Petice za zachování parkovacích míst v Přibyslavi

Vážení zastupitelé města Přibyslav,

Uvítali jsme, že se zastupitelstvo města Přibyslav odhodlalo k rekonstrukci a revitalizaci Bechyňova náměstí a uvítali jsme proces, který předcházel vyhlášení architektonické soutěže, jehož výsledkem byla Zpráva ze zapojení veřejnosti, zpracovaná v květnu 2023 Ateliérem pro veřejnou debatu AVD. Tato zpráva nám poskytovala naději, že výstupy z této zprávy budou v architektonické soutěži respektovány a že bude vybrán takový návrh, který bude brát ohled na to, co občané města upřednostňovali. Protože předpokládáme, že zastupitelé města byli s obsahem této zprávy seznámeni, nepovažujeme za nutné uvádět doslovnou citaci z této zprávy. V článku 2, A. této zprávy je konstatováno, že občané pozitivně vnímají fakt, že se na náměstí dá zaparkovat a služby, které jsou v Přibyslavi především na náměstí, ať již úřady, zdravotní služby nebo obchody, mohou být pohodlně využívány. Stejně tak na straně 7 této zprávy je uvedeno, že téma parkování velmi silně rezonuje mezi obyvateli a že existuje silné přesvědčení, že parkovací kapacity jsou pro život na náměstí velmi důležité, neboť jsou na nich místní obchody a služby přímo závislé. Bez povšimnutí nezůstává ani druhý názorový proud a výsledkem je střední a nejsilnější názorový proud, který by se dal vystihnout požadavkem na zachování stávající kapacity parkovacích míst a parkování reorganizovat tak, aby bylo bezpečnější.I přes tato přání občanů byl vybrán takový návrh architektonického řešení náměstí, který ruší cca 48 parkovacích míst, tedy více než třetinu stávajícího stavu. U některých nemovitostí jsou dokonce zrušena všechna parkovací místa včetně míst pro zásobování a jsou zrušena i parkovací místa, s nimiž bylo počítáno v kolaudačním rozhodnutí pro provoz penzionu, haly nebo koupaliště.S tímto řešením nesouhlasíme, neboť ho lze přirovnat ke stavu, jaký v Přibyslavi nastává ve dnech kolem pouti. Možnost parkování pro vlastníky obchodů, ubytování, veřejných služeb a zdravotnických služeb včetně jejich zákazníků, stejně jako možnost zásobování považujeme za zásadní, jak ostatně bylo vyjádřeno ve výše uvedené zprávě, na níž odkazujeme. Jsme přesvědčeni o tom, že vítězství v architektonické soutěži neznamená ještě definitivní stav, neboť bude následovat vypracování projektové dokumentace, v níž stále ještě mohou být vzaty na zřetel nejen přání majitelů nemovitostí a služeb na přibyslavském náměstí, ale i přání většiny občanů Přibyslavi a okolních obcí, kteří tyto služby využívají. Žádáme Vás tedy o to, abyste při vypracování projektové dokumentace podpořili jen takovou změnu, která nebude zhoršením současné situace.


Tomáš Tecl    Kontaktujte autora petice