Výzva Veřejnému ochránci práv ohledně opatření proti COVID-19

Veřejnému ochránci práv

Údolní 658

602 00 Brno-středVýzva Veřejnému ochránci práv k podání podnětu ke zrušení některých opatření vyplývajících ze zákona č. 94/2021 Sb., Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů.

Vážený pane ombudsmane,

obracíme se na Vás jako na ochránce práv ve věci diskriminace vyplývající z opatření Ministerstva zdravotnictví ČR vydaných dle zákona č. 94/2021 Sb., Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19.

Tato opatření omezují naše práva daná listinou základních práv a svobod (dále jen LZPS) a porušují následující:

Je porušován Článek 1, LZPS, který uvádí, že „Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné“.

Je porušován Článek 3, LZPS, odst. 1, který říká, že „Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení“.

Je porušován Článek 4 LZPS, odst. 3 a 4, které říkají, že „Zákonná omezení základních práv a svobod musí platit stejně pro všechny případy, které splňují stanovené podmínky.“, a že „Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena.“

Omezení popsaná v této výzvě jsou hrubě zneužívána k nátlaku na podstoupení plošného očkování, k uzavírání obchodních transakcí se soukromými subjekty (testy, vakcíny), k přikazování povinností, které neodpovídají aktuální situaci v zemi (nošení roušek a další), nedůvodně se odlišují osoby očkované a neočkované za situace dobrovolného očkování.

Je porušován Článek 7 LZPS, který říká, že „Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v případech stanovených zákonem“, a dále že „Nikdo nesmí být mučen ani podroben krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu.“

Popřením důvěrnosti údajů o zdravotním stavu je popřen odst. 1, ponižujícím zacházením je vyptávání se na zdravotní stav u vstupů do jakýchkoli prostor, nošení ochrany dýchacích cest bez reálného opodstatnění je medicínsky neodůvodněnou šikanou a ohrožováním zdraví (vdechování vydechnutého vzduchu), sledování pohybu osob a jejich identifikace kdekoli, je rovněž za daného stavu neobhajitelná.

Je porušován Článek 10 LZPS:

  • Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.

  • Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života.

  • Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě.

Jakýkoli pořadatel akce, zaměstnavatel, vlastník obchodu, kulturního zařízení, je dnes oprávněn vyžadovat informace o našem zdravotním stavu, o tom, jaké očkování jsme absolvovali či neabsolvovali (a), zda jsme prodělali či neprodělali nemoc Covid 19, identifikovat nás, tím mapovat náš pohyb, tedy svoboda pohybu a ochrana osobních údajů včetně údajů o zdravotním stavu a realizovaných zdravotních úkonech jsou dnes zcela popřeny.

I jako zdravým lidem je nám zapovězen vstup do většiny veřejně přístupných prostor, a aby nám umožněn byl, jsme vedeni k respektování nedůvodných mocenských příkazů.

Tím je zcela popřen další Článek, Článek 14, odst. 1, který říká, že „Svoboda pohybu a pobytu je zaručena.“

Dnes je svoboda pohybu a pobytu odepřena jedné skupině osob, a to jen proto, že odmítají akceptovat porušování ústavně chráněných práv, a prokazovat se údaji o svém zdravotním stavu, o zdravotních úkonech, a ve veřejných prostorách mimo ubytovacích se identifikovat.

Veškerá diskriminující a právo porušující opatření vydaná Ministerstvem zdravotnictví tak nemají žádný reálný medicínský základ a jejich uplatňování nelze vnímat jinak, než jako nástroj politiků k šikaně a totalitním praktikám vládnutí, viz. např. citace bývalé vicepremiérky a ministryně financí Aleny Schillerové, že opatření má vést k znepříjemnění života neočkovaných a "donucení" k DOBROVOLNÉMU očkování.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti Vás, pane ombudsmane, žádáme o podání podnětu na zrušení výše citovaných opatření, neboť jimi dochází k zásahu do našich ústavně zaručených práv.V Kroměříži dne 21.1.2022Svobodní Kroměřížané


Pepa Palíšek, Svobodní Kroměřížané    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Pepa Palíšek, Svobodní Kroměřížané svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...