Za systémová opatření proti suchu, proti dalším přehradám

My, níže podepsaní, se obracíme na ministerstvo zemědělství a ministerstvo životního prostředí s následující výzvou ve věci navrhovaných lokalit pro akumulaci povrchových vod.

Vyjadřujeme tímto nesouhlas s plány na nové přehrady, které jsou opakovaně navrhovány ministerstvem zemědělství, ať už v podobě seznamu 65 nových nádrží v současném Generelu LAPV nebo v podobě nedávného oznámení pana ministra Tomana o dodatečných desítkách lokalit, na kterých mohou budoucí přehrady vyrůst.

Tyto nové nádrže by nevratně poškodily cenná území v doposud zachovalých údolích a leckde i zatopily domy a pozemky, kde žijí a hospodaří naši občané. Závažný problém sucha by přitom nevyřešily.

Uvědomujeme si, že v důsledku pokračujících změn klimatu bude na území naší republiky docházet k častějšímu výskytu extrémních projevů počasí, ať už jde o delší období sucha, nebo třeba také přívalové deště. Příprava na to, abychom v těchto nových podmínkách dokázali v příštích letech a desetiletích žít a hospodařit, je proto jedním z nejdůležitějších úkolů nás všech – a jako taková má i naši plnou podporu.

Vaše ministerstva a celá vláda ale musí hrozivý problém sucha a dalších důsledků měnícího se podnebí začít řešit koncepčně, strategicky a jako nejvyšší prioritu.

Už léta se mluví o nutnosti přírodních a přírodě blízkých opatřeních v krajině, změn v hospodaření se zemědělskou půdou a v lesích – přitom kolem sebe vidíme, že jejich stav se nejen nezlepšuje, ale pokračujícím drancováním často ještě zhoršuje.

Státní koncepce ochrany před následkem sucha na území České republiky, kterou vláda schválila v roce 2017, sama konstatuje, že jen ozdravením naší zemědělské půdy se její retenční kapacita zvýší o několik miliard kubíků vody. To samo o sobě odpovídá objemu všech existujících přehrad u nás a je to mnohonásobek toho, co by zadržely všechny nově navrhované přehrady dohromady.

Požadujeme proto, abyste namísto plánování desítek a stovek nových přehrad věnovali veškeré dostupné kapacity tomu, aby náš stát už v nejbližších letech začal mnohem účinněji než doposud uzdravovat krajinu a zvyšovat její schopnost zachytávat a zadržovat vodu na polích i v lesích. Stejně tak je třeba podnikat rozhodnější kroky k tomu, abychom aktivně předcházeli dalšímu zhoršování klimatu.

Přehrady nejsou řešením a v žádném případě je nelze plánovat proti vůli dotčených obcí.

 

Více na https://www.stopprehradam.cz


Jan Beránek (iniciativa Stop přehradám)    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Jan Beránek (iniciativa Stop přehradám) svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...