PETICE za záchranu hájenky "U DVOU ŠRAŇKŮ" v Hradci Králové

 

PETICE

 

za záchranu hájenky "U DVOU ŠRAŇKŮ" v Hradci Králové

 

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

 

My, níže podepsaní občané České republiky, prostřednictvím této petice žádáme primátora, volené zastupitele a radní města Hradec Králové, aby zastavili investiční a stavební záměr výstavby environmentálního výukového centra na st. p. č. 215 a p.p. 943 / 25, 943 / 26 a 943 / 5 v k.ú. Nový Hradec Králové a aby hájovna U Dvou Šraňků, č.p, 198/3 Hradečnice, zůstala zachována v původní podobě.

 

Nejde nám o celkové zastavení projektu jako takového, ale apelujeme na přemístění stavby na jiné místo, které bude dostupnější, nebudou zde problémy s infrastrukturou, přípojkami a pitnou vodou a které bude svým charakterem více odpovídat potřebám centra.

 

Jakožto občané města žádáme, aby s problematikou byli obeznámeni i všichni zastupitelé města, a aby byly zveřejněny veškeré dokumenty, které s výstavbou projektu souvisí. Žádáme veřejné projednání a hlasování o projektu v této podobě na této konkrétní lokalitě. Pokud se jedná o veřejný zájem, jak je zřejmé z veřejných prohlášení zástupců Městských Lesů a.s. a Statutárního města Hradce Králové, nechť je tedy záležitost projednána také s veřejností a voliči.

 

S výstavbou v lokalitě u Hradečnice zásadně nesouhlasíme z těchto důvodů:

 

1) Důvody procesní
O výstavbě nebyli řádně informování zastupitelé! Na základě výjimky ze směrnice Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 3/2013, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek, byla zakázka na architektonické řešení zadána jednomu zhotoviteli. Jakožto občané města žádáme, aby s problematikou byli obeznámeni i všichni zastupitelé města, a aby byly zveřejněny veškeré dokumenty, které s výstavbou projektu souvisí.

 

2) Důvody ochrany přírody a krajiny
Stavba do lokalitě křižovatky Hradečnice a Písečnice nepatří a podstatným a nevhodným způsobem by narušila ráz lesní krajiny. Dále by došlo k významnému nárůstu dopravy, produkce odpadů a pohybu osob v lokalitě, která se nachází v bezprostřední blízkosti chráněných přírodních památek Černá Stráň a Sítovka, pro které byl zpracován v r. 2015 plán péče, kde je pro tuto oblast je jasně psáno „Základním cílem je ochrana zbytků smíšené dubohabřiny se zachovanou fytocenózou a zoocenózou na typickém stanovišti bohatých křídových slínů Holické vyvýšeniny. Předmětem ochrany jsou především přirozené procesy v přírodě blízkém lesním ekosystému daného stanoviště (stadium rozpadu, obnovy, dospělosti). Ochraně a podpoře přírodě blízké struktury a biodiverzity musí být zcela podřízeny všechny účelové (managementové) zásahy a opatření.“

 

Při zvýšeném pohybu osob by došlo k ušlapání náletových dřevin a tím zničení schopnosti přirozené obnovy lesa, pro které jsou tyto lokality tak cenné.

 

3) Důvody ochrany lesa

S výstavbou centra dojde ke vzniku nových záborů a ochranných pásem inženýrských sítí, což m.j. dle našeho prvotního šetření obnáší vykácení lesního porostu v ochranném pásmu elektrické přípojky na hladině VN o šířce 16m (7m od krajních vodičů na každou stranu), délce ca 2,5 km, tedy celkové výměře ca 4ha. Stromy nacházející se v zájmovém území mají průměrné stáří ca 50 let, tzn. porosty zdaleka nedosahují mýtného věku a nelze je tedy jednoduše vykácet.

 

Navrhovaná stavba nerespektuje ochranné pásmo lesa. Ochranné pásmo lesa je 50 m od jeho hranice a novostavby v menší vzdálenosti jsou povolovány pouze s udělením výjimek, avšak ani výjimky obvykle nepovolují stavby ve vzdálenostech menších, než 25m od hranice lesa.

 

4) Důvody ochrany vod
V projektové studii je uvažována čistička odpadních vod patrně s plánovaným přepadem kapalné fáze do trativodu, nebo povrchových vod. Vzhledem k tomu, že se v lokalitě nachází významná prameniště Stříbrného potoka, je toto řešení nevhodné.

 

5) Důvody ochrany a rozšiřování ohrožených druhů

Z důvodu existenční nejistoty, stávající nájemce hájovny U Dvou Šraňků, p. Vojtěch, omezil, až přerušil, odchov drobného ptactva, m.j. koroptve polní, jako zvláště chráněného ohroženého druhu a dále orebice horské a bažanta královského, který udržoval jako geneticky čistý se snahou o záchranu cenného přírodního genomu a to i ve spolupráci se zahraničím (např. Rakouskem). V této fázi lze chov ještě obnovit v plném rozsahu, projekt environmentálního centra s ním však již vůbec nepočítá.

 

6) Důvody historické

K lesu odjakživa patří hájovny, nikoli moderní budovy. Hájovna U Dvou Šraňků je letitým výrazným koloritem místa. Nejsme proti rozvoji města, ale neničme si dědictví našich předků. Nedává logiku si staré za nemalé peníze bourat a za pár let stavět za ještě větší peníze napodobeniny toho, co jsme kdysi zbourali, aby naše děti viděli, "jak to bylo tenkrát..."

 

***

 

Nad rámec těchto důvodů je tu stávající nájemce, p. Vojtěch, žije v lese 40 let. Za tu dobu zachránil život mnoha živočichům a svojí prací se významně podílel na zachování genomu, zvláště chráněných a ohrožených druhů. Kromě soustavného uklízení odpadků po neukázněných návštěvnících lesa, také pracuje jako dobrovolný zdravotník, který kromě odřených kolen a zlomenin bruslařů a cyklistů zachránil také dva lidské životy. Petiční výbor považuje nabídku náhradního bydlení v některém z městských bytů za neadekvátní, protože je to z minimálně z psychologického a zdravotního hlediska nepřijatelné.

 

***

 

Veškeré Vaše dotazy Vám také rádi zodpovíme na níže uvedených kontaktech.

 

Dokumenty, vyjádření a znalecké posudky budou zveřejňovány:
1) na Facebookových stránkách skupiny Zachraňte hájovnu 'u Dvou Šraňků'
2) webových stránkách http://www.prohajovnu.estranky.cz

 

 

Za petiční výbor:

Lukáš Kocián, Karla IV. 610/21, Hradec Králové 2

Vladislav Bádr, Milady Horákové 259/48, Hradec Králové 6

 

Irena Páchová, Tř. SNP 614/49, Hradec Králové 3

 

Zastupovat petiční výbor při jednání s orgány města je oprávněn:
*
Lukáš Kocián, Karla IV. 610/21, Hradec Králové 2, tel.: +420 603 552 670, e-mail: Kocian@emap.cz
* Vladislav Bádr, Milady Horákové 259/48, Hradec Králové 6

* Irena Páchová v zastoupení Lucie Porter, bytem Javornice ­ Přím 11, Rychnov nad Kněžnou na základě udělené plné moci ze dne 7.1.2016; e-mail: Lucie.pachova-porter@seznam.cz, tel: +420 775 050 834

 

 

 

 

Účastníci petice věří, že zastupitelé a vedení města vyslyší názor svých občanů a záměr výstavby environmetálního centra, budou realizovat jinde!

 

 

 

 

v Hradci Králové dne 11.1.2016

 


Lukáš Kocián    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Lukáš Kocián svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )