně budov čp. 553, 547, 824, 1094, 551 (dvorní trakt) a čp. 556.

I)                  Žádáme proto zastupitelstvo Hlavního města Prahy, aby v souladu se zákonem 131/2000 Sb. o hl. m. Praze, § 7, odst. c), tento záměr projednalo a posoudilo, zda jsou vydaná stavební povolení v souladu s dosud platným Strategickým plánem hlavního města Prahy, který mj. požaduje:

·                    „Nedopustit při umisťování ekonomických aktivit nenávratné poškození chráněných území.“

·                    „Respektovat památkovou rezervaci hl. m. Prahy jako součást světového kulturního dědictví, včetně z toho vyplývajících závazků.“

·                    „Omezit komercionalizaci historického jádra města a chránit jeho genia loci.“

·                    „Vytvářet a prohlubovat tradici příslušnosti obyvatel k bydlišti a městským částem.“

·                     „Zpracovat a schválit plán ochrany a udržitelného rozvoje historického jádra Prahy – lokality zapsané do Seznamu světového dědictví (Management Plan). Při jeho zpracování a projednávání spolupracovat s veřejností i soukromým sektorem. Dokument by měl mj. usměrňovat podmínky vstupu nových investičních aktivit a chování stávajících subjektů na území památkové rezervace hl. m. Prahy (historického jádra města) a jeho ochranného pásma.“

II)        Požadujeme dále, aby zastupitelstvo hlavního města učinilo všechny kroky, které jsou v kompetenci jeho samostatné působnosti, konkrétně dalo podnět k přezkumu všech závazných stanovisek a rozhodnutí, která výkonný orgán památkové péče v minulosti k projektu tzv. hotelu U Sixtů vydal, zejména jejich soulad s vládním nařízením o památkové rezervaci v Praze (č. 66/1971 Sb. § 3, odst. a), a dále nechalo prověřit relevanci podkladů, o něž se toto rozhodnutí magistrátního odboru památkové péče opírá.

III)      Občané vyzývají město, aby odstoupilo od partnerské spolupráce s firmou Akroterion, protože platné smluvní vztahy vnášení nedůvěru v objektivní posouzení záměru městským památkovým orgánem a město tak současně přebírá odpovědnost za plánovanou devastační přestavbu významných pražských památek.

IV)      Požadujeme, aby se ZHMP zasadilo o dodržování pravidel pro ochranu památek a novou výstavbu v Pražské památkové rezervaci a v památkových zónách, která jsou jasně formulována v platné legislativě.

 


 

PhDr. Barbora Půtová, Ph.D. et Ph.D.    Kontaktujte autora petice