Petice za ukončení usmrcování psů za účelem výroby veterinárního léčivého přípravku Polyglob tak, jak je v současnosti prováděno ve společnosti Bioveta a. s., IČO 25304046

Pankrac1.jpg

MY, NÍŽE PODEPSANÍ OBČANÉ

- nesouhlasíme s usmrcováním psů domácích plemene beagle výhradně z důvodu výroby veterinárního léčivého přípravku Polyglob;

- požadujeme, aby Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy a Ministerstvo zemědělství prověřilo, zda usmrcování psů plemene beagle vykrvováním tak, jak je v současnosti prováděno ve společnosti Bioveta a. s., IČO 25304046, se sídlem Komenského 212/12, 683 23 Ivanovice na Hané, tedy výhradně za účelem výroby veterinárního přípravku Polyglob – homologního imunoglobulinu proti psince, parvoviróze, hepatitidě, laryngotracheitidě a parainfluenze psů, odpovídá smyslu a účelu zákona č. 246/1992 Sb. a směrnice 2010/63/EU o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely

Podle našeho názoru zabíjení a vykrvování psů tak, jak je v současnosti prováděno ve společnosti Bioveta, tedy výhradně za účelem výroby hyperimunního séra, odporuje smyslu a účelu zákona č. 246/1992 Sb. a směrnice 2010/63/EU o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely. 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PODLE NAŘÍZENÍ EP a RADY EU 2016/679 (GDPR)

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa a podpis, jak požaduje zákon o právu petičním (zák. č. 85/1990 Sb., § 4 odst. 1), a to za účelem a po dobu nezbytnou k předložení výše uvedené petice Ústřední veterinární správě a Ministerstvu zemědělství. Svůj souhlas mohu kdykoli odvolat písemným prohlášením, adresovaným kterémukoli členu petičního výboru. Správcem osobních údajů je Storgé, z.s. IČO: 22878068. Dále mám právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, právo vznést námitku proti jejich zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

JUDr. Tomáš Heide-Hermann, 6/2020

V České republice probíhá výroba veterinárního léčivého přípravku Polyglob, při níž jsou usmrcováni psi plemene beagle, pocházející z vlastního odchovu výrobce, a tato činnost je vykazována jako projekt pokusů ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 246/ 1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Přesné počty usmrcovaných psů není možné ověřit ze zdrojů odlišných od výrobce.

I. Společnost Bioveta a. s., IČO 25304046, se sídlem Komenského 212/12, 683 23 Ivanovice na Hané (dále jen „Bioveta“) vznikla v roce 1996přeměnou společnosti Bioveta, s.r.o., která vznikla privatizací někdejšího národního podniku Bioveta Ivanovice na Hané, který sám vznikl na základě někdejšího Státního ústavu pro rozpoznání zvířecích nákaz a výrobu očkovacích látek, založeného v roce 1918[1].

V roce 1955 bylo při Biovetě v Ivanovicích na Hané veterinárním odborem ministerstva zemědělství a výživy zřízeno „Kontrolní oddělení“ a toto Kontrolního oddělení zůstalo začleněno v národním podniku Bioveta až do 1. 5. 1959, kdy bylo přejmenováno na „Státní kontrolní laboratoř veterinárních biopreparátů“[2]. Od 1. 1. 1960 byla Státní kontrolní laboratoř vyčleněna z Biovety Ivanovice a zařazena jako „Odbor kontroly veterinárních biopreparátů a léčiv” do Státního veterinárního ústavu (v rámci Státní veterinární správy) Praha, později takto vznikl Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL), dále jen „Ústav“. Pracoviště byla v té době stále rozmístěna na různých místech, od roku 1977 do dneška sídlí v Brně Medlánkách.[3]

Bioveta je významným výrobcem veterinárních léčivých přípravků, léčivých a pomocných látek, potravinových doplňků, kosmetického sortimentu a dalších výrobků pro zvířata. Podle výroční zprávy, zveřejněné ve Sbírce listin obchodního rejstříku, dosáhla v roce 2018 výsledku hospodaření po zdanění ve výši 364.688.000,- Kč, v roce 2017 pak 239.592.000,- Kč. Tržby z prodeje výrobků a služeb dosáhly v roce 2018 částky 1.684.528.000,- Kč, v roce 2017 pak 1.517.775.000,- Kč.[4]

Společnost Bioveta je dceřinnou společností akciové společnosti BIOVETA Holding, a. s., IČO 25547518, se sídlem Komenského 212/12, 683 23 Ivanovice na Hané a podle výroční zprávy této společnosti jako jediná provádí výrobní a výzkumnou činnost.[5]

II. Mezi veterinární léčivé přípravky (VLP) vyráběné společností Bioveta patří i přípravek POLYGLOB INJEKČNÍ ROZTOK PRO PSY - Homologní imunoglobulin proti psince, parvoviróze, hepatitidě, laryngotracheitidě a parainfluenze psů (dále jen „Polyglob“).[6] Přípravek je registrován u Ústavu pod reg. č. 97/014/05-C.[7]

III. V České republice se v minulých letech začaly objevovat nabídky prodeje štěňat a odrostlých jedinců psů domácích (Canis familiaris) plemene beagle z laboratorního chovu, s nejasným původem, avšak prodávaná jako „čistokrevná“. Tato štěňata byla vesměs ve velmi špatném zdravotním stavu, psi byli velmi bojácní při kontaktu s člověkem a vykazovali známky špatného zacházení. Prodej probíhal na veřejných místech a nesl všechny známky prodeje z tzv. množíren.

Dne 30.4. 2019 bylo na žádost iniciativy Bígl v nouzi při Beagle Clubu ČR, IČO 47608048 do zařízení Storgé, z.s., Víceúčelové zařízení a útulek pro psy Borovno, IČO 22878068 (dále „útulek Borovno“) přijato 5 psů plemene beagle. Při bližším zkoumání původu těchto mladých psů vyšlo najevo, že pocházejí právě ze společnosti Bioveta, kde jsou chováni v rámci projektu pokusů ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 246/ 1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 246/1992 Sb.“). Po rekonvalescenci v útulku Borovno měli být tito psi umístěni do nových vhodných domovů. Šlo o 3 psy: tricolor sourozence - psa s tetovacím číslem 7207, narozeného 14. 10. 2017, psa s tetovacím číslem 7210, narozeného 14. 10. 2017 a psa s tetovacím číslem 7211, narozeného 14.10. 2017. Dále šlo o 2 psy, opět sourozence, psa s tetovacím číslem 7188, narozeného 4. 10. 2017 a psa s tetovacím číslem 7190, narozeného 4.10. 2017.Všichni tito psi byli údajně zařazeni do projektu pokusu spojeného s vykrvením, jak bude uvedeno dále.

Uvedení psi plemene beagle se nacházeli ve špatné výživové kondici, zapáchali a trpěli kvasinkovou infekcí v uších. Poslední dva uvedení psi, sourozenci s tetovacím číslem 7188 a 7190 trpěli oční vadou – výhřezem žlázy 3. víčka, jeden pes jednostranně a druhý oboustranně. Nejevili známky jakékoliv socializace, při kontaktu s člověkem se chovali vyděšeně a reagovali naučenou bezmocí. Při pokusu o jakýkoliv kontakt a manipulaci se pokáleli a pomočili strachem. Po několika měsících práce a úsilí se podařilo tyto psy plemene beagle v útulku Borovno částečně socializovat, navyknout na kontakt s člověkem, manipulaci a naučit chodit na vodítku. Všichni psi byli vykastrováni a oční vady odoperovány. Dnes se nachází v adoptivních rodinách.

Dne 16.5. 2019 byli do útulku Borovnona žádost iniciativy Bígl v nouzi při  Beagle Clubu ČR přijati do péče další 2psi plemene beagle. Jednalo se o 2 tricolorní mladé psy– pes a fenka narození 19.4. 2018 a 22.4. 2018 s tetovacími čísly 8063 a 8070. Údajně se jednalo o mladé psy vyřazené z tzv. negativních kontrol. Tito dva bíglové opět neprošli žádnou socializací, zároveň však nepodléhali pokusům a neprojevovali strach a naučenou bezmoc k člověku. Oba psi jsou dnes v adoptivních rodinách.  

Protože všichni výše zmínění psi plemene beagle při přijetí útulku Borovno vykazovali známky týrání a chování odpovídající zadrženým psům z nelegálních množíren, které útulku v Borovně předává Policie ČR a veterinární správa, rozhodli jsme se zjistit více o původu, způsobu chovu a účelu držení těchto psů, a to s ohledem na získané poznatky o činnosti společnosti Bioveta.Po prostudování informací z otevřených zdrojů jsme dne 29. 7. 2019 přistoupili k podání žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím adresovanou na Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj.

IV. Na základě dotazu podle zákona č. 106/1999 Sb. na Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj v Brně (dále jen „KVS“) bylo zjištěno, že v prostorách Bioveta probíhaly v posledních letech kontrolyve dnech 22. 5. 2018 a 11. 7. 2019 a z těchto kontrol byly pořízeny protokoly o kontrole č. POK180522001 S62156 a č. POK190711002S62156. Při kontrole provedené dne 22. 5. 2018 bylo zjištěno 79 ks psů (z toho 45 fen, 4 chovní psi a 30 neodstavených štěňat) a při kontrole provedené dne 11. 7. 2019 bylo zjištěno celkem 89 ks psů plemene beagle. Dále, podle sdělení KVS bylo 15 ks psů zařazeno do projektu PP 44/2017.                

Z kontrolních protokolů vyplynulo, že KVS požadované informace neměla k dispozici a že je při kontrole společnosti Bioveta nepožadovala. KVS podle svého sdělení nedisponuje informacemi o tom, kolik štěňat psů plemene beagle Bioveta odchová za 1 kalendářní rok.Rovněž KVS nebyla schopna odpovědět na otázku, kolik psů bylo skutečně použito na pokusy, kolik jich bylo po ukončení usmrceno a kolik z nich po skončení pokusu žije dále v prostorách společnosti Bioveta.

Skutečnost, že tyto informace by měla KVS mít k dispozici, byla předmětem odvolání k nadřízenému správnímu orgánu, jímž je Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy (dále jen „UVS“), stejně jako skutečnost, že KVS má povinnost zpracovávat informace o počtu a druhu umístěných pokusných zvířat. Podle našeho názoru proto nešlo o nové informace ve smyslu § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jak KVS uvedla ve výroku napadeného rozhodnutí. Odvolání bylo navzdory tomu zamítnuto, odvolací orgán současně uvedl, že je možné požádat o kopie kontrolních protokolů, což jsme učinili.

V. Z dodaných protokolů o kontrole bylo zjištěno, že v roce 2019 probíhal v prostorách Bioveta, a. s. projekt pokusu č. j. 27258/2018-MZE-17214, který byl zahájen dne 23. 5. 2018 a má být ukončen dne 20. 10. 2021, a dále projekt pokusu č. j. 22218/2018-MZE-17214, který byl zahájen dne 23. 4. 2018 a má být ukončen dne 15. 10. 2021. Na základě anonymního netechnického shrnutí projektu pokusu, které bylo v souladu s § 16a odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb. zveřejněno na stránkách Ministerstva zemědělství ČR na adrese http://eagri.cz/public/web/file/586724/_132_18.pdf je možné zjistit následující údaje: druhý jmenovaný projekt pokusu je pojmenován „Výroba hyperimunního psího séra“;doba trvání je do 15. 10. 2021;cílem projektu pokus je výroby hyperimunního psího séra;pravděpodobným potenciálním přínosem projektu pokusu je výroba veterinárního přípravku Polyglob – homologního imunoglobulinu proti psince, parvoviróze, hepatitidě, laryngotracheitidě a parainfluenze psů;bude použito maximálně 800 ks psů domácích;nejsou očekávány nežádoucí účinky; pokus je klasifikován jako mírný;kadavery budou neškodně zlikvidovány smluvní asanační společností Agris Medlov, a. s. dle platných právních předpisů; hyperimunizace musí být provedena na zvířatech, nelze uplatnit žádné alternativní metody;počet zvířat je závislý na počtu vyřazovaných z jiných testací a z chovu.

VI. Skutečnost, že v případě netechnického shrnutí projektu pokusu, které bylo zveřejněno na adrese http://eagri.cz/public/web/file/586724/_132_18.pdf jde o tentýž projekt pokusu, který je označen v protokolu 2019 jako projekt pokusu č. j. 22218/2018-MZE-17214, který byl zahájen dne 23. 4. 2018 a má být ukončen dne 15. 10. 2021, a jde o tentýž projekt pokusu, který je v protokolu o kontrole č. j. SVS/2019/085440-B, p. č. POK190711002S62156 ze dne 12. 7. 2019, pořízeném KVS, označen „PP 44/2017 – vykrvení“, byla potvrzena ze strany Ministerstva zemědělství sdělením ze dne 4. 2. 2020, č. j. 3592/2020-MZE-18134 (dále jen „sdělení Ministerstva“). Zopakujme, že v době kontroly, provedené KVS dne 22. 5. 2018 bylo v prostorách Bioveta, a. s., přítomno 45 fen, 4 psi a 30 štěňat, tj. celkem 79 psů plemene beagle. V době kontroly KVS dne 11. 7. 2019 bylo v prostorách Bioveta, a. s., přítomno celkem 89 psů, z toho 15 zapojených do PP 44/2017 – vykrvení. Ve výše zmíněnémsdělení Ministerstva bylo rovněž uvedeno: „Počet 800 psů během 3 let trvání pokusu je uveden jako maximální, nemusí ho být dosaženo.“

VII. Ministerstvo na dotaz poskytlo anonymizované údaje ze souhrnné zprávy o činnosti společnosti Bioveta dle § 15g odst. 5 písm. d) zákona č. 246/1992 Sb. za kalendářní rok 2018 a za kalendářní 2019. Z nich vyplývá, že v roce 2018 Bioveta použila 422 jedinců psa domácího, v roce 2019 pak 167 jedinců psa domácího.[8]

VIII. Na otázku zda existuje jiný přínos výše uvedeného projektu pokusu, než je výroba veterinárního přípravku Polyglob, bylo ve sdělení Ministerstva uvedeno: „neexistuje jiný přínos projektu; psi jsou po nějakou dobu injekčně imunizováni a pak v anestezii vykrveni, jelikož jejich krev je potřeba k výrobě séra.“

Usmrcení psů je podle sdělení Ministerstva prováděno se souhlasem a pod dohledem dvou orgánů - odborné komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat uživatelského zařízení (pozn. autora: tu zřizuje Bioveta podle § 15g zákona č. 246/1992 Sb.) a státního orgánu příslušného ke schvalování projektů pokusů, jímž je v tomto případě Ministerstvo zemědělství.

IX. Podle sdělení Ministerstva se jedná o mírný pokus — zvířata ucítí v průběhu pokusu i při usmrcení pouze vpich jehly, žádnou další bolest, utrpení, strach necítí.

X. Závěr
Úprava nakládání s pokusnými zvířaty podle zákona č. 246/1992 Sb. obsahuje celou řadu povinností, jejichž plnění ze strany společnosti Bioveta se nepodařilo ověřit dotazem na KVS, UVS ani Ministerstvo zemědělství, tedy na orgány, v jejichž působnosti je dozor a kontrola nad plněním těchto povinností. Nemá-li proto KVS informace o plnění těchto povinností k dispozici, lze se domnívat, že plnění těchto povinností nekontroluje a tedy ani nevynucuje žádný jiný orgán veřejné správy a daná oblast je proto fakticky bez státního dozoru. Jde zejména o detailní informace o psech podle § 17h zákona č. 246/1992 Sb.[9].Není proto možné ověřit, zda počty psů, které uvádí společnost Bioveta, odpovídají skutečnosti.

Jak je uvedeno výše v bodě V., cílem projektu pokusu je výroba hyperimunního psího séra, podle bodu VIII., neexistuje jiný přínos projektu; psi jsou po nějakou dobu injekčně imunizováni a pak v anestezii vykrveni, jelikož jejich krev je potřeba k výrobě séra. Přitom smyslem právní úpravy pokusů na zvířatech je omezení jejich provádění na nezbytnou minimální míru (srov. např. § 1 odst. 1, § 15g odst. 4 písm. b), § 18a odst. 1zákona č. 246/1992 Sb.)[10]. Podle legální definice pokusu v § 3 písm. t) zákona č. 246/1992 Sb. se usmrcení zvířete pouze pro využití jeho orgánů nebo tkání za pokus nepovažuje;[11] stejně jako při odebírání orgánů nebo tkání by měl být posouzen i odběr krve zvířat v případě, kdy k němu dojde v míře vedoucí nevyhnutelně ke smrti zvířete.

Sporné je rovněž zařazení pokusu mezi pokusy mírné - podle § 18c odst. 2 písm. b) zákona č. 246/1992 Sb. a přílohy č. 9 vyhlášky č. 419/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů se mírným pokusem rozumí pokus prováděný na pokusných zvířatech, v jehož důsledku pokusná zvířata pravděpodobně pocítí krátkodobou mírnou bolest, utrpení či strach, jakož i pokus, který výrazně nezhoršuje dobré životní podmínky nebo celkový stav pokusných zvířat.[12] Usmrcení zvířete je stěží činností, která „nezhoršuje jeho dobré životní podmínky nebo celkový stav.“ Mírný pokus podle uvedené přílohy č. 9 vyhlášky č. 419/2012 Sb. zahrnuje farmakokinetické studie, kdy se pokusnému zvířeti podává pouze jedna dávka a odebírá omezený počet krevních vzorků, tedy celkové množství menší než 10 % objemu v oběhu, a neočekává se, že daná látka způsobí zjistitelný nepříznivý účinek. V případě výroby přípravku Polyglob dochází k vykrvení psa, jde tedy o nikoli omezený počet krevních vzorků, a celkové množství není menší než 10 % objemu v oběhu.

Podle našeho názoru zabíjení a vykrvování psů tak, jak je v současnosti prováděno ve společnosti Bioveta, tedy výhradně za účelem výroby hyperimunního séra, odporuje smyslu a účelu zákona č. 246/1992 Sb. a směrnice 2010/63/EU o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely. 

 

Petici výše uvedeným orgánům podává petiční výbor ve složení:

JUDr. Tomáš Heide-Hermann, člen petičního výboru a osoba zvolená petičním výborem k zastupování ostatních členů petičního výboru
Beagle Club České republiky, z.s., IČO: 47608048, sídlo: Doškův mlýn 118, 747 62 Mokré Lazce, člen petičního výboru
Storgé, z.s. IČO: 22878068, sídlo: Lučiště 17, 335 61 Spálené Poříčí, člen petičního výboru

 

Reference

[1] https://www.bioveta.cz/o-nas/historie/, https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=231030, https://isdv.upv.cz/webapp/!resdb.oza.frm
[2] http://www.uskvbl.cz/cs/home/historie
[3] tamtéž
[4] https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=60881087&subjektId=231030&spis=684150
[5] https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=61059172&subjektId=585938&spis=684746
[6] https://www.bioveta.cz/pripravky/veterinarni-pripravky/polyglob-injekcni-roztok-pro-psy.html
[7] http://www.uskvbl.cz/cs/registrace-a-schvalovani/registrace-vlp/seznam-vlp/aktualne-registrovane-vlp/detail-pipravku-vlp?Id=0910f7c7800995d2
[8] Tabulka 2 k vypracování souhrnné zprávy o činnosti zařízení uživatelů pokusných zvířat (ZU) podle § 23a odst. 1 písm. b) zákona č. 246/1992 Sb.
[9] Pro psy proto platí povinnost u každého jedince zaznamenávat podrobnosti o jejich identitě, místo a datum jejich narození, pokud jsou tyto údaje dostupné, zda jsou chováni pro použití k pokusům; dále je nutné vést úplnou dokumentaci, která sleduje život pokusného zvířete, dokud je chováno pro použití k pokusům; tato dokumentace musí být založena při jeho narození nebo co nejdříve poté a obsahovat veškeré důležité informace o reprodukci a veterinární a sociální informace o jednotlivých pokusných zvířatech a projektech pokusů, k nimž se používala.Podle § 17g odst. 1 ve spojení s § 17f odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb. je chovatel, dodavatel a uživatel pokusných zvířat povinen mj. vést záznamy o počtu a druhu pokusných zvířat, která jsou chována, nebo byla získána, dodána či použita k pokusům, vypuštěna do volné přírody či umístěna do chovu, o původu pokusných zvířat o tom, zda jsou chována pro použití k pokusům, data, kdy byla pokusná zvířata získána, dodána, o počtu a druhu pokusných zvířat, která v jednotlivých zařízeních uhynula nebo byla utracena – u pokusných zvířat je nutné navíc zaznamenat příčinu úhynu. Tyto údaje musí chovatel, dodavatel a uživatel pokusných zvířat uchovávat po dobu nejméně 5 let a na požádání je poskytnout příslušnému orgánu ochrany zvířat.
[10] Podle čl. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely členské státy zajistí, aby se, kdykoli to bude možné, namísto postupu použila vědecky vyhovující metoda či zkušební strategie, při níž se nepoužívají živá zvířata.
[11] Toto ustanovení je transpozicí čl. 3 odst. 1 in fine směrnice 2010/63/EU („usmrcení zvířat pouze pro využití jejich orgánů nebo tkání se však za postup nepovažuje“)
[12] Uvedená úprava je transpozicí přílohy VIII. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely.


JUDr. Tomáš Heide-Hermann    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji JUDr. Tomáš Heide-Hermann svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )