Petice proti uvažované těžbě štěrkopísku ve Staré Boleslavi

Níže podepsaní občané protestují  proti :

1. uvažované těžbě štěrkopísku v lokalitě U jatek v bezprostřední blízkosti obce, která má ovlivnit život ve městě až do roku 2040 z důvodů postupného těžení a následného zavážení dobývacího prostoru,

2. způsobu seznámení občanů města s touto uvažovanou těžbou, neboť město v minulých letech neprovedlo žádnou informační kampaň s možností zapojení široké veřejnosti do diskuze o tomto záměru -  většina občanů města o uvažované těžbě vůbec neví ,

3. oznámení představitele města na zasedání zastupitelstva, že proti zahájení těžby se již nedá nic dělat, osobním prověřením na báňském úřadu (OBÚ) jsme zjistili, že OBÚ ještě nevydal souhlas k zahájení těžby a před jeho vydáním bude žádat město o souhlasné stanovisko - pokud by město souhlas z relevantních důvodů nedalo, je  předpoklad, že OBÚ těžbu nepovolí

 

Zcela zásadní důvod nepovolení těžby je katastrofální dopravní situace ve městě. Již v současnosti doprava písku z pískovny Křenek a Borek (Stará Boleslav) výrazně přispívá k překračování závazných hygienických limitů na hluk z dopravy u obytné zástavby v obci a otevření další pískovny by situaci ještě výrazně zhoršilo

Níže podepsaní občané žádají radu města :

- přijmout taková opatření, aby v rámci správního řízení o povolení činnosti prováděné hornickým způsobem  v okolí Proboštských jezer bylo v zákonné lhůtě  za město Brandýs n.L. – Stará Boleslav  vydáno ZÁPORNÉ stanovisko se zdůvodněním neúnosné dopravní situace ve městě  a to v souladu s usnesením zastupitelstva ze dne 29.6.2011.

Níže podepsaní občané žádají radu města o odpověď:

1. kdy a kdo požádal město o stanovisko k těžbě a to za období uplynulých 15 let  v uvedené lokalitě U Jatek, ale také v dalších lokalitách katastru obce

2. kdy a kdo za město s těžbou souhlasil,

3. jak případná těžba koresponduje s územním plánem obce především s ohledem na vymezení rekreačně – sportovní oblasti v okolí Proboštských jezer

4. jaké konkrétní kroky učiní, aby nedošlo k zahájení těžby

5. jaké jsou právní možnosti těžbu nezahájit

6. zda souhlas města z 11.1.2006 byl v souladu se zákonem , aby město zadalo vypracovat vyjádření od právní kanceláře, zda nedošlo k porušení procesních chyb a zda v době vydání souhlasu byl územním plánem určen dobývací prostor.

 

Žádáme, aby bylo zastupitelstvo a veřejnost s těmito fakty seznámena a to na nejbližším zasedání zastupitelstva.

 

Petiční výbor ve složení:

 

Ing. Radka Martínková

Ing. Milan Kalvas

Ing. Zdeněk Adámek

Rastislav Palacka

Ing. Jiří Horák

Michaela Škarnitzlova

 

Kontaktní osoba a její adresa:

 

Rastislav Palacka, Na Hluboké cestě 1484,Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Tel. 777 88 22 66, email : rastislav.palacka@centrum.cz

 

 


Petra Rychova    Kontaktujte autora petice