Výzva Veřejnému ochránci práv ohledně opatření proti COVID-19

Veřejnému ochránci práv

Údolní 658

602 00 Brno-středVýzva Veřejnému ochránci práv k podání podnětu ke zrušení některých opatření vyplývajících ze zákona č. 94/2021 Sb., Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů.

Vážený pane ombudsmane,

obracíme se na Vás jako na ochránce práv ve věci diskriminace vyplývající z opatření Ministerstva zdravotnictví ČR vydaných dle zákona č. 94/2021 Sb., Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19.

Tato opatření omezují naše práva daná listinou základních práv a svobod (dále jen LZPS) a porušují následující:

Je porušován Článek 1, LZPS, který uvádí, že „Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné“.

Je porušován Článek 3, LZPS, odst. 1, který říká, že „Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení“.

Je porušován Článek 4 LZPS, odst. 3 a 4, které říkají, že „Zákonná omezení základních práv a svobod musí platit stejně pro všechny případy, které splňují stanovené podmínky.“, a že „Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena.“

Omezení popsaná v této výzvě jsou hrubě zneužívána k nátlaku na podstoupení plošného očkování, k uzavírání obchodních transakcí se soukromými subjekty (testy, vakcíny), k přikazování povinností, které neodpovídají aktuální situaci v zemi (nošení roušek a další), nedůvodně se odlišují osoby očkované a neočkované za situace dobrovolného očkování.

Je porušován Článek 7 LZPS, který říká, že „Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v případech stanovených zákonem“, a dále že „Nikdo nesmí být mučen ani podroben krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu.“

Popřením důvěrnosti údajů o zdravotním stavu je popřen odst. 1, ponižujícím zacházením je vyptávání se na zdravotní stav u vstupů do jakýchkoli prostor, nošení ochrany dýchacích cest bez reálného opodstatnění je medicínsky neodůvodněnou šikanou a ohrožováním zdraví (vdechování vydechnutého vzduchu), sledování pohybu osob a jejich identifikace kdekoli, je rovněž za daného stavu neobhajitelná.

Je porušován Článek 10 LZPS:

  • Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.

  • Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života.

  • Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě.

Jakýkoli pořadatel akce, zaměstnavatel, vlastník obchodu, kulturního zařízení, je dnes oprávněn vyžadovat informace o našem zdravotním stavu, o tom, jaké očkování jsme absolvovali či neabsolvovali (a), zda jsme prodělali či neprodělali nemoc Covid 19, identifikovat nás, tím mapovat náš pohyb, tedy svoboda pohybu a ochrana osobních údajů včetně údajů o zdravotním stavu a realizovaných zdravotních úkonech jsou dnes zcela popřeny.

I jako zdravým lidem je nám zapovězen vstup do většiny veřejně přístupných prostor, a aby nám umožněn byl, jsme vedeni k respektování nedůvodných mocenských příkazů.

Tím je zcela popřen další Článek, Článek 14, odst. 1, který říká, že „Svoboda pohybu a pobytu je zaručena.“

Dnes je svoboda pohybu a pobytu odepřena jedné skupině osob, a to jen proto, že odmítají akceptovat porušování ústavně chráněných práv, a prokazovat se údaji o svém zdravotním stavu, o zdravotních úkonech, a ve veřejných prostorách mimo ubytovacích se identifikovat.

Veškerá diskriminující a právo porušující opatření vydaná Ministerstvem zdravotnictví tak nemají žádný reálný medicínský základ a jejich uplatňování nelze vnímat jinak, než jako nástroj politiků k šikaně a totalitním praktikám vládnutí, viz. např. citace bývalé vicepremiérky a ministryně financí Aleny Schillerové, že opatření má vést k znepříjemnění života neočkovaných a "donucení" k DOBROVOLNÉMU očkování.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti Vás, pane ombudsmane, žádáme o podání podnětu na zrušení výše citovaných opatření, neboť jimi dochází k zásahu do našich ústavně zaručených práv.V Kroměříži dne 21.1.2022Svobodní Kroměřížané


Pepa Palíšek, Svobodní Kroměřížané    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Pepa Palíšek, Svobodní Kroměřížané bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...