Protest proti nutnosti nostrifikace u učitelů anglického jazyka

Jde o vyjádření nesouhlasu s novými pravidly nostrifikace zahraničních univerzitních diplomů, kterou občané zemí nepatřících do Evropské unie potřebují pro podání žádosti o pracovní povolení v České republice.

Doba potřebná k získání této nostrifikace (přibližně 30 a více dní) má negativní dopad na obor vyučování anglického jazyka v České Republice. V této zemi se nalézá přes 300 soukromých anglických jazykových škol, které potřebují zaměstnávat učitele angličtiny - rodilé mluvčí, z nichž mnozí jsou občany nečlenských zemí Evropské unie, kteří potřebují pracovní povolení a pracovní vízum, aby zde mohli pracovat. Kvůli tomuto novému nostrifikačnímu procesu nejsou učitelé angličtiny, kteří se zde snaží ucházet o práci, schopni vyhotovit své žádosti o pracovní víza včas a víza jim nejsou vydána. V jiných případech je učitelům nostrifikace zamítnuta proto, že jimi absolvované vysokoškolské studijní programy se liší od akreditovaných studijních programů českých univerzit. Toto by bylo pochopitelné, kdyby se jednalo o osoby, které by se hlásily o práci v tom oboru, který vystudovaly, ale v našem případě sem absolventi vysokých škol přicházejí učit angličtinu. Jedná se o učitele angličtiny, jejichž je angličtina rodným jazykem, a kteří kromě univerzitního vzdělání mají certifikáty TEFL/TESOL, které je opravňují vyučovat angličtinu jako cizí jazyk. Ve všech ostatních zemích učitelé potřebují pouze vysokoškolský diplom a certifikát TEFL/TESOL, aby mohli vyučovat angličtinu v soukromých jazykových školách. Tak tomu vždy také bylo v České Republice až do doby před několika měsíci. Nostrifikace univerzitního vzdělání je pro osoby, které zde chtějí vyučovat angličtinu v soukromých anglických jazykových školách, naprosto irelevantní, protože všichni budou pouze učit angličtinu. Nepraktikují obor, který studovali, takže skutečně není důvod, proč by museli procházet nostrifikačním procesem a porovnávat programy a kurikula svého studia s českými univerzitami.

Učitelé angličtiny - rodilí mluvčí vystudovali nejrůznější obory, jako je např. architektura, chemie, biologie, pedagogika, právo, obchod, umění, humanitní vědy aj. Poté prošli certifikovanými kurzy, kde získali oprávnění vyučovat angličtinu jako cizí jazyk. Tyto certifikáty jsou platné celosvětově. Zde v Praze je několik soukromých TEFL/TESOL škol, v nichž rodilí angličtí mluvčí z USA, Kanady, Austrálie, Nového Zélandu, absolvují 120-hodinové 4-týdenní mezinárodně uznávané certifikované kurzy TEFL (Teaching English as a Foreign Language, Vyučování angličtiny jako cizího jazyka). Tito absolventi touží zůstat a učit angličtinu v České Republice. Vzhledem k novým nostrifikačním zákonům je to však pro ně čím dál obtížnější, což potom činí problémy soukromým anglickým jazykovým školám, protože ty potřebují rodilé mluvčí jako učitele angličtiny. (V Evropské unii není dostatek učitelů angličtiny - rodilých anglických mluvčí, aby naplnili zdejší poptávku po učitelích). Občané výše uvedených zemí jsou schopni zůstat na území schengenského prostoru pouze 90 ze 180 dní a do 90. dne musí zažádat o pracovní vízum. Nový nostrifikační proces způsobuje zpoždění a v podstatě vytlačuje rodilé anglické mluvčí ze země, neboť žadatelé nejsou schopni zažádat o pracovní víza ve stanovené lhůtě, nebo je jejich nostrifikace zamítnuta, protože jejich studijní program byl odlišný.

Možným řešením by se mohlo zdát umožnění českým občanům vyučovat angličtinu, nicméně převážná většina jazykových škol má větší zájem o zaměstnávání rodilých mluvčí, protože jejich klienti upřednostňují učit se anglicky od rodilých anglických mluvčích, kteří mají certifikát TEFL/TESOL. Proto hledáme řešení, které by umožnilo těmto rodilým anglickým mluvčím, nepocházejícím ze zemí EU, zůstat v České Republice a učit. V minulosti se nejednalo o problém, neboť žadatelé byli schopni zažádat si o pracovní povolení a pracovní víza ve stanovené lhůtě (90 dní), protože nemuseli procházet žádným nejméně 30-denním nostrifikačním procesem, ale dnes, s tímto nostrifikačním procesem, to má negativní dopad. Učitelé nejsou schopni podat své žádosti včas a víza jsou jim zamítána. Jazykové školy v celé zemi jsou tím postiženy, protože potřebují rodilé mluvčí jako učitele angličtiny a nyní je nejsou schopny zaměstnat, jelikož není dost času zařídit pro ně pracovní víza.

 Tímto tedy požadujeme vyjímku pro učitele angličtiny, urychlení nebo vynechání tohoto procesu.


TEFL Worldwide    Kontaktujte autora petice