PETICE PROTI NOVÉ HYGIENICKÉ VYHLÁŠCE PRO ŠKOLY – VÁŽNĚ OHROŽUJE BEZPEČNOST A ZDRAVÍ DĚTÍ I ŽÁKŮ

Důležité upozornění: Po podpisu petice Vám přijde e-mail z adresy info@petice.com, kde musíte kliknutím na zaslaný odkaz potvrdit svůj podpis, jinak se Váš podpis nezapočítá. Pozor, tento e-mail často spadne do složky Hromadná pošta nebo SPAM...

PETICE PROTI NOVÉ HYGIENICKÉ VYHLÁŠCE PRO ŠKOLY – VÁŽNĚ OHROŽUJE BEZPEČNOST A ZDRAVÍ DĚTÍ I ŽÁKŮ

Chceme zachovat požadavek na oddělené toalety pro žákyně a žáky v základních i středních školách, minimální plochu zahrady mateřských škol, oplocení pozemků škol, minimální podlahovou plochu na dítě v MŠ a na žáka v ZŠ i SŠ, minimální počty záchodů a umyvadel ve školách a další hygienické standardy uvedené ve stávající hygienické vyhlášce pro školy

My níže podepsaní občané České republiky v souladu s ustanovením článku 18 Listiny základních práv a svobod a zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím této petice žádáme ministra zdravotnictví, premiéra i další ministry vlády, poslance a senátory, aby zabránili schválení připravených negativních legislativních změn v oblasti hygienických norem pro školy, protože jsme přesvědčeni, že navržené změny vážně ohrožují bezpečnost a zdraví dětí i žáků.

Vyjadřujeme zásadní nesouhlas s textem „Návrhu vyhlášky o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin“, který zveřejnilo Ministerstvo zdravotnictví. Požadujeme zachování veškerých minimálních hygienických standardů, které jsou součástí současné „Vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých“ a jejích příloh.

Rozhodně nesouhlasíme s tím, aby byla nová hygienická vyhláška vydána bez minimálních standardů uvedených v textu i přílohách současné hygienické vyhlášky. Je třeba zachovat ve vyhlášce požadavek na oddělené toalety pro chlapce a dívky na ZŠ a SŠ; na umyvadla ve třídách a na toaletách, a to ve stávajících počtech; na minimální podlahovou plochu učeben ZŠ (1,65 m2 na 1 žáka) a SŠ (2 m2 na 1 žáka); na minimální podlahovou plochu místností v MŠ (4 m2 na 1 dítě) a na nezastavěnou plochu pozemku MŠ (4 m2 na 1 dítě). Je třeba zachovat požadavek na oplocení pozemků škol z důvodu ochrany zdraví a zajištění bezpečnosti dětí a žáků. Rovněž je nutné zachovat požadavek na minimálně 1 záchod na 80 chlapců (1 pisoár na 20 chlapců) a 1 záchod na 20 dívek na ZŠ a SŠ; hygienickou místnost pro dívky v ZŠ a SŠ i další minimální standardy uvedené v Příloze č. 1 a dalších přílohách současné hygienické vyhlášky.

Případné výjimky může škole udělit příslušná krajská hygienická stanice na základě žádosti. Aktuálně si žádá o trvalou výjimku pouze 1 % škol ročně a skoro ze 100 % je jim vyhověno. To znamená, že o výjimku si žádá přibližně 100 škol za rok v celé ČR (méně než 10 škol na jednu krajskou hygienickou stanici) a není vyhověno pouze několika jednotlivým školám. Už z toho důvodu nemá žádný smysl vydávat novou hygienickou vyhlášku. Některé výjimky mohou být stanoveny i přímo v textu vyhlášky, jak je tomu nyní v případě lesních mateřských škol, na které se nevztahují některé paragrafy (například ohledně oplocení pozemku). Takto lze postupovat například u dětských skupin a dalších zařízení pro děti nebo u nejmenších škol do 50 žáků. Hlavní hygienička rovněž může vydat metodický pokyn, kterým sjednotí postupy jednotlivých krajských hygienických stanic.

V právním státě musí rozhodovat pravidla stanovená legislativou, nikoliv svévolně jednotlivci. Nová hygienická vyhláška výrazně posiluje pravomoci majitelů soukromých škol a zřizovatelů veřejných škol, a to na úkor ředitelů škol, kteří jsou za provoz škol právně odpovědní. Zřizovatelé (obce a kraje) ani majitelé škol (podnikatelé) nenesou přímou odpovědnost za to, pokud se ve škole něco stane. Ta leží dle konkrétní situace na bedrech ředitelů škol nebo učitelů a dalších zaměstnanců škol.

Protestujeme proti postupu, jak byl návrh nové hygienické vyhlášky připraven. Změny iniciovala poslankyně Renáta Zajíčková (ODS), nikoliv Ministerstvo zdravotnictví ČR. Nebyly zveřejněny zápisy z jednání, na nichž se návrh nové hygienické vyhlášky připravoval. Ministerstvo zdravotnictví nezajistilo vnitřní připomínkové řízení před zveřejněním návrhu nové hygienické vyhlášky. Státní zdravotní ústav, krajské hygienické stanice ani školské organizace nedostaly možnost návrh nové hygienické vyhlášky připomínkovat ani se zapojit do jeho příprav. Nebylo zpracováno hodnocení dopadů regulace (RIA). Vnější připomínkové řízení bylo zkráceno na pouhých 10 pracovních dní a proběhlo na konci srpna v době dovolených. Vnitřní připomínkové řízení proběhlo až paralelně s vnějším připomínkovým řízením (rovněž ve zkrácené lhůtě) a připomínky zaslané v jeho rámci na Ministerstvo zdravotnictví nebyly zveřejněny. Ani s jedním z výše uvedených kroků nemůžeme souhlasit. Nesouhlasíme ani s tím, aby byla účinnost nové hygienické vyhlášky již den po jejím vydání ve Sbírce zákonů, protože ředitelé škol musí dostat čas na to, aby se na změny připravili.

Požadujeme, aby místo vydání nové hygienické vyhlášky byla současná vyhláška pouze novelizována a aby v jejím textu byly vyznačeny všechny změny. Účinnost vyhlášky musí být stanovena v návaznosti na vydání nové vyhlášky o požadavcích na výstavbu, která aktuálně prochází vypořádáním připomínek z vnějšího připomínkového řízení. Zde je předpokládané datum účinnosti stanoveno na 1. července 2024, novela hygienické vyhlášky by tedy měla být účinná nejdříve od 1.září 2024 nebo od 1. ledna 2025. Pokud mají být některé pasáže současné hygienické vyhlášky přesunuty do nové vyhlášky o požadavcích na výstavbu, je třeba nejprve vydat tuto vyhlášku a až následně novelizovat hygienickou vyhlášku, aby nevzniklo několikaměsíční právní vakuum, což hrozí, pokud by se schválily změny v hygienické vyhlášce dříve než ve stavební vyhlášce.

Vzhledem k tomu, že se aktuálně paralelně mění řada právních předpisů, které spolu souvisejí, a další se měnit ještě mají, doporučujeme, aby ministerstva, do jejichž gesce spadají příslušné právní předpisy, úzce spolupracovala a připravila společně komplexní promyšlenou změnu.

Závěrem vyzýváme poslankyni Renátu Zajíčkovou (ODS) a zároveň majitelku soukromého Gymnázia mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o. (www.gmvv.cz), aby veřejně deklarovala, že je ohledně úprav hygienických právních předpisů ve střetu zájmů a dalších prací na změnách se již neúčastnila, nebo aby raději zvážila své další setrvávání ve volených politických funkcích…

Adresáti petice:

• Ministerstvo zdravotnictví ČR
• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo vnitra ČR
• Vláda České republiky, premiér a ministři Vlády ČR
• Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky a poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
• Senát Parlamentu České republiky a senátoři Senátu Parlamentu ČR
• Veřejný ochránce práv (ombudsman)
• Zmocněnkyně vlády pro lidská práva
• Výbor pro práva dítěte

Za petiční výbor:

• Andrea Kudličková, Janského 2189, 155 00 Praha 5 - Stodůlky (zástupkyně ředitele MŠ)
• Mgr. Hana Mikulcová, Pražského povstání 2009, 256 01 Benešov (zástupkyně ředitele ZŠ)
• Mgr. Radek Sárközi, Kosmická 742/11, 149 00 Praha 4 – Háje

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:

• Mgr. Radek Sárközi, Kosmická 742/11, 149 00 Praha 4 – Háje (sarkozi.radek@email.cz)

V Praze dne 10. září 2023

divka_spolecne_wc.png
Radek Sárközi    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Radek Sárközi svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...