Petice za  vyplacení dlužných válečných reparací Spolkovou republikou Německo

Petice za  vyplacení dlužných válečných reparací Spolkovou republikou Německo, České republice, a za zákaz veškerých akcí Sudetoněmeckého krajanského sdružení (Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband e.V.) na území České republiky,dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním 

V Plzni dne 12.června 2019  

Parlament České republiky

Mgr. Radek Vondráček

předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

 

Poslanecká sněmovna

Sněmovní 176/4

118 26 Praha 1

Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, vážené poslankyně a poslanci -  členové Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.  Jsme velice a hluboce znepokojeni současnou snahou o prolomení tzv. Benešových dekretů, a tím i důsledky, které by to přineslo celému českému národu.

Dne 8. srpna 2018, vystoupil německý spolkový ministr vnitra Horst Seehoferjako hlavní řečník na konferenci Svazu vyhnanců konané v Berlíně pod názvem Nezákonné dekrety odstranit – Evropu pod společné vedení semknout, a prohlásil, že 143 protizákonných (Benešových) dekretů z října 1945 nepatří do společného právního řádu Evropské unie, a zpochybnil tak jejich platnost, a vyzval k jejich zrušení!

Dne 13.3.2019 bavorští poslanci Katrin Ebner-Steinerová, Markus Plenk, Christoph Maier a Andreas Winhart požadovali projednání usnesení, které by označilo Benešovy dekrety za protiprávní a odporující lidským právům, a které by zavázalo zemskou vládu vznést požadavek na jejich nezbytné zrušení.

Dne 8. června 2019, opět jako jeden z hlavních řečníků na sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení, tedy jedné ze součástí Svazu vyhnanců, konaném v Regensburgu, prohlásil německý spolkový ministr vnitra Horst Seehofer za velkolepou myšlenku, aby se příští sudetoněmecké srazy konaly v Čechách, a posteskl si, že to bohužel nepůjde dřív, než za dva až tři roky, protože ještě nejsou odstraněny všechny překážky, které tomuto německému cíli brání.

Dne 8. června 2019 bavorský ministerský předseda Markus Soder při projevu na sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení navrhl, aby byli sudetští Němci navrženi na Nobelovu cenu míru za usmiřování s Čechy, tedy že odpouštějí utrpení, které jim Češi způsobili za 2. světové války. Výše uvedenému nadšeně tleskali i přítomní představitelé politických stran a hnutí z ČR.

Z těchto důvodů jsme pochopitelně velmi znepokojeni tím, že by se tyto organizace veřejně hlásající úmysl zrušit Benešovi dekrety, a to dokonce ústy člena německé vlády, a bavorských poslanců, měly scházet na výsostném území České republiky, aby odtud šířily svoji touhu po revizi výsledků 2. světové války.

Požadované zrušení Benešových dekretů, by totiž části občanů Německé spolkové republiky umožnilo vznést žaloby proti České republice, a domáhat se tak před Evropskými soudy vydání nejméně tohoto majetku:

185 303 domů na českých, moravských a slezských vesnicích

263 818 nemovitostí v českých, moravských a slezských městech

28 942 kilometrů čtverečních českých, moravských a slezských sadů, lesů, polí, pastvin, vinic, rybníků a stavebních parcel

4 416 školských zařízení, včetně částí Karlovy University a moravských universit.

20 muzeí se všemi exponáty

28 divadel

862 českých, moravských a slezských národních kulturních památek a jiných významných kulturních staveb

Přičemž takto vznesené majetkové  nároky, by po zrušení Benešových dekretů, nebylo jak odmítnout, a plnění by bylo na všech občanech České republiky, protože Česká republika, již tyto majetky nevlastní, a musela by tedy na náhradu Němcům poskytnout finanční plnění. To by v konečném důsledku vyvolalo situaci, že by nebylo na výplatu důchodů, sociálních dávek, na zdravotnictví, a škoství, a to po dobu několika desítek let.

Příkladem takové situace je současné Řecko. Německá vláda po něm tvrdě vymáhá všechny jeho dluhy a přitom současně odmítá Řecku zaplatit válečné reparace, a to dokonce i dluhy z roku 1942, kdy okupovanému Řecku nařídila, aby Německu bezúročně půjčilo 476 milionů říských marek, a ty mu do současné doby nerátila a dokonce je odmítá i započíst s řeckými dluhy Německu.

Jsme znepokojeni, že současná německá politika  ústy členů vlády i poslanců soustavně napadá právní řád České republiky i výsledky 2. světové války. Obojí se pokouší revidovat, jako by Německo válku vyhrálo, a jako by byli Němci válečnými oběťmi, a ne původci válečných zločinů. Zároveň německá vláda odmítá platit německé válečné reparace České republice. Polsku a Řecku. Podle závěrečného výsledků Bruselského reparačního úřadu Německo stále dluží České republice nejméně 19,4 miliardy USD, a to k závěru roku 1959, tedy ve skutečnosti sumu značně vyšší.

Jsme znepokojeni tím, že český velvyslananec v Německu, Tomáš Jan Podivínský (KDÚ-ČSL), dokonce hlavního strůjce všech těchto útoků na Benešovi dekrety, Horsta Seehofera, ve své pozdravné řeči k letošnímu sudetoněmeckému sjezdu jménem české vlády mimořádně ocenil za jeho údajné usílí o rozvoj českoněmeckých vztahů, místo toho, aby okamžitě opustil sál jednání sudetoněmeckého landsmanšaftu, jakmile zjistil, že Horst Seehofer, tento úhlavní nepřítel Čechů,  benešových dekretů a poválečného uspořádání Evropy, bude jeho hlavním řečníkem.

Jsme hluboce znepokojeni, tím, že místopředsedkyně ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Jana Levová (SPD) šířila prostřednictvím sociální síťě Facebook v červnu 2019 lživé zprávy o tom, že německý parlament schválil zákon o nedotknutelnosti Benešových dekretů, a přitom se aktivně stýkala se členy bavorské AfD, účastnila se jejich volební kampaně, a nijak nereagovala na pokusy poslanců AfD Ebner-Steinerové, Plenka, Maiera a Winharta, kterými se snažili zrušit Benešovi dekrety. 

A proto Vás žádáme,

aby byla usnesením zavázána vláda České republiky, aby do 31.12.2019 předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k projednání legislativní opatření, které by:

1) Zakázalo konání jakýchkoli akcí všech součástí Svazu vyhnanců a Sudetoněmeckého krajanského sdružení na území ČR, a to tak dlouho dokud německý spolkový parlament zákonem neuzná nezrušitelnost „Benešových“ dekretů, a jejich napadání a zpochybňování, nepostaví na úroveň popírání Holokaustu v německém právním řádu.

2) Umožnilo a legitimovalo Policii a Armádu ČR, okamžitě takovou to zakázanou akci, pokud by k ní došlo, rozehnat, a její účastníky ihned deportovat z výsostného území ČR.

3) Okamžitě zastavilo na dobu 5 let možnost čerpat veřejné prostředky, všem těm českým fyzickým a právnickým osobám, které by se snad takové to zakázané akce účastnili, nebo by ji pořádali, nebo k jejímu pořádaní nějak přispěli, a nebo k němu veřejně vyzývaly.aby byla usnesením zavázána vláda České republiky,

aby do 31 .12. 2019 předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k projednání

4) Analýzu, jak vymáhat německé válečné reparace a jakou mají německé válečné reparace současnou hodnotu. A aby navrhla jaký postup při jejich vymáhání doporučuje a hodlá uplatňovat.

5) Zprávu o tom, jaká opatření podnikla vláda ČR v důsledku nehorázné činnosti českého velyslance v Německu Tomáše Jana Podivínského (KDÚ-ČSL), který veřejně vychvaluje činnost člena německé vlády Horsta Seehofera, jenž vyřejně vyzývá k revizi výsledků 2. světové války, místo toho, aby okamžitě opustil sál sudetoněmeckého jednání, jehož se Horst Sehofer stal hlavním řečníkem.aby byla usnesením zavázána vláda České republiky,

aby okamžitě na úrovni minimálně náměstka ministra zahraničí

6) Vstoupila do jednání s vládami Polska a Řecka a navrhla jim koordinaci společného postupu a účinnou pomoc při vymáhání německých válečných reparací.

7)  Vstoupila do jednání z vládami spojenecké protihitlerovské koalice, a to s USA, Ruskem, Francií a Velkou Británií a požadovala po nich účinnou pomoc při zastavení německých pokusů revidovat výsledky 2. světové války a odstranit Benešovi dekrety, a požádovala po nich účinnou pomoc při úsilí České republiky, Polska a Řecka získat od Německa dlužné válečné reparace.

aby Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR zvážila setrvání poslankyně Jany Levové ve funkci místopředsedkyně ústavně-právního výboru, neboť se v minulosti aktivně účastnila akcí strany AfD, jejíž poslanci vytrvale útočí na platnost Benešových dekretů, a vymýšlela si a veřejně šířila, lži, které měly prokazovat, že Německý spolkový sněm letos schválil zákony, které uznávají nezrušitelnost Benešových dekretů. 

Za petiční výbor : Michael Svatoš 

Petiční výbor zastupuje :  JUDr. Zdeněk Ernest

Kontaktní adresa : Břasy 360, 338 24 Břasy      


Michael Svatoš    Kontaktujte autora petice