Rozdělení ČSFR v roce 1992 je BEZ REFERENDA neplatné!!!

 

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:ČL. 1

(1) V referendu mohou být předloženy občanům České a Slovenské Federativní Republiky k rozhodnutí zásadní otázky formy státoprávního uspořádání České a Slovenské Federativní Republiky.

(2) O návrhu na vystoupení České republiky nebo Slovenské republiky z České a Slovenské Federativní Republiky lze rozhodnout jen referendem.

Konec citace.

 

Pokud referendum neproběhlo, rozdělení bylo nezákonné a existence ČSFR trvá, nejsme tudíž členy EU, nejsme členy NATO. 

KOMUNISTI MUSÍ OPĚT NA 1. POZICI

PRAVICE A USA SETŘOU A ČR SE NEBUDE ROZPRODÁVAT USA!!!

USA SI ZBALÍ SVÉ A PŘESTANE NÁS VYCHANĚ OKUPOVAT, VMĚŠOVAT SE DO NAŠICH ZÁLEŽITOSTÍ A VYPADNE Z NAŠEHO ÚZEMÍ!!!

SOBOTKA S CELOU VLÁDOU SE PROBEROU Z IMIGRANTŮ A ŘEŠENÍ BLBOSTÍ A ZAČNOU PRACOVAT NA OPĚTOVNÉM SPOJOVÁNÍ ČESKA A SLOVENSKA!!!

VŠE CO DO DNEŠNÍ DOBY PROBĚHLO JE NEPLATNÉ A VŠE SE VRÁTÍ STÁTU BEZ NÁHRADY!!!

POLITICI, VY JSTE PĚKNĚ VYHCANÝ!!! VÍTE DOBŘE, ŽE ROZDĚLENÍ ČESKOSLOVENSKA JE NEPLATNÉ, MLČÍTE A ROZEBÍRÁTE SI REPUBLIKU JAK SE VÁM LÍBÍ!!!

Co vy na to? Je to úmysl nebo bordel? Co já na to? Politická vychcasost Havla a spol.

 

 

 

 

 

327

ÚSTAVNÍ ZÁKON

ze dne 18. července 1991

o referendu

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:

ČL. 1

(1) V referendu mohou být předloženy občanům České a Slovenské Federativní Republiky k rozhodnutí zásadní otázky formy státoprávního uspořádání České a Slovenské Federativní Republiky. 

(2) O návrhu na vystoupení České republiky nebo Slovenské republiky z České a Slovenské Federativní Republiky lze rozhodnout jen referendem. 

(3) Hlasovací právo má v České republice každý, kdo je oprávněn volit do České národní rady. Hlasovací právo má ve Slovenské republice každý, kdo je oprávněn volit do Slovenské národní rady. 

ČL. 2

Referendum vyhlašuje prezident České a Slovenské Federativní Republiky oznámením ve Sbírce zákonů. 

ČL. 3

(1) Prezident České a Slovenské Federativní Republiky vyhlásí referendum současně v obou republikách, navrhne-li mu to Federální shromáždění po vyjádření České národní rady a Slovenské národní rady, a to do 15 dnů od doručení návrhu. 

(2) Prezident České a Slovenské Federativní Republiky vyhlásí referendum podle čl. 1 odst. 2 v České republice na návrh České národní rady a ve Slovenské republice na návrh Slovenské národní rady, a to do 15 dnů od doručení návrhu. 

(3) Prezident České a Slovenské Federativní Republiky může ve lhůtě podle odstavců 1 a 2 odmítnout návrh na vyhlášení referenda, jestliže navržené otázky, které mají být v referendu předloženy, nejsou jednoznačné nebo srozumitelné. V takovém případě návrh s připomínkami vrátí příslušnému zákonodárnému sboru. Pokud tento zákonodárný sbor na původních otázkách trvá, prezident České a Slovenské Federativní Republiky referendum vyhlásí do 15 dnů od opětovného doručení návrhu. 

(4) Referendum se vykoná do 90 dnů ode dne, kdy prezident České a Slovenské Federativní Republiky obdržel návrh podle odstavce 1 , 2 nebo 3 . 

ČL. 4

Referendum podle tohoto ústavního zákona lze konat nejpozději pět měsíců před uplynutím volebního období Federálního shromáždění a národních rad. 

ČL. 5

(1) Návrh předložený v referendu podle čl. 3 odst. 1 je přijat, vyslovila-li se pro něj nadpoloviční většina oprávněných voličů v každé z republik. 

(2) Návrh předložený v referendu podle čl. 3 odst. 2 je přijat, vyslovila-li se pro něj nadpoloviční většina oprávněných voličů republiky. 

(3) Rozhodnutí přijaté v referendu provedeném podle ustanovení čl. 3 odst. 1 vyhlašuje předsednictvo Federálního shromáždění ve Sbírce zákonů obdobně jako zákony Federálního shromáždění; rozhodnutí přijaté v referendu provedeném podle ustanovení čl. 3 odst. 2 vyhlašují předsednictva národních rad republik ve Sbírce zákonů obdobně jako zákony národních rad. 

(4) Ústavní soud České a Slovenské Federativní Republiky přezkoumá na žádost předsednictva Federálního shromáždění nebo předsednictva národních rad ústavnost postupu referenda před vyhlášením jeho výsledku. 

(5) Referendum vykonané podle tohoto zákona se může o stejné otázce opakovat nejdříve za 5 let. 

ČL. 6

(1) Výsledek referenda vyhlášeného podle čl. 1 odst. 1 má závaznost ústavního zákona. 

(2) Je-li návrh podle čl. 1 odst. 2 přijat alespoň v jedné z republik, zanikne Česká a Slovenská Federativní Republika uplynutím jednoho roku od vyhlášení výsledku referenda; její působnost přechází na Českou republiku a Slovenskou republiku, jimž pak přísluší plný výkon státní svrchovanosti. 

(3) Ústavní zákon Federálního shromáždění upraví přechod majetku z vlastnictví České a Slovenské Federativní Republiky na Českou republiku a Slovenskou republiku. Stejně tak upraví státní finanční aktiva a pasiva České a Slovenské Federativní Republiky, měnové rezervy, hmotné federální rezervy a majetek České a Slovenské Federativní Republiky nacházející se mimo její území. 

ČL. 7

Zákon Federálního shromáždění stanoví způsob provádění referenda. 

ČL. 8

1. Ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších ústavních zákonů, se doplňuje takto: 

a) v článku 41 se za slova "a k jejich změně," vkládají slova "k přijetí návrhu na vyhlášení referenda, ", 

b) v článku 58 odst. 1 se za slovo "federace," vkládají slova "usnášet se o návrhu na vyhlášení referenda, ". 

2. Ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, se doplňuje takto: 

v článku 2 odst. 2 se tečka za slovem "voleny" nahrazuje čárkou a na konci se doplňují slova "a lidovým hlasováním (referendem). ". 

ČL. 9

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. 

Havel v. r.         PODVODNÍK!!!

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

 

 

Zákon o referendu může vrátit politikům prestiž, apeloval na poslance zeman

http://www.novinky.cz/domaci/397376-zakon-o-referendu-muze-vratit-politikum-prestiz-apeloval-na-poslance-zeman.html   

 

Článek z 11.3.2016
TO JSEM JEŠTĚ NEVIDĚL, NEJDE Z ČLÁNKU NIC KOPÍROVAT!!! OBĚVÍ SE JEN ČENÁ POLE.

Prezident M. Zeman svými slovy potvrdil, že v roce 1992, když se jednalo o rozdělení ČESKOSLOVENSKA, referendum nebylo!!! Nebylo z důvodu, že sám osobně poukázal na to, že hlas lidu není hlasem božím (nevědomky nás zachránil). Citoval psychiatra Cyrila Höschla.


(Juraj) Jiří Šimek    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji (Juraj) Jiří Šimek, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...