Rozdělení ČSFR v roce 1992 je BEZ REFERENDA neplatné!!!

 

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:ČL. 1

(1) V referendu mohou být předloženy občanům České a Slovenské Federativní Republiky k rozhodnutí zásadní otázky formy státoprávního uspořádání České a Slovenské Federativní Republiky.

(2) O návrhu na vystoupení České republiky nebo Slovenské republiky z České a Slovenské Federativní Republiky lze rozhodnout jen referendem.

Konec citace.

 

Pokud referendum neproběhlo, rozdělení bylo nezákonné a existence ČSFR trvá, nejsme tudíž členy EU, nejsme členy NATO. 

KOMUNISTI MUSÍ OPĚT NA 1. POZICI

PRAVICE A USA SETŘOU A ČR SE NEBUDE ROZPRODÁVAT USA!!!

USA SI ZBALÍ SVÉ A PŘESTANE NÁS VYCHANĚ OKUPOVAT, VMĚŠOVAT SE DO NAŠICH ZÁLEŽITOSTÍ A VYPADNE Z NAŠEHO ÚZEMÍ!!!

SOBOTKA S CELOU VLÁDOU SE PROBEROU Z IMIGRANTŮ A ŘEŠENÍ BLBOSTÍ A ZAČNOU PRACOVAT NA OPĚTOVNÉM SPOJOVÁNÍ ČESKA A SLOVENSKA!!!

VŠE CO DO DNEŠNÍ DOBY PROBĚHLO JE NEPLATNÉ A VŠE SE VRÁTÍ STÁTU BEZ NÁHRADY!!!

POLITICI, VY JSTE PĚKNĚ VYHCANÝ!!! VÍTE DOBŘE, ŽE ROZDĚLENÍ ČESKOSLOVENSKA JE NEPLATNÉ, MLČÍTE A ROZEBÍRÁTE SI REPUBLIKU JAK SE VÁM LÍBÍ!!!

Co vy na to? Je to úmysl nebo bordel? Co já na to? Politická vychcasost Havla a spol.

 

 

 

 

 

327

ÚSTAVNÍ ZÁKON

ze dne 18. července 1991

o referendu

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:

ČL. 1

(1) V referendu mohou být předloženy občanům České a Slovenské Federativní Republiky k rozhodnutí zásadní otázky formy státoprávního uspořádání České a Slovenské Federativní Republiky. 

(2) O návrhu na vystoupení České republiky nebo Slovenské republiky z České a Slovenské Federativní Republiky lze rozhodnout jen referendem. 

(3) Hlasovací právo má v České republice každý, kdo je oprávněn volit do České národní rady. Hlasovací právo má ve Slovenské republice každý, kdo je oprávněn volit do Slovenské národní rady. 

ČL. 2

Referendum vyhlašuje prezident České a Slovenské Federativní Republiky oznámením ve Sbírce zákonů. 

ČL. 3

(1) Prezident České a Slovenské Federativní Republiky vyhlásí referendum současně v obou republikách, navrhne-li mu to Federální shromáždění po vyjádření České národní rady a Slovenské národní rady, a to do 15 dnů od doručení návrhu. 

(2) Prezident České a Slovenské Federativní Republiky vyhlásí referendum podle čl. 1 odst. 2 v České republice na návrh České národní rady a ve Slovenské republice na návrh Slovenské národní rady, a to do 15 dnů od doručení návrhu. 

(3) Prezident České a Slovenské Federativní Republiky může ve lhůtě podle odstavců 1 a 2 odmítnout návrh na vyhlášení referenda, jestliže navržené otázky, které mají být v referendu předloženy, nejsou jednoznačné nebo srozumitelné. V takovém případě návrh s připomínkami vrátí příslušnému zákonodárnému sboru. Pokud tento zákonodárný sbor na původních otázkách trvá, prezident České a Slovenské Federativní Republiky referendum vyhlásí do 15 dnů od opětovného doručení návrhu. 

(4) Referendum se vykoná do 90 dnů ode dne, kdy prezident České a Slovenské Federativní Republiky obdržel návrh podle odstavce 1 , 2 nebo 3 . 

ČL. 4

Referendum podle tohoto ústavního zákona lze konat nejpozději pět měsíců před uplynutím volebního období Federálního shromáždění a národních rad. 

ČL. 5

(1) Návrh předložený v referendu podle čl. 3 odst. 1 je přijat, vyslovila-li se pro něj nadpoloviční většina oprávněných voličů v každé z republik. 

(2) Návrh předložený v referendu podle čl. 3 odst. 2 je přijat, vyslovila-li se pro něj nadpoloviční většina oprávněných voličů republiky. 

(3) Rozhodnutí přijaté v referendu provedeném podle ustanovení čl. 3 odst. 1 vyhlašuje předsednictvo Federálního shromáždění ve Sbírce zákonů obdobně jako zákony Federálního shromáždění; rozhodnutí přijaté v referendu provedeném podle ustanovení čl. 3 odst. 2 vyhlašují předsednictva národních rad republik ve Sbírce zákonů obdobně jako zákony národních rad. 

(4) Ústavní soud České a Slovenské Federativní Republiky přezkoumá na žádost předsednictva Federálního shromáždění nebo předsednictva národních rad ústavnost postupu referenda před vyhlášením jeho výsledku. 

(5) Referendum vykonané podle tohoto zákona se může o stejné otázce opakovat nejdříve za 5 let. 

ČL. 6

(1) Výsledek referenda vyhlášeného podle čl. 1 odst. 1 má závaznost ústavního zákona. 

(2) Je-li návrh podle čl. 1 odst. 2 přijat alespoň v jedné z republik, zanikne Česká a Slovenská Federativní Republika uplynutím jednoho roku od vyhlášení výsledku referenda; její působnost přechází na Českou republiku a Slovenskou republiku, jimž pak přísluší plný výkon státní svrchovanosti. 

(3) Ústavní zákon Federálního shromáždění upraví přechod majetku z vlastnictví České a Slovenské Federativní Republiky na Českou republiku a Slovenskou republiku. Stejně tak upraví státní finanční aktiva a pasiva České a Slovenské Federativní Republiky, měnové rezervy, hmotné federální rezervy a majetek České a Slovenské Federativní Republiky nacházející se mimo její území. 

ČL. 7

Zákon Federálního shromáždění stanoví způsob provádění referenda. 

ČL. 8

1. Ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších ústavních zákonů, se doplňuje takto: 

a) v článku 41 se za slova "a k jejich změně," vkládají slova "k přijetí návrhu na vyhlášení referenda, ", 

b) v článku 58 odst. 1 se za slovo "federace," vkládají slova "usnášet se o návrhu na vyhlášení referenda, ". 

2. Ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, se doplňuje takto: 

v článku 2 odst. 2 se tečka za slovem "voleny" nahrazuje čárkou a na konci se doplňují slova "a lidovým hlasováním (referendem). ". 

ČL. 9

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. 

Havel v. r.         PODVODNÍK!!!

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

 

 

Zákon o referendu může vrátit politikům prestiž, apeloval na poslance zeman

http://www.novinky.cz/domaci/397376-zakon-o-referendu-muze-vratit-politikum-prestiz-apeloval-na-poslance-zeman.html   

 

Článek z 11.3.2016
TO JSEM JEŠTĚ NEVIDĚL, NEJDE Z ČLÁNKU NIC KOPÍROVAT!!! OBĚVÍ SE JEN ČENÁ POLE.

Prezident M. Zeman svými slovy potvrdil, že v roce 1992, když se jednalo o rozdělení ČESKOSLOVENSKA, referendum nebylo!!! Nebylo z důvodu, že sám osobně poukázal na to, že hlas lidu není hlasem božím (nevědomky nás zachránil). Citoval psychiatra Cyrila Höschla.


(Juraj) Jiří Šimek    Kontaktujte autora petice