PETICE za záchranu hájenky "U DVOU ŠRAŇKŮ" v Hradci Králové

 

PETICE

 

za záchranu hájenky "U DVOU ŠRAŇKŮ" v Hradci Králové

 

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

 

My, níže podepsaní občané České republiky, prostřednictvím této petice žádáme primátora, volené zastupitele a radní města Hradec Králové, aby zastavili investiční a stavební záměr výstavby environmentálního výukového centra na st. p. č. 215 a p.p. 943 / 25, 943 / 26 a 943 / 5 v k.ú. Nový Hradec Králové a aby hájovna U Dvou Šraňků, č.p, 198/3 Hradečnice, zůstala zachována v původní podobě.

 

Nejde nám o celkové zastavení projektu jako takového, ale apelujeme na přemístění stavby na jiné místo, které bude dostupnější, nebudou zde problémy s infrastrukturou, přípojkami a pitnou vodou a které bude svým charakterem více odpovídat potřebám centra.

 

Jakožto občané města žádáme, aby s problematikou byli obeznámeni i všichni zastupitelé města, a aby byly zveřejněny veškeré dokumenty, které s výstavbou projektu souvisí. Žádáme veřejné projednání a hlasování o projektu v této podobě na této konkrétní lokalitě. Pokud se jedná o veřejný zájem, jak je zřejmé z veřejných prohlášení zástupců Městských Lesů a.s. a Statutárního města Hradce Králové, nechť je tedy záležitost projednána také s veřejností a voliči.

 

S výstavbou v lokalitě u Hradečnice zásadně nesouhlasíme z těchto důvodů:

 

1) Důvody procesní
O výstavbě nebyli řádně informování zastupitelé! Na základě výjimky ze směrnice Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 3/2013, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek, byla zakázka na architektonické řešení zadána jednomu zhotoviteli. Jakožto občané města žádáme, aby s problematikou byli obeznámeni i všichni zastupitelé města, a aby byly zveřejněny veškeré dokumenty, které s výstavbou projektu souvisí.

 

2) Důvody ochrany přírody a krajiny
Stavba do lokalitě křižovatky Hradečnice a Písečnice nepatří a podstatným a nevhodným způsobem by narušila ráz lesní krajiny. Dále by došlo k významnému nárůstu dopravy, produkce odpadů a pohybu osob v lokalitě, která se nachází v bezprostřední blízkosti chráněných přírodních památek Černá Stráň a Sítovka, pro které byl zpracován v r. 2015 plán péče, kde je pro tuto oblast je jasně psáno „Základním cílem je ochrana zbytků smíšené dubohabřiny se zachovanou fytocenózou a zoocenózou na typickém stanovišti bohatých křídových slínů Holické vyvýšeniny. Předmětem ochrany jsou především přirozené procesy v přírodě blízkém lesním ekosystému daného stanoviště (stadium rozpadu, obnovy, dospělosti). Ochraně a podpoře přírodě blízké struktury a biodiverzity musí být zcela podřízeny všechny účelové (managementové) zásahy a opatření.“

 

Při zvýšeném pohybu osob by došlo k ušlapání náletových dřevin a tím zničení schopnosti přirozené obnovy lesa, pro které jsou tyto lokality tak cenné.

 

3) Důvody ochrany lesa

S výstavbou centra dojde ke vzniku nových záborů a ochranných pásem inženýrských sítí, což m.j. dle našeho prvotního šetření obnáší vykácení lesního porostu v ochranném pásmu elektrické přípojky na hladině VN o šířce 16m (7m od krajních vodičů na každou stranu), délce ca 2,5 km, tedy celkové výměře ca 4ha. Stromy nacházející se v zájmovém území mají průměrné stáří ca 50 let, tzn. porosty zdaleka nedosahují mýtného věku a nelze je tedy jednoduše vykácet.

 

Navrhovaná stavba nerespektuje ochranné pásmo lesa. Ochranné pásmo lesa je 50 m od jeho hranice a novostavby v menší vzdálenosti jsou povolovány pouze s udělením výjimek, avšak ani výjimky obvykle nepovolují stavby ve vzdálenostech menších, než 25m od hranice lesa.

 

4) Důvody ochrany vod
V projektové studii je uvažována čistička odpadních vod patrně s plánovaným přepadem kapalné fáze do trativodu, nebo povrchových vod. Vzhledem k tomu, že se v lokalitě nachází významná prameniště Stříbrného potoka, je toto řešení nevhodné.

 

5) Důvody ochrany a rozšiřování ohrožených druhů

Z důvodu existenční nejistoty, stávající nájemce hájovny U Dvou Šraňků, p. Vojtěch, omezil, až přerušil, odchov drobného ptactva, m.j. koroptve polní, jako zvláště chráněného ohroženého druhu a dále orebice horské a bažanta královského, který udržoval jako geneticky čistý se snahou o záchranu cenného přírodního genomu a to i ve spolupráci se zahraničím (např. Rakouskem). V této fázi lze chov ještě obnovit v plném rozsahu, projekt environmentálního centra s ním však již vůbec nepočítá.

 

6) Důvody historické

K lesu odjakživa patří hájovny, nikoli moderní budovy. Hájovna U Dvou Šraňků je letitým výrazným koloritem místa. Nejsme proti rozvoji města, ale neničme si dědictví našich předků. Nedává logiku si staré za nemalé peníze bourat a za pár let stavět za ještě větší peníze napodobeniny toho, co jsme kdysi zbourali, aby naše děti viděli, "jak to bylo tenkrát..."

 

***

 

Nad rámec těchto důvodů je tu stávající nájemce, p. Vojtěch, žije v lese 40 let. Za tu dobu zachránil život mnoha živočichům a svojí prací se významně podílel na zachování genomu, zvláště chráněných a ohrožených druhů. Kromě soustavného uklízení odpadků po neukázněných návštěvnících lesa, také pracuje jako dobrovolný zdravotník, který kromě odřených kolen a zlomenin bruslařů a cyklistů zachránil také dva lidské životy. Petiční výbor považuje nabídku náhradního bydlení v některém z městských bytů za neadekvátní, protože je to z minimálně z psychologického a zdravotního hlediska nepřijatelné.

 

***

 

Veškeré Vaše dotazy Vám také rádi zodpovíme na níže uvedených kontaktech.

 

Dokumenty, vyjádření a znalecké posudky budou zveřejňovány:
1) na Facebookových stránkách skupiny Zachraňte hájovnu 'u Dvou Šraňků'
2) webových stránkách http://www.prohajovnu.estranky.cz

 

 

Za petiční výbor:

Lukáš Kocián, Karla IV. 610/21, Hradec Králové 2

Vladislav Bádr, Milady Horákové 259/48, Hradec Králové 6

 

Irena Páchová, Tř. SNP 614/49, Hradec Králové 3

 

Zastupovat petiční výbor při jednání s orgány města je oprávněn:
*
Lukáš Kocián, Karla IV. 610/21, Hradec Králové 2, tel.: +420 603 552 670, e-mail: Kocian@emap.cz
* Vladislav Bádr, Milady Horákové 259/48, Hradec Králové 6

* Irena Páchová v zastoupení Lucie Porter, bytem Javornice ­ Přím 11, Rychnov nad Kněžnou na základě udělené plné moci ze dne 7.1.2016; e-mail: Lucie.pachova-porter@seznam.cz, tel: +420 775 050 834

 

 

 

 

Účastníci petice věří, že zastupitelé a vedení města vyslyší názor svých občanů a záměr výstavby environmetálního centra, budou realizovat jinde!

 

 

 

 

v Hradci Králové dne 11.1.2016

 


Lukáš Kocián    Kontaktujte autora petice