Petice za změnu systému volby Prezidenta České republiky jeho funkčního období a pravomocí

Jako občan České republiky jsem se rozhodl iniciovat změny v systému volby Prezidenta České republiky, délky trvání jeho funkčního období a pravomocí hlavy svého státu, které by měly ve svém důsledku vést k úspornému, fungujícímu úřadu, který bude kontrolovatelný zákonodárnou a výkonnou mocí.

 

S ohledem k první zkušenosti, kterou jsme učinili s prezidentem vzešlým z volby na základě ústavního zákona čl. 56 oddíl 1, o všeobecné, rovné a přímé volbě, se domnívám, že nás jako občany a naše zákonodárce opravňuje ke změnám, které níže navrhuji a měly by vést k úpravě fungování tohoto institutu v rámci právního řádu České republiky.

 

K systému volby navrhuji, aby se prezidentem stal vždy pouze jeden ze senátorů Poslanecké sněmovny ČR a to na základě návrhu senátorů a jejich volby pro jednoho ze 2 navržených kandidátů z jejich řad. Pro zvolení by postačovalo odevzdání prosté nadpoloviční většiny hlasů volitelů pro vítězného kandidáta.

 

K délce trvání funkčního období navrhuji, aby její délka byla zkrácena na 2 roky, s možností prodloužit funkční období o jedno dvouleté období, opět na základě volby senátu s jedním protikandidátem z řad stávajících senátorů. Tento návrh intenzivně sníží náklady na prezidentskou volbu a zvýší nepřímo kredit Senátu a atraktivitu voleb do něj.

 

K zákonu č. 114/1993 Sb. O Kanceláři prezidenta republiky navrhuji zásadní přeměnu pouze na správce movitého a nemovitého majetku, například pod názvem Hrad s.r.o. a odebrání veškerých reprezentativních pravomocí. Následně by vznikla nová kancelář prezidenta republiky, která by byla přenesena do menší budovy s odpovídajícím rozpočtem a personálním obsazením. Tímto by došlo ke konečnému oddělení tohoto ryze republikánského úřadu od monarchistických tradic a pompéznosti jemu nepříslušejících. Pro přijímání mezinárodních delegací a význačných hostů by byly odpovídající prostory Hradu s.r.o. nové Kanceláři prezidenta pouze pronajímány. Celý komplex prostorů Hradu a Lánského zámečku by byly volně přístupné veřejnosti jako ostatní státní hrady.

 

K rozpočtu nové Prezidentské kanceláře a úřadu navrhuji, aby se řídil obdobou zákona o rozpočtové odpovědnosti a byl udržován na úrovni 1/3 rozpočtu stávající Kanceláře z 31.12.2019 (354 500 000 Kč), pouze s odůvodnitelnou valorizací o inflaci. Veškeré ostatní mimořádné výdaje by byly schvalovány oběma komorami Parlamentu ČR.

 

K pravomocem Prezidenta navrhuji, aby byly zjednodušeny na systém: „Na návrh Vlády jmenuje, odvolává a koordinuje“. Ke všem pravomocem by byly přiřazeny lhůty, do kdy má prezident své úkoly závazně splnit a nebyla by možnost plnit je jiným způsobem, než Vláda navrhuje.

 

Výše zmíněnými návrhy by došlo k zcivilnění úřadu prezidenta, výrazným úsporám a v neposlední řadě odpolitizování výkonu jeho funkce, které nám současný prezident za jeho velmi dlouhého mandátu předvedl. Opravdu si myslím, že mít 10 let v čele státu jednoho vládce není hodné moderního státu hrdě se honosícího jménem republika.

 

Robert Štěpánek


Robert Stěpánek    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Robert Stěpánek, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...