Petice za zrušení plánovaného ohňostroje u vodní nádrže Jordán v Táboře při příležitosti městských oslav dne 11. září 2021

PLAKAT-Ohnostroje-pyrotechnika-zabiji-final(1).jpg
 
My, níže podepsaní se tímto připojujeme k otevřenému dopisu představitelům města Tábor s žádostí o zrušení plánovaného ohňostroje u vodní nádže Jordán při příležitosti městských oslav konaných dne 11. září 2021. 

 

Otevřený dopis se žádostí občanů zde:

 

 

OTEVŘENÝ DOPIS –

ŽÁDOST O ZRUŠENÍ OHŇOSTROJE

 

Město Tábor

k rukám starosty pana Ing. Štěpána Pavlíka

Žižkovo nám. 3

39001  Tábor

 

Městský úřad Tábor

k rukám tajemníka Ing. Lubomíra Šrámka

Husovo nám. č.p. 2938

39001  Tábor

- všem 27 zastupitelům obce Ostrov

 

Doručeno do datové schránky obce: IDDS:  5zrb8iz

a e-mailem na adresu:

posta@mutabor.cz, lubomir.sramek@mutabor.cz, stepan.pavlik@mutabor.cz

 

Vážený pane starosto, Vážený pane tajemníku, Vážení zastupitelé města Tábor,

     obracíme se na vás jako na volené zástupce občanů ve jménu mnoha obyvatel, ve jménu zvířat a ochrany životního prostředí s problémem, který každoročně trápí nás a naše okolí. Žádáme Vás o zrušení plánovaného ohňostroje na den 11.09.2021 k příležitosti městských oslav „Táborská setkání 2021“ ve vašem městě z těchto důvodů:

Zábavní pyrotechnika a ohňostroje vážným způsobem narušují celkově životní prostředí, což je prokázané.

Hlavní negativní dopady tzv. „zábavní pyrotechniky“ jsou:

- hluk působí negativně na psychický stav starších, nemocných a citlivých  osob, obtěžuje i široké obyvatelstvo, dochází k traumatickým stavům a zraněním včetně poškozování sluchu,

- dochází k znečišťování ovzduší, půdy a vody těžkými kovy a dalšími karcinogenními látkami jako je např. barium, lithium, sodium, cuprum, stroncium, síra …

- dochází ke škodám na majetku.

 

Na základě zkušeností z minulých let a na základě vědeckých studií, zabývajících se vlivem

ohňostrojů na člověka, volně žijící živočichy, zvířata, ovzduší, vodu, půdu např.

SHAMOUN-BARANES, J., A. M. DOKTER, H. VAN GASTEREN, E. E. VAN LOON, H.

LEIJNSE, W. BOUTEN a M. C. WIKELSKI

Potenciální dopad zábavní pyrotechniky na zdraví dýchacích cest,

případně:

https://plzen.rozhlas.cz/ohnostroje-skodlive-zasahuji-do-prirozeneho-vyvoje-zvlaste-chranenych-ale-i-8124494

případně:

http://www.backcountryattitude.com/fireworks-impact-nature.html

 

považujeme pořádání ohňostrojů s nadměrnými zvukovými a optickými efekty za činnost, která může mít  v době nejen  rozmnožování a hnízdění volně žijících živočichů a zejména

ptactva negativní vliv na jejich přirozený vývoj. Často dochází i ke zranění či úmrtí (ptáci ve velkém stresu ve snaze uniknout narazí na překážky).

2.)

     Vzhledem ke škodlivosti ohňostrojů obecně a jejich nepochybně negativního vlivu na živočichy včetně člověka, nacházejících se v jejich blízkosti, by mělo být dotčenému subjektu, ale i jiným subjektům (např. příspěvkovým a rozpočtovým organizacím), pořádajícím ohňostroje doporučeno, aby své aktivity směřovaly k dramatickému omezení pyrotechniky. Ohňostroje škodlivě zasahují do přirozeného vývoje zvláště chráněných, ale i zákonem nechráněných živočichů.

 

     Z veřejně dostupných informací se zjišťuje, že ve vašem městě je plánován na den 11.09.2021 ohňostroj, který bude financován z veřejných prostředků obce (tedy z veřejných financí nás všech občanů) ve výši 160 000,-- Kč vč. DPH (viz přiložená kopie smlouvy). Šetřete tyto rozpočtované veřejné finance a použijte je tam, kde jsou potřeba.

 

      Nelze také přehlédnout, že ohňostroj má být realizován u údolní vodní nádrže Jordán, která  je nejstarší údolní nádrž ve střední Evropě. Její vznik je datován roku 1492. V roce 1996 byla zapsána do Ústředního rejstříku seznamu kulturních památek ČR (Ústřední rejstřík seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem - kulturní památka rejst. č. ÚSKP 11059/3-6104 - nádrž Jordán) a nelze také pominout i ochranné pásmo rejst. č. ÚSKP 3176 – Ochranné pásmo národní kulturní památky a památkové rezervace Tábor.

Nádrž je také nejvýznamnější vodní nádrží v rámci košínské kaskády i celé táborské rybniční soustavy.

 

     V těchto lokalitách a v tomto období se vyskytuje mnoho ohrožených nebo jinak chráněných volně žijících živočichů včetně ptactva.

 

     Ohňostroj může způsobit utrpení a psychickou újmu lidem zdravým, lidem nemocným či jinak postiženým a volně žijícím živočichům i zvířatům v domácích chovech (psi, kočky, koně, domácí prasata či jiná zvířata v zájmovém chovu).

 

     Protože se intenzita používání zábavní pyrotechniky za poslední roky v ČR dostala do neúnosného stavu, vyzýváme vás také, abyste začali tento problém řešit i ve vaší obci (městě) např. vydáním obecně závazné vyhlášky, která by tuto aktivitu velmi silně omezovala či dokonce zakazovala. Na základě zkušeností z jiných zemí se jako jediné a účinné řešení této neakceptovatelné situace jeví úplný zákaz používání a prodeje zábavní pyrotechniky. Výrazné omezení používání zábavní pyrotechniky již platí např. v Německu, Maďarsku, Polsku,  Rakousku a také na Slovensku.  

 

     Současně lze kladně hodnotit i rozhodnutí primátora Hlavního města Prahy a organizátorů ve věci ohňostroje Navalis 2019, který byl zrušen, a další rozhodnutí vedení HMP – nepořádat v roce 2020 novoroční ohňostroj, který byl nahrazen videomappingem. Zcela jistě tak bylo zachráněno mnoho životů ptáků a ostatních volně žijících živočichů, kteří se v  této době na Vltavě vyskytovali. Je příkladné, že pan primátor vše zvážil a jak rozhodl.

 

     V době, kdy se stále více a právem mluví o úbytku druhů, o změně klimatu a v souvislosti s tím o nutnosti změny chování člověka, je toto jeho rozhodnutí širokou veřejností velmi vítáno a podporováno.  

3.)

     Ze všech shora uvedených důvodů vás tímto zdvořile žádáme, aby byla v obci Tábor zrušena zbytná zábava, jakou je nepochybně plánovaný ohňostroj, který má být odpalován ve vaší obci u nádrže Jordán dne 11.09.2021. Zákaz realizace této podle nás nekulturní a životní prostředí poškozující zábavy by měl platit po celý rok v celém katastrálním území obec Tábor) ve všech katastrálních operátech obce Tábor a nakonec i v celé České republice.

 

     Upozorňujeme současně na ustanovení § 67 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., podle kterého je ten, kdo v rámci výstavby nebo jiného užívání krajiny zamýšlí uskutečnit závažné zásahy, které by se mohly dotknout zájmů chráněných podle částí druhé, třetí a páté tohoto zákona ("investor"), povinen předem zajistit na svůj náklad provedení hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na tyto chráněné zájmy. Součástí hodnocení podle věty první je návrh opatření k vyloučení nebo alespoň zmírnění negativního vlivu na obecně nebo zvláště chráněné části přírody nebo návrh náhradních opatření.

 

     Je také vysoce pravděpodobné, že realizací ohňostroje 11.09.2021 může dojít ke škodlivému zásahu do přirozeného vývoje přinejmenším některých z druhů zvláště chráněných živočichů podle zákona č. 114/1992 Sb. z. a vyhlášky č. 395/1992 Sb. z.

 

     Jsme toho názoru, že pořádání pyrotechnických zábav v obci Tábor u vodní nádrže Jordán je vázáno zákonnými zákazy, zejm. pak základními ochrannými podmínkami zvláště chráněných druhů (§ 50 zákona) a případná realizace je možná pouze z důvodů stanovených v zákoně, a to minimálně na základě udělené druhové výjimky (§ 56 zákona 114/1992 Sb.) pro všechny zde prokazatelně evidované chráněné druhy živočichů včetně ptáků.

      Chcete chránit planetu Zemi? Tak začněte prosím tím, že zakážete zábavní a zbytnou zábavu – totiž pyrotechniku - prodej a realizaci ohňostrojů ve vašem městě.  Nám se hlavně nelíbí, že tyto nesmysly jsou mnohdy hrazeny z veřejných prostředků obcí a měst, které jsou v současné době tolik potřebné v našem státě pro boj s virem SARS CoV-2.

Děkujeme za vyhovění této žádosti a vaše včasné vyjádření k ní.

 

Petr Švehla – dobrovolný ochránce životního prostředí a zvířat

 

Ve Františkových Lázních dne  08.08.2021

 

Příloha: Smlouva o provedení ohňostroje ze dne 02.08.2021 

 

 

 

                                       ***

onňostrije1.jpg

Prohlášení DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT k žádosti občanů představitelům města Tábor o zrušení plánovaného ohňostroje ze dne 14. 8. 2021

 

 

 


Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT se rozhodla připojit k otevřenému dopisu představitelům města Tábor s žádostí o zrušení plánovaného ohňostroje u vodní nádže Jordán při příležitosti městských oslav konaných dne 11. září 2021.

 

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT dlouhodobě podporuje všechny iniciativy vedoucí k úplnému zákazu používání a prodeje tzv. zábavní pyrotechniky, dělobuchů, petard a ohňostrojů.

 

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT poukazuje na to, že při používání zábavní pyrotechniky dochází ke zranění lidí i zvířat, k otravám, výbuchům a úniku jedovatých látek do ovzduší. Ročně se eviduje velké množství popálených či poraněných lidí, poškozených a zničených aut nebo jiného majetku, ale zábavní pyrotechnika a ohňostroje mají rovněž na svědomí nezanedbatelné číslo vyděšených, ztracených, zraněných a mrtvých zvířat, a to jak domácích mazlíčků, tak vyplašené a vystresované lesní zvěře, nemluvě při tom o znečištění vzduchu a vody.

 

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT dále poukazuje i na to, že zábavní pyrotechnika, včetně ohňostrojů, vytváří hluk, výbuchy, světlo, resp. světelné znečištění, zápach, znečišťuje ovzduší, vody a půdu. Škodí životnímu prostředí tím, že kontaminuje oblast jedovatými chemikáliemi a působí znečištění vodních ploch a zdrojů. Dochází ke kontaminaci ovzduší, kdy se těžké kovy z ohňostrojů, jako barium a stroncium, dostávají do vzdálenosti několik stovek metrů. Exploze pyrotechniky a ohňostrojů uvolňují chemické látky, resp. jedovaté zplodiny, které negativně působí na zdraví lidí a zvířat, kontaminují půdu, rostliny a vodu. Do vody se dostávají zdraví ohrožující perchloráty, které zabraňují vstřebávání jódu a způsobují např. onemocnění štítné žlázy. Pevné částice, např. popílek v kouři, poškozuje ovzduší a životního prostředí. Zábavní pyrotechnika a ohňostroje přispívají také k ničení ozónové vrstvy.

 

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT připomíná, že životní prostředí rovněž nezanedbatelně poškozuje i odpad ze zábavní pyrotechniky. Nehledě na samozřejmost faktu, že používání zábavní pyrotechniky zvyšuje v širokém okolí riziko požáru. Zde je vhodné připomenout, že zábavní pyrotechnika se vyrábí převážně v rozvojových zemích, kde nejsou dodržována bezpečnostní pravidla a standard.

 

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT varuje, že při současné bezpečnostní situaci může být zábavní pyrotechnika lehce zaměnitelná s reálným nebezpečím teroristických útoku.

 

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT upozorňuje na negativní dopady zábavní pyrotechniky vůči lidem. Jde o hluk, který negativně působí na psychický stav starších osob, malých dětí a nemocných nebo citlivých osob. Hluk obtěžuje i ostatní lidi. Dochází ke škodám na majetku a nezřídka i k požárům. Dochází též k otravám těžkými kovy z ohňostrojů. Riziko zranění při neopatrné manipulaci nebo v blízkosti výbuchu, např. poškození sluchu či očí, popálení, utržení prstů, šok a trauma. Světelné záblesky a výbuchy mohou vyvolat u lidí trpících epilepsií i záchvat.

 

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT připomíná, že zvířata mají mnohem citlivější smysly než lidé, např. mají až 50 krát lepší sluch, a proto snášejí bouchání petard hůře a je pro ně velice traumatizující a bolestivé. Zejména pro mláďata přímo ohrožují na životě. Zvířata bývají zmatená, dezorientovaná a vystresovaná. Používání zábavní pyrotechniky znamená pro zvířata šok, trauma, zmatek, úzkost a strach. Jsou vyděšená, schovávají se a snaží se před hlukem a výbuchy uniknout. Zábavní pyrotechnika se používá výhradně za tmy a následkem slepé paniky dochází k vážným zraněním, doživotním traumatům a zvířata mohou fyzickým či psychickým následkům podlehnout. Používání zábavní pyrotechniky znamená trauma i pro domácí zvířata a domácí mazlíčky. Psi a kočky se velmi lehce zaběhnou a ztratí se. Zvířata v panice dezorientovaně utíkají a střetávají se s motorovými vozidly nebo vlaky, způsobují nehody a umírají. Postižené panikou a šoky jsou volně žijící zvířata, ale i zvířata zavřená na farmách. Ptáci v úleku narážejí do drátů elektrického vedení, do pevných překážek a skleněných ploch. Zbytky ohňostrojů uvolňují škodlivé látky, které škodí ovzduší a vodě. Tam pak vodním ptákům a zejména rybám.

 

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT konstatuje, že v posledních letech se nárůst používání zábavní pyrotechniky dostal do neúnosného stavu, a proto vidí jako jediné řešení úplný zákaz používání a prodej zábavní pyrotechniky. Zákaz používání zábavní pyrotechniky řeší i v jiných státech. Zákaz používaní petard a zábavní pyrotechniky platí v Maďarsku, v Itálii, ale i celé řadě měst jako např. v Bruselu, Paříži, Miláně, Neapoli. Tento zákaz platí rovněž v řadě německých měst. Je zde omezený prodej a používání zábavní pyrotechniky a uvažuje se o dalším zpřísnění, či dokonce o úplnému zákazu používání pyrotechniky. V Rakousku platí od roku 2013 úplný zákaz prodeje zábavní pyrotechniky a od roku 2016 je už její prodej a držení trestným činem.

 

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT je přesvědčena, že přednost před tzv. zábavou by měla mít vždy ochrana lidí, zvířat, životního prostředí a majetku, kterou ohňostroje a ostatní podobná zábava hrubě porušuje a ohrožuje.

 

 

 

ŘV DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT

 

 

 

V Domažlicích 14. 8. 2021

 

 

Prohlášení: https://dsz321.webnode.cz/news/prohlaseni-dsz-za-prava-zvirat-k-zadosti-obcanu-predstavitelum-mesta-tabor-o-zruseni-planovaneho-ohnostroje/

 

***

www.stop-petardam.cz
 
www.spolecnostprozvirata.cz/kampane/stopzabavnipyrotechnice/
 

***

FB stránky DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT: www.facebook.com/DSZ-ZA-PRÁVA-Zvířat-2390059371038158

FB stránky Demokratičtí zelení: www.facebook.com/destze

 

***

www.youtube.com/watch?v=lTeIgJI9vjI&t

 

--
DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT
Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT
***ochrana zvířat a jejich práv***


Více zde: www.dsz321.webnode.cz

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...