PETICE NA OCHRANU SCHIESZLOVY VILY A PAMÁTKOVÉ ZÓNY NA HŘEBENKÁCH

My, občané, protestujeme a pobouřeni voláme, copak si nevážíme významného kulturního a historického dědictví našich předků?!

Neprůhledný majitel z Kypru chce na místě historické vily se zahradou v památkové zóně vybudovat čtyřikrát větší pětipodlažní dům a zastavět i okolní zeleň.

Stavební úřad obyvatele v sousedství neobeslal, jak v místě běžně činí, pouze vyvěsil oznámení na úřední desce. MČ Praha 5 s demolicí zásadně nesouhlasila a podala proti ní námitky, ale stavební úřad nepochopitelně zbourání vily povolil.

Děláme kroky pro přezkum stavebního povolení a pevně věříme, že úřady demolici zabrání. Nyní se obracíme na Vás, vážení spoluobčané, připojte se k protestu třeba podpisem pod PETICI PROTI DEMOLICI SCHIESZLOVY VILY

Děkujeme.

Návrh2.png

 

 Schieszlova vila

 1. Vila byla postavena roku 1912, v Tiché ulici č. 6 v rámci nově vznikající zástavby na jižním svahu Petřína nad Smíchovem. Rodinné domy a vily se zahradami ve svažitém terénu byly zasazeny do promyšleného systému nových komunikací. Vznikl tak jedinečný urbanisticko-architektonický celek s charakterem zahradního města. Označuje se jako Hřebenky a dnes je chráněn jako památková zóna.
 2. Dům je viditelný z dálkových pohledů z centra Prahy a dominuje pohledu z hlavní osy Tiché ulice. V jeho bezprostředním okolí se nachází historické stavby zařazené do památkového katalogu Národního památkového ústavu včetně známé Vosmíkovy vily navržené pro rodinu sochaře Čeňka Vosmíka pravděpodobně Josefem Fantou, autorem např. historické budovy pražského Hlavního nádraží.
 3. Stavba je nedílně spjata s velkým českým a československým vlastencem Dr. Josefem Schieszlem (1876–1970), politikem, právníkem, pátečníkem a jedním z nejbližších spolupracovníků prezidentů T. G. Masaryka a E. Beneše po téměř celou dobu první republiky. Vila se stala místem setkávání význačných osobností první republiky. V soukromí se Schieszl přátelil s řadou umělců i jiných význačných osobností, například s hudebním skladatelem Bohuslavem Martinů, rodinou bratří Čapků či malíři Václavem Rabasem nebo Karlem Vikem a řadou dalších. Vilu v Tiché ulici navštěvovali a její zcela výjimečnou lokaci a výhled na Prahu obdivovali všichni, včetně prezidenta Masaryka a jeho syna Jana.
 4. Schieszlova vila přímo sousedí se zelení, která je pro svoji přírodní jedinečnost evropského významu chráněná statutem Natura 2000 a přiléhá ke Kinského zahradě.

Bourání stavby

 1. Jak vyšlo nyní najevo, dne 30. května 2023 povolil stavební úřad pro Prahu 5 demolici vily J. Schieszla, a zároveň umožnil na jejím místě výstavbu čtyřnásobně větší pětipodlažní luxusní rezidence rozměrů bytového domu sestávajícího z jediného bytu pro tři osoby o užitné ploše přes 1566 m², s bazénem a fitness. Kvůli své velikosti má být novostavbou zastavěna i takřka celá k vile přiléhající zahrada.
 2. Žádost o stavební povolení podal současný vlastník vily, společnost Tichá 5, s.r.o., jejímž majitelem je kyperská společnost, jejíhož vlastníka se z otevřených zdrojů nepodařilo dohledat.
 3. Městská část Praha 5 s demolicí vily a stavbou bytového domu zásadně nesouhlasila a podala proti žádosti vlastníka o stavební povolení námitky. Obsáhle, včetně podrobných propočtů a s odkazem na judikaturu Nejvyššího správního soudu, vysvětlila, proč stavební záměr znamená „degradaci cenného charakteru celé lokality“ a že je jím „zásadně ohrožen udržitelný rozvoj území a narušen urbanisticko-architektonický charakter lokality.“  Stavební úřad ovšem námitky MČ Praha 5 zamítl, aniž by se jimi blíže zabýval, načež stavební povolení vydal. Místní obyvatelé se o projednávání demolice ve stavebním řízení nedozvěděli, protože nebyli stavebním úřadem obesláni. Ten oznámení pouze uveřejnil na úřední desce.
 4. Rozhodnutí stavebního úřadu, které povoluje demolici předmětné stavby, podle nás jde proti principům mezinárodních smluv na ochranu kulturního a architektonického dědictví a je v přímém rozporu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, s cíli a způsobem ochrany památkové zóny Smíchov i s územním plánem. S ohledem na výše uvedená fakta považujeme rozhodnutí za nezákonné.

Výzva

 1. Respektujeme právo majitelů nakládat se svým majetkem, zároveň ale nemůžeme rezignovat na ochranu společenských hodnot a historického dědictví, které by demolicí vily byly jednoznačně poškozeny. Chceme proto vyvolat celospolečenskou diskuzi nad zamýšleným bouráním a společně hledat vhodnější východiska.
 2. Vyzýváme proto vlastníka Schieszlovy vily a přilehlých pozemků, aby přehodnotil svůj záměr demolice této stavby a realizace novostavby.
 3. Dále vyzýváme primátora, radní a zastupitele hl. m. Prahy, aby zahájili s vlastníkem vily jednání vedoucí k jejímu zachování a citlivé rekonstrukci.

Administrátor    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Administrátor svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...