Petice za urychlení stavby Radlické radiály

My, níže podepsaní se obracíme na organy Hlavního města Prahy a orgány městských částí Praha 5 a Praha 13 ve věci stavby označené jako „Radlická radiála JZM – Smíchov, stavba č. 9567“ (dále jen „RR“). 

Žijeme na Praze 5 a 13, nebo těmito místy musíme projíždět. Nechceme trávit čas v dopravních kolonách ani dále snášet všechna negativa, která s sebou neexistence moderně řešeného propojení vnějšího a vnitřního pražského dopravního okruhu přináší. 

Uzemní řízení pro RR bylo zahájeno již počátkem roku 2018. Od té doby bylo opakovaně blokováno. Vnímáme stavbu RR tak, že jde o stavbu pro kapacitní automobilovou dopravu, jejímž cílem je zajistit: 

  1. propojení vnějšího a vnitřního městského okruhu,
  2. absorpci a odvedení maxima automobilů jak z lokalit, kterými bude probíhat, tak z lokalit, které jsou díky neexistenci RR dopravně přetěžované,
  3. ohleduplnost vůči obyvatelům a životnímu prostředí jak v průběhu realizace stavby, tak v následném provozu. 

Podporujeme takovou variantu projektu, která umožní aby:

  1. co největší část vozovky RR byla v jejích jednotlivých úsecích vedena v tunelech
  2. zvolená varianta projektu byla ekonomicky realizovatelná v co nejkratším časovém horizontu.

S ohledem na výše uvedené žádáme příslušné orgány Hlavního města Prahy a městských částí Praha 5 a Praha 13: 

  • aby se v maximální možné míře zasadili za urychlení celého procesu vybudování RR, a to nejen v souvislosti s probíhajícím uzemním řízením, ale i s dalším procesem přípravy a následné realizace stavby; 
  • aby pokračovalo řízení o ÚR zahájené vyhlášením u SÚ MČ Praha 5 dne 8.1.2018, a to  ve smyslu Usnesení Rady HMP č. 2544 ze  dne 25.11.2019, resp. Usnesení Rady HMP č. 1861 ze dne 1.8.2022, tzn. dokončení tohoto územního řízení vydáním ÚR a následného zohlednění vybrané zlepšující varianty do ÚP, ÚR příp. EIA, pokud si vybraná varianta takovou úpravu vyžádá;
  • aby výběr zlepšující varianty bral v potaz hlediska technicko-technologická, urbanistická, dopadů na životní prostředí,časové náročnosti přípravy a realizace (determinující mimo jiné i výši celospolečenské újmy),finanční náročnosti výstavby,výše provozních nákladů
  • aby mezi členy pracovní skupiny pro zlepšení RR ustavené Radou HMP (pokud tato skupina bude nadále pracovat), byli zahrnuti i ti, petičním výborem nominovaní zástupci veřejnosti, kteří stavbu RR plně podporují a chtějí maximální urychlení její realizace. 

Miloš Středa    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Miloš Středa svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...