ZA SAMOSTATNOST ČESKÉHO TEPLOKREVNÍKA

Všem chovatelům koní plemene český teplokrevník a zástupcům Ministerstva zemědělství ČR.

Vážení,

obracíme se na Vás, jako na státní orgán, který rozhoduje o oprávněné osobě a uděluje souhlas k výkonu odborných činností pro šlechtění koní. Oslovujeme chovatele nejpočetnějšího plemene v ČR, kde jeho celkový početní stav se pohybuje kolem 19 tisíc příslušníků plemene a k jejichž vlastnictví se hlásí okolo 11 tisíc majitelů-chovatelů. Plemenná kniha ČT zaujímá zhruba 21% populace v chovu koní ČR. Od roku 2001 do letošního roku se o plemennou evidenci a vedení plemenné knihy staral Svaz chovatelů českého teplokrevníka z.s. (dále „SCHČT z.s.“). Vlivem sporů uvnitř spolku, přišli chovatelé nejprve o finanční podporu a výhody, které jim spolek poskytoval a na základě neoprávněně svolané konference SCHČT z.s. JUDr. Ing. Jaroslavem Staňkem CSc. ze dne 26.4.2018 v Humpolci, došlo dne 14.5.2018 k odevzdání statutu uznaného chovatelského sdružení (dále „UCHS“) Ministerstvu zemědělství ČR (dále „MZE ČR“). Shromáždění delegátů na konferenci uspořádané v rozporu se stanovami spolku a přes opětovné porušení práv řádných členů rozhodlo o možnosti předat UCHS organizaci Asociace svazů chovatelů koní České republiky, z.s. (dále“ASCHK ČR“) a o následné likvidaci stávajícího spolku SCHČT z.s.. Tento návrh podpořilo pouze 33 delegátů z celkových 54. Tímto aktem účastníci konference sebrali všem chovatelům právo přímé účasti podílet se na rozhodování o šlechtění koní plemene ČT a o dotační prostředky v plné míře pro koně plemene ČT a plnou finanční podporu jejich chovatelů.

Nejsme toho názoru, aby plemenná kniha ČT přešla pod vedení ASCHK ČR. Máme za to, že jde o zpátečnický směr, neboť i v minulosti byla chovatelská snaha spíše oddělit největší a nejrozšířenější plemeno v ČR od malopočetných skupin plemen koní, které nyní vede a sdružuje ASCHK ČR. Pohledem do minulosti zjistíme, že dne 12.12.2001 63% delegátů valné hromady ASCHK ČR hlasovalo pro oddělení českého teplokrevníka od této organizace. Dne 25.12.2001 se tak definitivně stalo. Český teplokrevník tehdy tvořil 75% stavu chovných klisen a tedy přibližně i 75% příjmů a nákladů. Pro ostatní svazy (např. ČMB, Norik, Hafling, plemena pony) to byl jistě velký zásah, neboť odešel cenný zdroj příjmů, který napomáhal zajišťovat činnost pro ostatní sdružené svazy a spolky pod vedením ASCHK ČR. Ovšem z pohledu českého teplokrevníka značná výhoda pro jeho progresivní vzestup.

Nyní se český teplokrevník opět ocitá před možným vstupem do asociační korporace více chovatelských svazů. Půjde o krok nebo rovnou o skok zpět? Pakliže se toto stane skutečností, chovatelům koní plemene ČT nastává boj o své místo v chovatelském světě, o své priority, o svoji identitu, o své koně. Řešení problémů chovatelů ČT bude zpomaleno díky problémům jiných svazů, existence předkládání či vnucování jiných chovatelských či šlechtitelských vizí, než jaké by chtěli zastávat chovatelé ČT je více než možné. Takový přístup lze chápat jako diskriminaci práv na zájmech chovatelů. V případě udělení UCHS pro plemeno ČT organizaci ASCHK ČR jsou všichni chovatelé zavázáni odebírat předražené služby od servisní organizace Equiservis Konzulent s.r.o. (odhlasováno letošní VH ASCHK ČR), kdy v minulosti byly zaznamenány mnohé stížnosti chovatelů ohledně nekorektního účtování cestovních náhrad a značné výhrady k práci a přístupu jejich inspektorů. V neposlední řadě nelze pominout i krácení přidělených finančních prostředků pro chovatele ČT.

Novela plemenářského zákona 154/2000 Sb., v § 5 nově upravuje požadavky na uznaná chovatelská sdružení, kdy přímo vytváří podmínky pro osamostatnění jednotlivých chovatelských svazů a výslovně zastává práva chovatelů účastnit se stanovování a rozvíjení šlechtitelského programu v souladu s jednacím řádem, řádem plemenářské evidence a šlechtitelským programem, přikazuje zabezpečování společných zájmů členů spolku v oblasti šlechtění a plemenitby včetně ochrany těchto zájmů. Proto žádáme zástupce MZe ČR, aby postupovali dle legislativních norem, v zájmu chovatelů českého teplokrevníka a přihlédli k našemu stanovisku.

Samostatné vedení PK ČT vidíme pro chovatele jako výhodné již z několika hledisek:

  • jasné pravomoci a povinnosti pro dané plemeno;
  • chovatelská či šlechtitelská politika, kterou zastávají pouze chovatelé plemene ČT;
  • užší zapojení chovatelů do problematiky šlechtění;řešení evidenčních, šlechtitelských, dotačních a celkově finančních záležitostí pouze pro jedno plemeno;
  • 100% příjmů finančních prostředků pro chovatele koní ČT;
  • přímá kontrola nad dodržováním zásad ze strany státních orgánů a samotných chovatelů;
  • účinnější propagace a informovanost chovatelů;
  • podpora konkurenceschopnosti;
  • jednotné zastupování členů – chovatelů na resortních či meziresortních jednáních;
  • aparát vlastních zaměstnanců;
  • efektivní řešení problémů daného plemene, atd.

Touto peticí dáváme najevo svůj nesouhlas s rozhodnutím konference SCHČT ze dne 26.4.2018 a zdvořile žádáme Ministerstvo zemědělství ČR, aby zohlednilo naše názory a připomínky při udělování UCHS a vyjadřujeme tímto svoji podporu pro samostatnost plemene český teplokrevník a jednotné vedení plemenné knihy českého teplokrevníka.

Spolek chovatelů českého teplokrevného koně z.s. Havelská 508/9 Praha 1 – Staré Město 11000 schctk@seznam.cz www.schctk.cz


Spolek chovatelů českého teplokrevného koně z.s.    Kontaktujte autora petice