PETICE k transparentnímu výběru lokality pro hlubinné úložiště RO

PETICE za přijetí legislativy upravující transparentní a demokratický rámec pro zajištění odpovědného procesu výběru nejvhodnější bezpečné lokality pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů

Adresát petice:
Vláda České republiky, 
Předseda vlády České republiky,
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, 
Senát Parlamentu ČR

Petice dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, v platném znění.

My, níže uvedení a podepsaní občané ČR, Vás vyzýváme:
“Zajistěte úpravu účinné legislativy v ČR tak, aby v souladu s mezinárodní legislativou umožnila transparentnost a odpovědnost ve všech rozhodovacích procesech při nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem (*). V souladu s vnitrostátními a mezinárodními závazky zajistěte účinnou informovanost veřejnosti a možnost zapojení všech zúčastněných stran, včetně místních orgánů a veřejnosti, do procesu rozhodování (**).

Vyzýváme Vás, abyste
1. Podnikli kroky k přijetí zákona, kterým bude posíleno postavení obcí, na jejichž území by mohlo vzniknout hlubinné úložiště radioaktivních odpadů, a který zajistí vázanost státních orgánů rozhodujících o vymezení průzkumného nebo chráněného území pro úložiště a pro povolení jeho stavby názorem obyvatel dotčených procesem vyhledávání lokality pro hlubinné úložiště a jeho výstavbou.

Protože jsme si vědomi, že problém nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem má naše generace, jako původce těchto odpadů, povinnost odpovědně  řešit, a protože nechceme nerozvážně zatížit budoucí generace učiněním nevratných kroků (***), které by mohly vzniknout ze současného nerovnoprávného legislativního postavení v procesu výběru hlubinného úložiště, žádáme abyste :

2. S okamžitou platností zajistili zastavení procesu výběru lokality pro hlubinné úložiště do doby, než bude přijat komplexní legislativní rámec pro zajištění odpovědného a bezpečného nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem, včetně rovnoprávného postavení obcí, občanů a státu.

 

Naše petiční žádání odůvodňujeme i odkazem na požadavky související evropské legislativy, která nebyla řádně převedena do právního řádu ČR


(*) SMĚRNICE RADY 2011/70/EURATOM ze dne 19. července 2011, kterou se stanoví rámec Společenství pro odpovědné a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem/ CS L 199/52 Úřední věstník Evropské unie 2.8.2011Článek 4 Obecné zásady 1. Členské státy stanoví a udržují vnitrostátní politiky pro nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem. Aniž je dotčen čl. 2 odst. 3, má každý členský stát konečnou odpovědnost za nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem, jež v tomto státě vznikly. /…/3. f) ve všech fázích nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem se použije proces rozhodování založený na důkazech a dokumentaci. 4. Radioaktivní odpad se uloží v tom členském státě, v němž vznikl, pokud v době jeho přepravy nevstoupí v platnost dohoda zohledňující kritéria stanovená Komisí v souladu s čl. 16 odst. 2 směrnice 2006/117/Euratom a uzavřená mezi dotčeným členským státem a jiným členským státem nebo třetí zemí za účelem využívání úložiště v jedné z těchto zemí.

(**) SMĚRNICE RADY 2011/70/EURATOM ze dne 19. července 2011, dttoČlánek 10 Transparentnost 1. Členské státy zajistí, aby nezbytné informace týkající se nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem byly dostupné pracovníkům a široké veřejnosti. V rámci této povinnosti musí být zajištěno, aby příslušný dozorný orgán informoval veřejnost v oblasti své působnosti. Informace se veřejnosti zpřístupní v souladu s vnitrostátními právními předpisy a mezinárodními závazky a za podmínky, že to neohrozí jiné zájmy, například bezpečnostní, které byly uznány v rámci vnitrostátních právních předpisů nebo mezinárodních závazků. 2. Členské státy zajistí, aby veřejnost měla v souladu s vnitrostátními právními předpisy a mezinárodními závazky potřebnou příležitost účinně se účastnit procesu rozhodování týkajícího se nakládání s vyhořelým palivem a radioaktrivním odpadem.

(***) SMĚRNICE RADY 2011/70/EURATOM ze dne 19. července 2011 – citace viz. - důvod (23) … / Na technické úrovni je v současnosti obecně uznávaným názorem, že nejbezpečnější a nejudržitelnější alternativou v konečné fázi nakládání s vysokoaktivním odpadem a vyhořelým palivem považovaným za odpad je hloubkové geologické ukládání. /…. /Činnosti realizované v rámci technologické platformy pro provádění geologického ukládání radioaktivního odpadu by mohly v tomto směru usnadnit přístup k odborným znalostem a technologiím. Za tímto účelem lze jako vodítko při technickém vývoji systému uložení využít hledisko vratnosti a opětovného vyzvednutí odpadu coby operačních a konstrukčních kritérií. Tato kritéria by však neměla nahradit řádně konstruované úložiště mající udržitelný základ pro uzavření. /.../

Tuto petici sestavil petiční výbor:

Martin Schenk, Robert Zelený, Helena Vařejková 

 
Martin Schenk    Kontaktujte autora petice